Ktl-icon-tai-lieu

phiếu dự giờ

Được đăng lên bởi 82-huonganh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG
Trường THCS Phú Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY
1. Họ tên giáo viên dạy : ………………………………………………..
- Môn dạy : …………. Lớp : ………………… Tiết thứ : …………….
- Ngày dạy : ……. / ……. / 20…………………………………………
- Tên bài dạy : ………………………………………………………….
- Trường : ………………………………………………………………
2. Họ và tên giáo viên dự:……………………………………………….
- Chức vụ : ……………………………………………………………...
- Đơn vị công tác : ……………………………………………………...
I. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Trình tự bài dạy – Câu hỏi phát vấn
(Ghi rõ đề mục và diễn biến tiết dạy)

Nhận xét và ghi chú của
Người dự

II. XẾP LOẠI TIẾT DẠY
Tiêu chuẩn
Nội
dung
Phương pháp
Phương tiện
Tổ chức

Kết quả

Yêu cầu
1. Chính xác khoa học, (Khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị)
2. Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung làm rõ trọng tâm
3. Liên hệ thực tế (Nếu có); Có tính giáo dục
4. Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp
5. Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học
6. Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài
lên lớp
7. Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực; giáo án hợp lý
8. Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần, các khâu.
9. Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu
bài, với các đối tượng; Học sinh hứng thú học.
10. Đa số học sinh hiể bài; nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.

Điểm

Tổng số điểm : ……………….
Xếp loại :
+ Loại Giỏi : 17 – 20 điểm; các yêu cầu 1,4,6,9,10 phải 2 điểm.
+ Loại Khá : 13 – 16,5 điểm; các yêu cầu 1,4,9 phải 2 điểm.
+ Loại Trung bình : 10 – 12,5 điểm; các yêu cầu 1,4 phải đạt 2 điểm.
+ Loại yếu kém : Từ 9 điểm trở xuống.

Xếp loại tiết dạy :
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG : (Theo yêu cầu bảng chấm điểm trên)
1. Ưu điểm :
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. Khuyết điểm :
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Xác nhận của
Hiệu trưởng

GV được đánh giá

Phú Đức, ngày tháng năm 201…
Người đánh giá

...
PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Phú Đức Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY
1. Họ tên giáo viên dạy : ………………………………………………..
- Môn dạy : …………. Lớp : ………………… Tiết thứ : …………….
- Ngày dạy : ……. / ……. / 20…………………………………………
- Tên bài dạy : ………………………………………………………….
- Trường : ………………………………………………………………
2. Họ và tên giáo viên dự:……………………………………………….
- Chức vụ : ……………………………………………………………...
- Đơn vị công tác : ……………………………………………………...
I. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Trình tự bài dạy – Câu hỏi phát vấn
(Ghi rõ đề mục và diễn biến tiết dạy)
Nhận xét và ghi chú của
Người dự
phiếu dự giờ - Trang 2
phiếu dự giờ - Người đăng: 82-huonganh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
phiếu dự giờ 9 10 351