Ktl-icon-tai-lieu

Phòng chống chiến lược Diễn biến hòa bình Bạo loạn lật đổ

Được đăng lên bởi secretaryofcondao
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 11880 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Chuyên đề:
PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA
BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ
ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II (1/9/1939-2/9/1945), các thế
lực thù địch của Chủ nghĩa xã hội ở phương Tây, mà đứng đầu là đế quốc
Mỹ, đã tiến hành một chiến lược mới tấn công Chủ nghĩa xã hội theo kiểu
chiến tranh không cần tiếng súng, đó là chiến lược “Diễn biến hòa bình”
và bạo loạn lật đổ. Đây là một chiến lược chống phá Chủ nghĩa xã hội nói
chung, và cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng, rất thâm độc;
nó diễn ra từng ngày, từng giờ, ở mọi nơi, trên mọi mặt và mọi địa bàn của
Chủ nghĩa xã hội, từ các cơ quan lãnh đạo Trung ương cho đến chính
quyền cơ sở và len lỏi vào mọi gia đình với phương châm: “Mềm - Ngầm Sâu”.
Chiến lược “Diễn biến hòa bình” bắt đầu được hình thành từ đầu thế
kỷ XX. Ban đầu “Diễn biến hòa bình” chỉ sử dụng như một biện pháp hỗ
trợ cho chiến lược “Ngăn chặn”, chiến lược “Phản ứng linh hoạt” của Chủ
nghĩa đế quốc chống Chủ nghĩa xã hội.
Sau khi Chủ nghĩa xã hội phát triển mạnh trên phạm vi thế giới thì
“Diễn biến hòa bình” đã trở thành chiến lược cơ bản của Chủ nghĩa đế
quốc và các thế lực phản động nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên
phạm vi toàn cầu. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” đã góp phần làm sụp
đổ Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.
Hiện nay, “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ đang tập trung chống
phá quyết liệt các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó coi Việt Nam là
một trọng điểm.
Chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách,
thường xuyên, hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang
nhân dan để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam và chế độ xã hội chủ
nghĩa.
Vậy, “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ là gì? Nó đã, đang và sẽ
được các thế lực thù địch sử dụng và triển khai như thế nào? Quan điểm,
đường lối phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
của Đảng và Nhà nước ta được hoạch định ra sao? Những giải pháp phòng,
chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạt lật đổ của các thế lực thù

-2-

địch chống phá cách mạng Việt Nam cụ thể như thế nào?... Những câu hỏi
đó sẽ phần nào được giải đáp qua chuyên đề “Phòng, chống chiến lược
diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách
mạng Việt Nam”.
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
Bồi dưỡng cho học viên nhận rõ được âm mưu, thủ đoạn chiến lược
“Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách
mạng nước ta...
Chuyên đề:
PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA
BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ
ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II (1/9/1939-2/9/1945), các thế
lực thù địch của Chủ nghĩa xã hội ở phương Tây, mà đứng đầu là đế quốc
Mỹ, đã tiến hành một chiến lược mới tấn công Chủ nghĩa xã hội theo kiểu
chiến tranh không cần tiếng súng, đó là chiến lược “Diễn biến hòa bình”
và bạo loạn lật đổ. Đây là một chiến lược chống phá Chủ nghĩa xã hội nói
chung, và cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng, rất thâm độc;
nó diễn ra từng ngày, từng giờ, ở mọi nơi, trên mọi mặt và mọi địa bàn của
Chủ nghĩa xã hội, từ các cơ quan lãnh đạo Trung ương cho đến chính
quyền cơ sở và len lỏi vào mọi gia đình với phương châm: “Mềm - Ngầm -
Sâu”.
Chiến lược “Diễn biến hòa bình” bắt đầu được hình thành từ đầu thế
kỷ XX. Ban đầu “Diễn biến hòa bình” chỉ sử dụng như một biện pháp hỗ
trợ cho chiến lược “Ngăn chặn”, chiến lược “Phản ứng linh hoạt” của Chủ
nghĩa đế quốc chống Chủ nghĩa xã hội.
Sau khi Chủ nghĩa xã hội phát triển mạnh trên phạm vi thế giới thì
“Diễn biến hòa bình” đã trở thành chiến lược cơ bản của Chủ nghĩa đế
quốc và các thế lực phản động nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên
phạm vi toàn cầu. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” đã góp phần làm sụp
đổ Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.
Hiện nay, “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ đang tập trung chống
phá quyết liệt các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó coi Việt Nam là
một trọng điểm.
Chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách,
thường xuyên, hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang
nhân dan để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam và chế độ xã hội chủ
nghĩa.
Vậy, “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ là gì? Nó đã, đang và sẽ
được các thế lực thù địch sử dụng và triển khai như thế nào? Quan điểm,
đường lối phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
của Đảng và Nhà nước ta được hoạch định ra sao? Những giải pháp phòng,
chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạt lật đổ của các thế lực thù
Phòng chống chiến lược Diễn biến hòa bình Bạo loạn lật đổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phòng chống chiến lược Diễn biến hòa bình Bạo loạn lật đổ - Người đăng: secretaryofcondao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phòng chống chiến lược Diễn biến hòa bình Bạo loạn lật đổ 9 10 573