Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH PHẲNG TỪ NHỮNG MỐI QUAN HỆ BA ĐIỂM

Được đăng lên bởi future-delta1
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1637 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƢỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

_____________________

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài:
PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TRONG BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH PHẲNG
TỪ NHỮNG MỐI QUAN HỆ BA ĐIỂM

Tác giả: Phạm Kim Chung
Tổ: Toán
Điện thoại: 0984333030

Tháng 05 năm 2014



MỤC LỤC
A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trang 1

I.

Lý do chọn đề tài

Trang 1

II.

Mục đích nghiên cứu

Trang 1

III.

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

Trang 2

IV.

Kế hoạch nghiên cứu

Trang 2

V.

Phƣơng pháp nghiên cứu

Trang 2

B. NỘI DUNG

Trang 3

I.

Thực trạng vấn đề trƣớc khi áp dụng

Trang 3

II.

Kết quả đạt đƣợc và kinh nghiệm rút ra

Trang 3

III.

Khả năng ứng dụng và triển khai kết quả

Trang 3

IV.

Cơ sở lý thuyết

Trang 4

1. Phƣơng pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

Trang 4

2. Một số bài toán cơ bản sử dụng trong đề tài

Trang 5

V.
Nội dung đề tài
1. Phát hiện và giải quyết vấn đề trong giải bài tập hình giải
tích trong mặt phẳng
a. Ba điểm phân biệt và mối quan hệ vuông góc
b. Ba điểm phân biệt tạo thành một góc có số đo bằng 
c. Ba điểm phân biệt và mối quan hệ thẳng hàng
d. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng và mối quan hệ
giữa ba điểm
2. Xây dựng và mở rộng một số dạng bài tập hình giải tích
trong mặt phẳng từ bài toán hình phẳng thuần túy
a. Xây dựng bài toán từ sự kết hợp giữa bài toán thuần
túy hình phẳng với các bài toán ở mục IV.2
b. Một số hướng thay đổi cách phát biểu để xây dựng bài
toán.
C. KẾT LUẬN

Trang 7
Trang 7
Trang 7
Trang 26
Trang 35
Trang 40
Trang 46
Trang 47
Trang 57
Trang 62

I.

Những kết luận

Trang 62

II.

Những kiến nghị, đề xuất

Trang 62

Danh mục tài liệu tham khảo

Trang 63



A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nƣớc nhà,
đổi mới phƣơng pháp dạy học là một trong những nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu.
Trong quá trình công tác, trải qua nhiều phƣơng pháp dạy học tích
cực tôi nhận thấy phƣơng pháp dạy học “Phát hiện và giải quyết vấn đề”
có nhiều ƣu điểm cũng nhƣ phù hợp với công tác giảng dạy bộ môn Toán
ở trƣờng phổ thông nói chung và dạy học giải bài tập toán nói riêng.
Tuy nhiên để có thể thành công trong phƣơng pháp dạy học “Phát hiện và
giải quyết vấn đề” ngoài năng lực chuyên môn và năng lực sƣ phạm của
mỗi giáo viên còn đòi hỏi ở ngƣời giáo viên nhiều thời gian và tâm huyết.
Để có một bài giảng thu hút đƣợc học trò, giúp học trò phát triển tƣ
duy về môn toán và dẫn dắt học ...
Tháng 05 năm 2014
SÁNG KIN KINH NGHIM
Tác gi: Phm Kim Chung
T
: Toán
Đi
n thoi: 0984333030
Đề tài:
PHÁT HIN VÀ GII QUYT VN ĐỀ
TRONG BÀI TOÁN HÌNH GII TÍCH PH
NG
T NHNG MI QUAN H BA ĐIM
S GD&ĐT NGH AN
TRƢỜNG THPT ĐẶNG THÚC HA
_____________________
http://toanlihoasinh.blogspot.com/
PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH PHẲNG TỪ NHỮNG MỐI QUAN HỆ BA ĐIỂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH PHẲNG TỪ NHỮNG MỐI QUAN HỆ BA ĐIỂM - Người đăng: future-delta1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH PHẲNG TỪ NHỮNG MỐI QUAN HỆ BA ĐIỂM 9 10 346