Ktl-icon-tai-lieu

Phép đếm

Được đăng lên bởi 0979587046
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ sở Logic

CHƯƠNG 2. PHÉP ĐẾM

•Các nguyên lý
•Giải tích tổ hợp
•Hoán vị lặp
•Tổ hợp lặp

I.Các nguyên lý

3+5=8 cách

2. Nguyên lý nhân
Giả sử công việc nào đó được chia thành k giai
đọan thực hiện:
Giai đọan 1: có n1 cách thực hiện
Giai đọan 2: có n2 cách thực hiện
………….
Giai đọan k: có nk cách thực hiện
Khi đó, số cách thực hiện cả công việc là:

n1.n2…nk

Ví dụ:
Có 3 cách đi từ thành phố A đến thành phố B, có 5
cách đi từ thành phố B đến thành phố C và có 2 cách
đi từ thành phố C đến thành phố D. Hỏi có bao nhiêu
cách đi từ thành phố A đến thành phố D ?
1

A
2
3

B

3
4
5

n = 3.5.2 = 30 cách

1

2

1

Hình 1

C

D
2

IV. Tổ hợp lặp

Ví dụ:
Có 3 loại nón A, B, C. An muốn mua 2 cái nón. Hỏi An
có bao nhiêu cách chọn?
Giải
Ta có mỗi cách chọn là mỗi tổ hợp lặp chập 2 của 3.
Số cách chọn là:

Cụ thể: AA, AB, AC, BB, BC, CC (có 6 cách)

...
CHƯƠNG 2. PHÉP ĐẾM
s Logic
•Các nguyên
•Gi
i tích t hp
•Hoán v
lp
•T
hp lp
•Các nguyên
•Gi
i tích t hp
•Hoán v
lp
•T
hp lp
Phép đếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép đếm - Người đăng: 0979587046
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phép đếm 9 10 486