Ktl-icon-tai-lieu

phép biến hình

Được đăng lên bởi Mavuong Tran
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN II

HÌNH HỌC

CHƯƠNG I
PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT
PHẲNG
A. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I/ PHÉP BIẾN HÌNH:
Định nghĩa : Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một
điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt
phẳng.
Ta thường kí hiệu phép biến hình là F và viết F (M) = M’ hay = F(M), khi đó
điểm M’ được gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình F.
Nếu H là một hình nào đó trong mặt phẳng thì ta ký hiệu H’ = F(H) là tập
hợp các điểm M’= F (M), với mọi điểm M thuộc H . Khi đó ta nói F biến hình H
thành hình H’ hay hình H’ là hình ảnh cua hình H qua phép biến hình F.
Để chứng minh hình H’ là ảnh hình của hình H qua phép biến hình F ta có
thể chứng minh: Với điểm M tùy ý.
M ∈
H  M’= F (M) H’.
Phép biến hình biến mỗi điểm M của mặt phẳng thành chính nó được gọi là
phép đồng nhất.
II/ PHÉP TÍNH TIẾN:
v
Định nghĩa : Trong mặt cho vectơ V
Phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’
sao cho MM ' = v được gọi là phép tịnh tiến
theo vectơ v ( h1.1)
Phép
tịnh
tiến
hiệu là T v

theo

vectơ

v

M
thường

được

M’
kí

Như vậy T v (M) = M  MM ' = v
Nhận xét : Phép tịnh tiến theo vectơ - không chính là phép đồng nhất.
III/ BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA PHÉP TÍNH TIẾN:
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M ( x,y), v (a,b). Gọi điểm M’(x’, y’) =
T v (M).
x’ = x + a
Khi đó
y’ = y + b

IV/ TÍNH CHẤT CỦA PHÉP TỊNH TIẾN :
Phép tịnh tiến
1/ Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì
2/ Biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng nhau với
đường thẳng đã cho.
3/ Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng đoạn thẳng đã cho.
4/ Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho
5/ Biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
C. CÂU HỎI BÀI TẬP
1.1 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy
tọa độ của các điểm A sao cho :

cho v = ( -2 ;1), điểm M= ( -3; 2). Tìm

a/ A = T v ( M)
b/M = T v (A)
1.2 Trong mặt phẳng Oxy cho v = ( -2;1), đường thẳng d có phương trình :
2x- 3y +3= 0, đường thẳng d1 có phương trình 2x – 3y – 5 = 0
a/ Viết phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua T v
b/ Tìm tọa độ của w có giá trị vuông góc đường thẳng d để d1 là ảnh của d qua T v
1.3 Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x – y- 9 =
0.Tìm phép tịnh tiến theo vectơ có phương song song với trục Ox biến d thành
đường thẳng d’ đi qua gốc tọa độ và viết phương trình đường thẳng d’.
1.4 Trong mặt phẳng Oxy cho đường (C) có phương trình x2 + y2 – 2x + 4y
– 4 = 0. Tìm ảnh của ( C) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (-2;5)

PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC...
PHẦN II HÌNH HỌC
CHƯƠNG I
PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT
PHẲNG
A. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I/ PHÉP BIẾN HÌNH:
Định nghĩa : Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một
điểm xác định duy nhất M
của mặt phẳng đó được gọi phép biến hình trong mặt
phẳng.
Ta thường kí hiệu phép biến hình F viết F (M) = M
hay = F(M), khi đó
điểm M
được gọi ảnh của điểm M qua phép biến hình F.
Nếu H một hình nào đó trong mặt phẳng thì ta ký hiệu H = F(H) tập
hợp các điểm M’= F (M), với mọi điểm M thuộc H . Khi đó ta nói F biến hình H
thành hình H’ hay hình H’ nh ảnh cua hình H qua phép biến hình F.
Để chứng minh hình H’ ảnh hình của hình H qua phép biến hình F ta
thể chứng minh: Với điểm M tùy ý. M
H
M’= F (M) H’.
Phép biến hình biến mỗi điểm M của mặt phẳng thành chính được gọi
phép đồng nhất.
II/ PHÉP TÍNH TIẾN: v
Định nghĩa : Trong mặt cho vectơ
V
Phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M
sao cho
'MM
=
v
được gọi phép tịnh tiến M M’
theo vectơ
v
( h1.1)
Phép tịnh tiến theo vectơ v thường được
hiệu T
v
Như vậy T
v
(M) = M
'MM
=
v
Nhận xét : Phép tịnh tiến theo vectơ - không chính phép đồng nhất.
III/ BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA PHÉP TÍNH TIẾN:
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M ( x,y),
v
(a,b). Gọi điểm M
(x
, y
) =
T
v
(M).
x
= x + a
Khi đó y
= y + b
phép biến hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phép biến hình - Người đăng: Mavuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
phép biến hình 9 10 97