Ktl-icon-tai-lieu

Phát âm bảng chữ Tiếng Nhật

Được đăng lên bởi 12154075
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát âm Japan
Cách phát âm.
・・ = ・ = A (Đọc là : a)
・・ = ・ = I (Đọc là : i)
・う = ウ = U (Đọc là : ư)
・・ = ・ = E (Đọc là : ê)
・・ = ・ = O (Đọc là : ô)
・・ = ・ = KA (Đọc là : ka)
・・ = ・ = KI (Đọc là : ki)
・・ = ・ = KU (Đọc là : kư)
・・ = ・ = KE (Đọc là : kê)
・・ = ・ = KO (Đọc là : kô)
・・ = ・ = SA (Đọc là : sa)
・・ = ・ = SHI (Đọc là : shi (Răng để gần khít lại, để thẳng lưỡi, đẩy
hơi ra- từ này khó đọc )
・・ = ・ = SU (Đọc là : sư)
・・ = ・ = SE (Đọc là : sê)
・・ = ・ = SO (Đọc là : sô)
・・ = ・ = TA (Đọc là : ta)
・・ = ・ = CHI (Đọc là : chi)
・・ = ・ = TSU (Đọc là : tsư (Răng để gần khít lại, để thẳng lưỡi, đẩy
hơi ra- từ này khó đọc )
・・ = ・ = TE (Đọc là : tê)
・・ = ・ = TO (Đọc là : tô)
・・ = ・ = NA (Đọc là : na)
・・ = ・ = NI (Đọc là : ni)
・・ = ・ = NU (Đọc là : nư)
・・ = ・ = NE (Đọc là : nê)
・・ = ・ = NO (Đọc là : nô)

[Type text]

[Type text]

[Type text]

Phát âm Japan
・・ = ・ = HA (Đọc là : ha)
・・ = ・ = HI (Đọc là : hi)
・・ = ・ = FU (Đọc là : fư (hư)
・・ = ・ = HE (Đọc là : hê)
・・ = ・ = HO (Đọc là : hô)
・・ = ・ = MA (Đọc là : ma)
・・ = ・ = MI (Đọc là : mi)
・・ = ・ = MU (Đọc là : mư)
・・ = ・ = ME (Đọc là : mê)
・・ = ・ = MO (Đọc là : mô)
・・ = ・ = YA (Đọc là : ya (dọc nhanh “i-a” chứ không đọc là “da”
hoặc “za”)
・・ = ・ = YU (Đọc là : yu (dọc nhanh “i-u” gần giống “you” trong
tiếng anh chứ không đọc là “diu” hoặc “ziu”)
・・ = ・ = YO (Đọc là : yô (Đọc là : yô (dọc nhanh “i-ô” chứ không
đọc là “dô” hoặc “zô”)
・・ = ・ = RA (Đọc là : ra (Phát âm gần giống “ra” mà cũng gần
giống “la”- âm phát ra nằm ở giữa “ra” và “la”)
・・ = ・ = RI (Đọc là : ri(Phát âm gần giống “ri” mà cũng gần giống
“li”- âm phát ra nằm ở giữa “ri” và “li”)
・・ = ・ = RU (Đọc là : rư(Phát âm gần giống “rư” mà cũng gần
giống “lư”- âm phát ra nằm ở giữa “rư” và “lư”)
・・ = ・ = RE (Đọc là : rê(Phát âm gần giống “rê” mà cũng gần giống
“lê”- âm phát ra nằm ở giữa “rê” và “lê”)
・・ = ・ = RO (Đọc là : rô(Phát âm gần giống “rô” mà cũng gần
giống “lô”- âm phát ra nằm ở giữa “rô” và “lô”)
・・ = ・ = WA (Đọc là : wa)
・・ = ・ = WI (Đọc là : wi) (chữ này hiện giờ rất ít được sử dụng thay
vào đó là “ウ ・”- cách đọc tương tự)
・・ = ・ = WE (Đọc là : wê) (chữ này hiện giờ rất ít được sử dụng
thay vào đó là “ウ ・”- cách đọc tương tự)
[Type text]

[Type text]

[Type text]

Phát âm Japan
・・ = ・ = WO (Đọc là : wô)
・・ = ・ = N (Đọc là : ừn (phát âm nhẹ “ừn” không đọc là “en nờ”)

[Type text]

[Type text]

[Type text]

...
Phát âm Japan
Cách phát âm.
・・ = = A (Đọc là : a)
・・ = = I (Đọc là : i)
= = U (Đọc là : ư)
・・ = = E (Đọc là : ê)
・・ = = O (Đọc là : ô)
・・ = = KA (Đọc là : ka)
・・ = = KI (Đọc là : ki)
・・ = = KU (Đọc là : kư)
・・ = = KE (Đọc là : kê)
・・ = = KO (Đọc là : kô)
・・ = = SA (Đọc là : sa)
・・ = = SHI (Đọc là : shi (Răng để gần khít lại, để thẳng lưỡi, đẩy
hơi ra- từ này khó đọc )
・・ = = SU (Đọc là : sư)
・・ = = SE (Đọc là : sê)
・・ = = SO (Đọc là : sô)
・・ = = TA (Đọc là : ta)
・・ = = CHI (Đọc là : chi)
・・ = = TSU (Đọc là : tsư (Răng để gần khít lại, để thẳng lưỡi, đẩy
hơi ra- từ này khó đọc )
・・ = = TE (Đọc là : tê)
・・ = = TO (Đọc là : tô)
・・ = = NA (Đọc là : na)
・・ = = NI (Đọc là : ni)
・・ = = NU (Đọc là : nư)
・・ = = NE (Đọc là : nê)
・・ = = NO (Đọc là : nô)
[Type text] [Type text] [Type text]
Phát âm bảng chữ Tiếng Nhật - Trang 2
Phát âm bảng chữ Tiếng Nhật - Người đăng: 12154075
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phát âm bảng chữ Tiếng Nhật 9 10 995