Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp Bàn tay nặn bột

Được đăng lên bởi Cao Tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP ĐƯỜNG LINK BÀI GIẢNG TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ
“ PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT”
Tập huấn về Phương pháp bàn tay nặn bột do PGS.TS Đỗ Hương Trà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội báo cáo gồm có 2 modune.
Modune I: Lịch sử ra đời và phát triển của phương pháp bàn tay nặn bột.
Bao gồm 5 nội dung chính:
- Một là khái quát về phương pháp BTNB.
- Hai là sơ lược về lịch sử ra đời và phát triển của phương pháp BTNB.
- Ba là các nhà sáng lập ra phương pháp BTNB.
- Bốn là BTNB trên thế giới.
- Năm là phương pháp BTNB ở Việt Nam.
(Bao gồm 4 video: P1, P2, P3, P4) với đường link dưới đây:

Modune II: Lí luận cơ bản về phương pháp bàn tay nặn bột.
Bao gồm 4 nội dung chính:
- Một là cơ sở khoa học của phương pháp BTNB.
- Hai là các nguyên tắc cơ bản của phương pháp BTNB.
- Ba là tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB.
- Bốn là các dặc trưng cơ bản của phương pháp BTNB.
(Bao gồm 6 video: P1, P2, P3, P4, P5, P6) với đường link dưới đây:

Tập huấn về Phương pháp bàn tay nặn bột do PGS.TS Trần Trung Ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội báo cáo gồm có 1 modune.
Modune 3: Kĩ thuật dạy học đánh giá trong phương pháp Bàn tay nặn bột
Bao gồm 12 nội dung chính:
- Một là tổ chức lớp học.
- Hai là giúp học sinh bộc lộ quan niệm ban đầu
- Ba là kĩ thuật tổ chức thảo luận học sinh
- Bốn là kĩ thuật tổ chức hoạt động nhóm

-

Năm là kĩ thuật đặt câu hỏi của giáo viên
Sáu là rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh
Bảy là kĩ thuật chọn ý tưởng học sinh
Tám là hướng dẫn học sinh đề xuất thí nghiệm
Chín là hướng dẫn học sinh sử dụng vở thực hành
Mười là hướng dẫn học sinh phân tích thông tin
Mười một là so sánh, đối chiếu kết quả
Mười hai là đánh giá học sinh trong phương pháp BTNB

(Bao gồm 4 video: P1, P2, P3, P4) với đường link dưới đây:


...
TỔNG HỢP ĐƯỜNG LINK BÀI GIẢNG TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ
“ PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT”
Tập huấn về Phương pháp bàn tay nặn bột do PGS.TS Đỗ Hương Trà -
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội báo cáo gồm có 2 modune.
Modune I: Lịch sử ra đời và phát triển của phương pháp bàn tay nặn bột.
Bao gồm 5 nội dung chính:
- Một là khái quát về phương pháp BTNB.
- Hai là sơ lược về lịch sử ra đời và phát triển của phương pháp BTNB.
- Ba là các nhà sáng lập ra phương pháp BTNB.
- Bốn là BTNB trên thế giới.
- Năm là phương pháp BTNB ở Việt Nam.
(Bao gồm 4 video: P1, P2, P3, P4) với đường link dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=oA3zLWBLhE0&list=PLc_D-
clbPdZzElaITQn6Ir4r0OHjp5_uY
Modune II: Lí luận cơ bản về phương pháp bàn tay nặn bột.
Bao gồm 4 nội dung chính:
- Một là cơ sở khoa học của phương pháp BTNB.
- Hai là các nguyên tắc cơ bản của phương pháp BTNB.
- Ba là tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB.
- Bốn là các dặc trưng cơ bản của phương pháp BTNB.
(Bao gồm 6 video: P1, P2, P3, P4, P5, P6) với đường link dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=K2_4Gaj4wcQ&index=5&list=PLc_D-
clbPdZzElaITQn6Ir4r0OHjp5_uY
Tập huấn về Phương pháp bàn tay nặn bột do PGS.TS Trần Trung Ninh -
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội báo cáo gồm có 1 modune.
Modune 3: Kĩ thut dạy hc đánh giá trong pơng pháp n tay nn bột
Bao gồm 12 nội dung chính:
- Một là tổ chức lớp học.
- Hai là giúp học sinh bộc lộ quan niệm ban đầu
- Ba là kĩ thuật tổ chức thảo luận học sinh
- Bốn là kĩ thuật tổ chức hoạt động nhóm
Phương pháp Bàn tay nặn bột - Trang 2
Phương pháp Bàn tay nặn bột - Người đăng: Cao Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phương pháp Bàn tay nặn bột 9 10 245