Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp chuẩn độ complexon trong Hóa Phân tích 2

Được đăng lên bởi Trúc Anh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 12469 lần   |   Lượt tải: 22 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP
CHUẨN ĐỘ COMPLEXON
Nhóm: 2
Giảng viên: Nguyễn Thị Nụ

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON
1.
2.
3.
4.

Chuẩn độ trực tiếp
Chuẩn độ ngược
Chuẩn độ thế
Chuẩn độ gián tiếp

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON
1. Chuẩn độ trực tiếp
* Phương pháp:
DD cần + complexon III
MY
chuẩn Mn+ Na2H2Y
(Y4-)c/xác
Mn+ + Y4-  MY(n-4)
(CV)EDT
 Số mol Mn+ =số mol Y4- hay CMn+=
A
VM
CĐ trực
tiếp người
đòi hỏi
Trong
PP này,
ta các
điều yêu
chỉnhcầu
pHsau:
thích hợp của dd CĐ =

1 hệ
đệm-M-Y
ko hoặc
sự tạo
phức rất yếu so với ion KL- để:
Phức
phảicóbền
( β>107)

khitạo
CĐphức phải nhanh
Duy
TốctrìđộpHPƯ

ngừa
sự tạo
hiđroxit
KL ở pH
CĐ.tương đương, tức
Ngăn
Có khả
năng
xác
định được
điểm
VD: dùng hh đệm NH3+NH4Cl duy trì pH=10 khi CĐ Zn2+,
là chọn được chỉ thị thích hợp cho phép CĐ
Cu2+, Ni2+ để giữ ion trong dd ở dạng phức amin.

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON
* Sai số trong CĐ trực tiếp:
1
1
q=
- [M]’. C+C
β' [M]’
0
Trong đó: [M]’ ko bịCC0
CĐ tại cuối CĐ:
p
[MIn]’
[M]’=
=
β’MI β‘MIn.
n
[In]’
[MIn]’
p=
[In]’
Để qmin thì nên chọn chất chỉ thị có lgβ’MIn≈pM’
tại điểm tương đương.

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON
VD: Chuẩn độ 25ml dd MgCl2 0,02M bằng EDTA
0,0125M. Tại điểm tương đươngVEDTA=? Cho biết
sự đổi màu tại điểm dừng CĐ nếu dùng ErioT làm
chất chỉ thị và pHdd= 9(hệ đệm NH3+ NH4+) ?
Giải:
PƯ chuẩn độ: Mg2+ + Y4-  MgY2Có số mmol Mg2+ = số mmol EDTA
VEDTA= nEDTA/CEDTA = 10ml.
Tại điểm cuối CĐ (pH=9) có c/bằng:
MgIn- + HY3- ( hay Y4- + H+) HIn2- + MgY2 Màu chỉ thị chuyển từ đỏ vang của MgIn- sang
xanh của HIn2-.

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON
2. Chuẩn độ ngược.
 Lí do CĐ ngược: Không thể chuẩn độ trực tiếp ion
kim loại được do:
> Không có chất chỉ thị thích hợp cho kim loại xác
định.
> PƯ tạo phức giữa Mn+ với EDTA xảy ra quá chậm.
> Ở pH CĐ kim loại bị kết tủa dưới dạng hiđroxit kim
loại

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON
Phương pháp:
DD cần
chuẩn M

+ 1 lượng dư EDTA
Y4- chính xác

MY
EDTA dư Chính xác

Mn+ + Y4-(dư) MY(n-4) - Y4-(dư)
Y4-(dư) + M’m+ M’Y(m-4)
Số molM = số molEDTA- số molM’
(CV)EDTA Hay CM =
(CV)M’

+ M’

M’Y

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON
Chú ý:
-Nếu ion KL M tạo phức chậm với EDTA đun nóng dd
trước khi CĐ hoặc đợi PƯ xảy ra hoàn toàn.
- Nếu ion M bị kết tủa ở pH CĐ thêm dư EDTA vào dd cần
chuẩn độ đã được axit hóa  đưa pH dd đến giá trị thích hợp
để CĐ ngược = 1 hệ đệm thích hợp duy trì pH.
- Khi PƯ tạo phức M-EDTA xảy ra ko chậm chọn KL CĐ
ngược M’ sao cho: 10-7≤β’M’Y < β’MY
Thực tế, hay chọn Mg2+ để...
CÁC PHƯƠNG PHÁP
CHUẨN ĐỘ COMPLEXON
Nhóm: 2
Giảng viên: Nguyễn Thị N
Phương pháp chuẩn độ complexon trong Hóa Phân tích 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp chuẩn độ complexon trong Hóa Phân tích 2 - Người đăng: Trúc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phương pháp chuẩn độ complexon trong Hóa Phân tích 2 9 10 556