Ktl-icon-tai-lieu

phiếu học tập

Được đăng lên bởi Xíu Yêu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 78 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU HỌC TẬP
Bài tập 3:
Vì sao hai câu sau đây có ý nghĩa giống nhau mà dùng những dấu câu
khác nhau?
a) Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột
bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn
tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, Người chỉ có một sự ham muốn, ham muốn
tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn
toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

...
PHIẾU HỌC TẬP
Bài tập 3:
Vì sao hai câu sau đây có ý nghĩa giống nhau mà dùng những dấu câu
khác nhau?
a) Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột
bậc làm sao cho ớc ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn
tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, Người chỉ một sự ham muốn, ham muốn
tột bậc làm sao cho ớc ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn
toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
phiếu học tập - Người đăng: Xíu Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
phiếu học tập 9 10 869