Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp bảo toàn elctron

Được đăng lên bởi trucvip123
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên soạn : Đặng Thị Kim Cúc và Nguyễn Ngọc Huy – Sư phạm Hoá K31

PH ƯƠNG PH ÁP B ẢO TO ÀN
ELECTRON
I. Nguyên tắc:
Trong phản ứng oxihoá - khử :



số e nhường =

=>





số e nhận

số mol e nhường =

II. Phạm vi ứng dụng:



số mol e nhận

- Phương pháp này cho phép giải nhanh nhiều bài toán oxihoa – khử phức tạp
thường gặp :
+ Trong hỗn hợp các chất phản ứng có nhiều chất oxihoa – khử và nhiều chất khử
khác nhau, không đủ điều kiện để xác định số lượng và thứ tự các phản ứng xảy ra.
+ Phản ứng oxihoa – khử xảy ra qua nhiều trạng thái trung gian.Chẳng hạn :
+3e
 
Fe 


 2e
2e

  
Fe2+ 


1e
1e

Fe3+

-3e
* Các bước áp dụng:
Bước1:Xác định chất khử(nhường e) và chất oxihoa(nhận e), ta dựa vào số
oxihoa để xác định.
Bước2:Viết và cân bằng phương trình nhường nhận e(có gắn số mol tương
ứng của các chất trong mỗi quá trình).
Bước3:Từ định luật bảo toàn e ta viết phưong trình giữa các đại lượng và giải
phương trình để trả lời các yêu cầu màbài toán đặt ra.

III. Các dạng bài tập:
1. Dạng 1:Kim loại (hỗn hợp kim loại), hợp chất có tính khử của kim
loại tác dụng với hợp chất có tính oxihoa.
Ví dụ:Hợp chất có tính khử của kim loại:FeO, FeCO3, Fe(OH)2, FeS2 …
FeO + HNO3
Fe(NO3)3 +
NO +
H2O
FeCO3 + HNO3
Fe(NO3)3 +
NO + CO2 + H2O
 Bài tập minh họa:
Bài tập 1: Hòa tan hết 2,16g FeO trong axit HNO3 thấy thoát ra 0,224l khí
X(đktc) là sản phẩm khử duy nhất.Xác định X?
Tóm tắt bài toán:
HNO3
Khí X 0.224l (đktc)
FeO
(Sp khử duy nhất)
Xác định khí X?
dd B
Giải:
B1:Xác định chất khử (FeO), chất oxi hoá (HNO3)
Trang 1

Biên soạn : Đặng Thị Kim Cúc và Nguyễn Ngọc Huy – Sư phạm Hoá K31

Đặt khí X chứa Nitơ là NxOy
B2 :Viết pt nhường nhận e
Quá trình nhường e
Fe+2
0,03

Fe+3 +

Quá trình nhận e


2x





+  5  y e

N+5

1e
0,03

(5x-2y)0,01

N



2y
x

(NxOy)

0,01x

B3 :Áp dụng định luật bảo toàn e ta có :
(5x-2y)0,01 = 0,03  5x-2y = 3
Biện luận ta được: x = 1, y = 1 => X là NO.

Bài tập 2 :Có 3,04g Hỗn hợp Fe vàCu hòa tan hết trong HNO3 tạo thành

0,08mol NO và NO2 có M = 42 và thu được dd B. Hãy xác định thành phần %
hỗn hợp ban đầu.
Tóm tắt :
Fe
HNO3
hh
NO
Cu
08mol NO2
Xđ %Fe, %Cu ?
M = 42
dd B
Giải : Đặt số mol của NO và NO2 lần lượt là x,y.
Ta có hệ : x+y = 0,08

x = 0,02
30x + 46y = 42(x + y)
y = 0,06
Quá trình nhường e
Fe
Fe+3 + 3e
3a
0,02
Cu
Cu+2 + 2e
2b
Ta có hệ : 3a + 2b = 0,12
56a + 64b = 3,04

+5

N

Quá trình nhận e
+ 3e
N+2
0,06

N+5


1e
N+4(NO2)
0,06
0,06
a= 0.02
=>%Fe = 36,84%
b = 0,03
=>%Cu = 63,16%
+

2.Dạng 2 : Hỗn hợp k...
Biên soạn : Đặng Thị Kim Cúc và Nguyễn Ngọc Huy – Sư phạm Hoá K31
PH
PH
ƯƠ
ƯƠ
NG PH
NG PH
Á
Á
P B
P B
O TO
O TO
À
À
N
N
ELECTRON
ELECTRON
I. Nguyên tắc:
Trong phản ứng oxihoá - khử :
số e nhường =
số e nhận
=>
số mol e nhường =
số mol e nhận
II. Phạm vi ứng dụng:
- Phương pháp này cho phép giải nhanh nhiều bài toán oxihoa – khử phức tạp
thường gặp :
+ Trong hỗn hợp các chất phản ứng có nhiều chất oxihoa – khử và nhiều chất khử
khác nhau, không đủ điều kiện để xác định số lượng và thứ tự các phản ứng xảy ra.
+ Phản ứng oxihoa – khử xảy ra qua nhiều trạng thái trung gian.Chẳng hạn :
+3e
Fe
2e
2e
Fe
2+
1e
1e
Fe
3+
-3e
* Các bước áp dụng:
Bước1:Xác định chất khử(nhường e) và chất oxihoa(nhận e), ta dựa vào số
oxihoa để xác định.
Bước2:Viết và cân bằng phương trình nhường nhận e(có gắn số mol tương
ứng của các chất trong mỗi quá trình).
Bước3:Từ định luật bảo toàn e ta viết phưong trình giữa các đại lượng và giải
phương trình để trả lời các yêu cầu màbài toán đặt ra.
III. Các dạng bài tập:
1. Dạng 1:Kim loại (hỗn hợp kim loại), hợp chất có tính khử của kim
loại tác dụng với hợp chất có tính oxihoa.
Ví dụ:Hợp chất có tính khử của kim loại:FeO, FeCO
3
, Fe(OH)
2
, FeS
2
FeO + HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
FeCO
3
+ HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ NO + CO
2
+ H
2
O
Bài tập minh họa:
Bài tập 1: Hòa tan hết 2,16g FeO trong axit HNO
3
thấy thoát ra 0,224l khí
X(đktc) là sản phẩm khử duy nhất.Xác định X?
Tóm tắt bài toán:
HNO
3
Khí X 0.224l (đktc)
FeO (Sp khử duy nhất) Xác định khí X?
dd B
Giải:
B
1
:Xác định chất khử (FeO), chất oxi hoá (HNO
3
)
Trang 1
phương pháp bảo toàn elctron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp bảo toàn elctron - Người đăng: trucvip123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
phương pháp bảo toàn elctron 9 10 413