Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp bàn tay nặn bột tỏng dạy học môn hóa học cấp THCS

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 219 trang   |   Lượt xem: 5154 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS
VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT

PHƢƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC

MÔN HÓA HỌC
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Tài liệu lƣu hành nội bộ)

Hà Nội, tháng 01 - 2012
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS
VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT

PHƢƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT
TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Chủ trì biên soạn tài liệu
1. VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
2. DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT

2

Hà Nội, tháng 01 – 2012
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................... 4
CHƢƠNG 1........................................................................................... 8
GIỚI THIỆU VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
PHƢƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT" .......................................... 8
1.1. Khái quát về phƣơng pháp “Bàn tay nặn bột” ............................... 8
1.2. Sự ra đời và phát triển của phƣơng pháp BTNB ở Pháp ............... 8
1.3. Giáo sƣ Georger Charpak - Ngƣời khai sinh phƣơng pháp BTNB
............................................................................................................. 11
1.4. Phƣơng pháp BTNB trên thế giới ................................................ 13
1.5. Phƣơng pháp BTNB tại Việt Nam ............................................... 14
CHƢƠNG 2......................................................................................... 17
LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHƢƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT" 17
2.1. Cơ sở khoa học của phƣơng pháp BTNB .................................... 17
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của phƣơng pháp BTNB ......................... 35
2.3. Tiến trình dạy học theo phƣơng pháp BTNB............................... 38
2.4. Mối quan hệ giữa phƣơng pháp BTNB với các phƣơng pháp dạy
học khác............................................................................................... 42
CHƢƠNG 3......................................................................................... 46
CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHO
HỌC SINH TRONG PHƢƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT" ..... 46
3.1. Tổ chức lớp học ............................................................................ 46
3.2. Giúp học sinh bộc lộ quan niệm ban đầu ..................................... 48

3

3.3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động thảo luận cho học sinh ..................... 51
3.4. Kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm trong phƣơng pháp BTNB..... 55
3.5. Kỹ thuật đặt câu hỏi của giáo viên ......................
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS
VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT
PHƢƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC
MÔN HÓA HỌC
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Tài liệu lƣu hành nội bộ)
Hà Nội, tháng 01 - 2012
Phương pháp bàn tay nặn bột tỏng dạy học môn hóa học cấp THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp bàn tay nặn bột tỏng dạy học môn hóa học cấp THCS - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
219 Vietnamese
Phương pháp bàn tay nặn bột tỏng dạy học môn hóa học cấp THCS 9 10 852