Ktl-icon-tai-lieu

Phép Tính Vi Phân Của Hàm Nhiều Biến (tt)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2280 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS TS. Lê Hoàn Hóa
Ngày 3 tháng 12 năm 2004

Phép Tính Vi Phân Của Hàm Nhiều
Biến (tt)
5
5.1

Công thức Taylor
Đạo hàm riêng bậc cao

∂f
(x), i =
Định nghĩa 1 Cho D là tập mở trong Rn , f : D → R. Giả sử đạo hàm riêng ∂x
i
∂f
∂f
1, 2, . . . , n tồn tại với mọi x ∈ D. Khi đó ∂xi : D → R biến x ∈ D thành ∂xi (x) là hàm số thực
theo n biến số thực và được gọi là hàm đạo hàm riêng của f theo biến xi . Ta có thể đề cập đến
∂f
theo biến xj
đạo hàm riêng của hàm ∂x
i

∂ ∂f
(x) = lim
t→0
∂xj ∂xi

∂f
(x
∂xi

+ tej ) −
t

∂f
(x)
∂xi

≡

∂2f
(x)
∂xi ∂xj

và gọi là đạo hàm riêng bậc hai của f theo biến xi , xj , theo thứ tự, tại x.
Tổng quát, khi thay đổi thứ tự lấy đạo hàm riêng thì giá trị của đạo hàm sẽ thay đổi.
Thí dụ: Cho
2

f (x, y) =
2

∂ f
Ta sẽ có: ∂x∂y
(0, 0) = −1 và
Thật vậy, ta có:

∂2f
(0, 0)
∂y∂x

2

−y
xy xx2 +y
x2 + y 2 > 0
2
0
x=y=0

= 1.

∂f
f (t, 0) − f (0, 0)
∂f
f (0, t) − f (0, 0)
(0, 0) = lim
= 0 và
(0, 0) = lim
=0
t→0
t→0
∂x
t
∂y
t
∂f
f (t, y) − f (0, y)
ty(t2 − y 2 )
(0, y) = lim
= lim
= −y
t→0
t→0 t(t2 + y 2 )
∂x
t
∂f
f (x, t) − f (x, 0)
tx(x2 − t2 )
(x, 0) = lim
= lim
=x
t→0
t→0 t(x2 + t2 )
∂y
t
1

Suy ra
∂2f
(0, 0) = lim
t→0
∂x∂y
∂2f
(0, 0) = lim
t→0
∂y∂x

∂f
(0, t)
∂x

−
t
∂f
(t, 0) −
∂y

∂f
(0, 0)
∂x
∂f
(0, 0)
∂y

t

= −1
=1

2
∂2f
, ∂f
∂xi ∂xj ∂xj ∂xi

Định lí 1 (Định lý Schwartz) Nếu các đạo hàm riêng

liên tục tại x thì

∂2f
∂2f
(x) =
(x)
∂xi ∂xj
∂xj ∂xi

5.2

Công thức Taylor

Cho D là tập mở trong Rn , f : D → R và f ∈ C k (D) (nghĩa là các đạo hàm riêng hỗn
hợp bậc bé thua hay bằng k liên tục). Cho x ∈ D và h = (h1 , h2 , . . . , hn ) ∈ Rn sao cho:
x + th ∈ D, ∀t ∈ [0, 1]. Khi đó tồn tại θ ∈ (0, 1) sao cho:
n

f (x + h) = f (x) +
1

∂
hi
∂xi

1
+
(k − 1)!
Số hạng

1
k!

n
1

hi ∂x∂ i

n

1
f (x) +
2!

1
n

1

2

∂
hi
∂xi

∂
hi
∂xi

f (x) + · · ·

k−1

n

1
f (x) +
k!

1

∂
hi
∂xi

k

f (x + θh)

k

f (x + θh) là dư số Lagrange.

Hoặc là:
n

f (x + h) = f (x) +
1

∂
hi
∂xi

1
f (x) +
2!

n

1

∂
hi
∂xi

2

f (x) + · · ·

1
+
(k − 1)!

n

∂
hi
∂xi

1

k−1

f (x) +

1
ϕ(h)hk
k!

trong đó số hạng k!1 ϕ(h)hk là đại lượng vô cùng bé bậc lớn hơn h k , được gọi là dư số Peano.
Trường hợp n = 2, h = (s, t), ta có công thức:
∂f
∂f
(x, y) s +
(x, y) t
∂x
∂y
1 ∂2f
∂2f
∂2f
2
+
(x,
y)
s
+
2
(x,
y)
st
+
(x, y) t2 + · · ·
2
2
2 ∂x
∂x∂y
∂y

f (x + s, y + t) = f (x, y) +

1
+
k!
k/2

trong đó o(s2 + t2 )

k

Cki si tk−i
i=1
k/2

là lượng vô cùng bé bậc lớn hơn (s2 + t2 )

2...
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS. Hoàn Hóa
Ngày 3 tháng 12 năm 2004
Phép Tính Vi Phân Của Hàm Nhiều
Biến (tt)
5 Công thức Taylor
5.1 Đạo hàm riêng bậc cao
Định nghĩa 1 Cho D tập mở trong R
n
, f : D R . Giả sử đạo hàm riêng
f
x
i
(x), i =
1, 2, . . . , n tồn tại với mọi x D. Khi đó
f
x
i
: D R biến x D thành
f
x
i
(x) hàm số thực
theo n biến số thực và được gọi hàm đạo hàm riêng của f theo biến x
i
. Ta thể đề cập đến
đạo hàm riêng của hàm
f
x
i
theo biến x
j
x
j
f
x
i
(x) = lim
t0
f
x
i
(x + te
j
)
f
x
i
(x)
t
2
f
x
i
x
j
(x)
và gọi đạo hàm riêng bậc hai của f theo biến x
i
, x
j
, theo thứ tự, tại x.
Tổng quát, khi thay đổi thứ tự lấy đạo hàm riêng thì giá trị của đạo hàm sẽ thay đổi.
Thí dụ: Cho
f(x, y) =
xy
x
2
y
2
x
2
+y
2
x
2
+ y
2
> 0
0 x = y = 0
Ta sẽ có:
2
f
x∂y
(0, 0) = 1 và
2
f
yx
(0, 0) = 1.
Thật vy, ta có:
f
x
(0, 0) = lim
t0
f(t, 0) f(0, 0)
t
= 0 và
f
y
(0, 0) = lim
t0
f(0, t) f(0, 0)
t
= 0
f
x
(0, y) = lim
t0
f(t, y) f(0, y)
t
= lim
t0
ty(t
2
y
2
)
t(t
2
+ y
2
)
= y
f
y
(x, 0) = lim
t0
f(x, t) f(x, 0)
t
= lim
t0
tx(x
2
t
2
)
t(x
2
+ t
2
)
= x
1
Phép Tính Vi Phân Của Hàm Nhiều Biến (tt) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép Tính Vi Phân Của Hàm Nhiều Biến (tt) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phép Tính Vi Phân Của Hàm Nhiều Biến (tt) 9 10 683