Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển chương trình đại học theo cách tiếp cận năng lực xu thế và toàn cầu

Được đăng lên bởi ducphu_842000
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo Dục & Đào Tạo
suốt những năm tháng ngồi ghế
nhà trường. Có như vậy, những
người chủ tương lai của đất nước
sẽ có ý thức về TNXH tốt hơn.
Đối với những người đang
tham gia hoạt động kinh tế, những
biện pháp tuyên truyền trên các
thông tin đại chúng sẽ giúp họ
phần nào có cái nhìn đúng đắn về
TNXH của doanh nghiệp. Chính
phủ cũng nên khen thưởng xứng
đáng, kịp thời và chứng nhận cho
những doanh nghiệp thực hiện tốt
TNXH. Đó là phần thưởng động
lực phi vật chất, vì công việc
kinh doanh của doanh nghiệp sẽ
thuận lợi hơn khi đạt được những
chứng nhận này.
Cuối cùng, đặt ra những biện
pháp chế tài quy định cụ thể mức
độ xử lý với những doanh nghiệp
vi phạm. Quan trọng hơn hết là
phải đảm bảo xử lý thật công
bằng và nghiêm minh.
Ngoài ra, các chiến dịch tuyên
truyền vận động xã hội có cái nhìn
nghiêm khắc với doanh nghiệp
có tinh thần TNXH không cao
cũng rất cần thiết. Điều này đánh
vào tâm lý của doanh nghiệp là
sợ bị người tiêu dùng tẩy chay
hàng hóa của mình. Qua đó,
TNXH của doanh nghiệp được
nâng caol
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Charles W. L. Hill (2006), Global Business
Today, University of Washington,
McGraw-Hill Irwin, Page 139

Kathryn. B, Margaret. T, Graham. M, David
(2003), Management A Pacific Rim
Focus, McGraw Hill. Page 95
Tổng cục Thống kê VN, Tài khoản quốc
gia,

aspx?tabid=428&idmid=3
Tổng hợp thông tin báo chí hàng ngày.

80

Phát triển chương trình đại học
theo cách tiếp cận năng lực
Xu thế và nhu cầu
TS. Hoàng Thị Tuyết

V

Đại học Sư phạm TP. HCM

ới những thay đổi tích cực của Luật Giáo dục vừa được ban
hành, việc phát triển hệ thống tự chủ, tự chịu trách nhiệm
trong nhà trường đại học VN đã chính thức được khẳng định
về mặt pháp lý, như vậy nhất thiết phải được triển khai thực hiện trên thực
tế. Tuy nhiên, tư tưởng tiếp cận năng lực trong phát triển và thực hiện các
chương trình đào tạo ở bậc học này vẫn chưa được phát biểu một cách
chính thức và tường minh. Phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn
năng lực đã và đang hiện hữu như là một xu thế toàn cầu và tất yếu trong
nhà trường ở mọi cấp học và là một cách tốt để cứu nền giáo dục đại học.
Nghiên cứu của tác giả nhằm giới thiệu những mô hình phát triển chương
trình đại học theo cách tiếp cận năng lực. Mục tiêu này cần được xem là
một đường lối chiến lược để làm cho giáo dục đại học VN gắn đào tạo
với nhu cầu kinh tế xã hội, để triết lý giáo dục truyền thốn...
PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 9 (19) - Tháng 03-04/2013
80
Giáo Dục & Đào Tạo
suốt những năm tháng ngồi ghế
nhà trường. như vậy, những
người chủ tương lai của đất nước
sẽ có ý thức về TNXH tốt hơn.
Đối với những người đang
tham gia hoạt động kinh tế, những
biện pháp tuyên truyền trên các
thông tin đại chúng sẽ giúp họ
phần nào cái nhìn đúng đắn về
TNXH của doanh nghiệp. Chính
phủ cũng nên khen thưởng xứng
đáng, kịp thời chứng nhận cho
những doanh nghiệp thực hiện tốt
TNXH. Đó là phần thưởng động
lực phi vật chất, vì công việc
kinh doanh của doanh nghiệp sẽ
thuận lợi hơn khi đạt được những
chứng nhận này.
Cuối cùng, đặt ra những biện
pháp chế tài quy định cụ thể mức
độ xử với những doanh nghiệp
vi phạm. Quan trọng hơn hết
phải đảm bảo xử lý thật công
bằng và nghiêm minh.
Ngoài ra, các chiến dịch tuyên
truyền vận động hội cái nhìn
nghiêm khắc với doanh nghiệp
tinh thần TNXH không cao
cũng rất cần thiết. Điều này đánh
vào tâm của doanh nghiệp
sợ bị người tiêu dùng tẩy chay
hàng hóa của mình. Qua đó,
TNXH của doanh nghiệp được
nâng caol
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Charles W. L. Hill (2006), Global Business
Today, University of Washington,
McGraw-Hill Irwin, Page 139
http://www.zing.vn/news/the-gioi/steve-
jobs-mot-trong-nhung-nguoi-duoc-
kinh-trong-nhat-the-gioi/a129137.html
Kathryn. B, Margaret. T, Graham. M, David
(2003), Management A Pacic Rim
Focus, McGraw Hill. Page 95
Tổng cục Thống kê VN, Tài khoản quốc
gia, http://www.gso.gov.vn/default.
aspx?tabid=428&idmid=3
Tổng hợp thông tin báo chí hàng ngày.
Phát trin chương trình đi hc
theo cách tiếp cận năng lực
Xu thế và nhu cầu
V
i nhng thay đổich cực ca Lut Giáo dục vừa được ban
hành, vic phát trin h thng t chủ, t chu trách nhim
trong nhà tng đại học VN đã chính thc đưc khẳng định
v mặt pháp , như vậy nhất thiết phải được triển khai thc hin trên thc
tế. Tuy nhiên, tư ng tiếp cn ng lc trong phát trin và thc hin các
chương trình đào tạo ở bậc hc này vẫn chưa đưc phát biu mt cách
chính thức tường minh.
Phát trin chương trình đào tạo theo chun
năng lc đã và đang hin hu như là mt xu thế tn cu và tt yếu trong
nhà trưng mọi cấp hc mt ch tt để cứu nn giáo dc đi học.
Nghiên cứu của c gi nhm gii thiu nhng nh phát trin chương
trình đại học theo cách tiếp cận năng lực. Mục tiêu
này cn đưc xem là
mt đưng lối chiến lưc để làm cho giáo dục đại học VN gắn đào tạo
với nhu cầu kinh tế hội, để triết giáo dục truyền thống khoa cử, từ
chương bấy lâu nay buộc phải bị loại bỏ.
T khoá: Lut Giáo dục, đại học VN, chương trình đào to, tiếp cận
năng lực, triết lý giáo dục.

Đại học Sư phạm TP. HCM
Phát triển chương trình đại học theo cách tiếp cận năng lực xu thế và toàn cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển chương trình đại học theo cách tiếp cận năng lực xu thế và toàn cầu - Người đăng: ducphu_842000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phát triển chương trình đại học theo cách tiếp cận năng lực xu thế và toàn cầu 9 10 905