Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp đánh giá để giải hệ phương trình

Được đăng lên bởi cutra01
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Ví dụ 1) Giải hệ phương trình

Lời giải. Điều kiện:

{√

x + y−√ xy=3
x +1+ √ y+ 1=4

xy ≥ 0, x ≥−1, y ≥−1.

Từ phương trình thứ nhất kết hợp với điều kiện suy ra

x+ y=√ xy+ 3≤

⇒
x+ y
+3 x + y ≤6
2

x ≥ 0, y ≥ 0. Áp dụng BĐT AM-GM, ta có

(¿ )

Từ phương trình thứ hai ta có

4=√ x+ 1+ √ y +1 ≤ √ 2 ( ( x +1 ) + ( y +1 ) )=√ 2 ( x+ y +2 ) ≤ √ 2 ( 6+2 ) =4 ( do ( ¿ ) )

Suy ra

{

{

x + y =6 ⇔ x + y=6 ⇔ x= y =3.
√ x +1= √ y +1 x= y

Ví dụ 2) Giải hệ phương trình

Lời giải. Từ

{√

2

2

√

2

2

x +y
x + xy + y
+
=x + y ( 1 )
2
3
x √ 2 xy +5 x+ 3=4 xy−5 x−3 ( 2 )

( 1 ) suy ra x+ y ≥ 0. Ta có

√

⇒
x 2 + xy + y 2 1
1
1
x 2+ xy+ y 2 1
= ( x + y )2 + ( x− y )2 ≥ ( x+ y )2
≥ ( x + y ) (3 )
3
4
12
4
3
2

và

x2 + y2 1 (
2 3
2 1
2
= x+ y ) + ( x− y ) ≥ ( x+ y ) ( 4 )
2
4
4
4

Từ ( 3 ) và ( 4 ) suy ra

√

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

√

x2 + y2
x 2 + xy + y 2
+
≥ x+ y .
2
3
x= y

⇔

Do đó phương trình ( 1 ) x= y ≥ 0 .
Thay

y=x vào phương trình ( 2 ) , ta được

x √ 2 x2 +5 x+ 3=4 x 2−5 x −3 ( 5 )
t=√ 2 x 2 +5 x+3 với t ≥ 0.

Đặt

⇔

xt=6 x 2−t 2 ( 3 x +t ) (2 x−t )=0
Phương trình ( 5 ) trở thành
Vì

t ≥ 0 ; x ≥ 0 và khi

Với t=2 x

⇔

x
[t=−3
t=2 x

x=0 thì t=√ 3 nên trường hợp t=−3 x không xảy ra.

2 x= √ 2 x 2+5 x +3
ta được

⇔

Vậy hệ phương trình có một nghiệm duy nhất

Ví dụ 3) Giải hệ phương trình

{

⇔

2

2 x −5 x−3=0 x=3
x≥0

( x ; y )= ( 3 ; 3 )

{

3
3
x ( 1−x ) + y ( 1− y )=12 xy +18 ( 1 )
|3 x−2 y+10|+|2 x−3 y|=10 ( 2 )

Lời giải. Ta có
⇔

3
3
4
4
PT ( 1 ) x + y =x + y + 12 xy +18

⇔

2

2

x3 + y 3= ( x2 − y 2 ) + 2 ( xy +3 ) ( 3 )
⇔

Do vế trái của PT
Áp dụng BĐT

⇔

⇔

( 3 ) luôn không ân, suy ra x 3+ y3 ≥ 0 x 3 ≥− y 3 x ≥− y x+ y ≥ 0

| A|+|B|≥| A−B| , đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi AB ≤ 0. Ta có

|3 x−2 y+10|+|2 x−3 y|≥|3 x−2 y+ 10−2 x+ 3 y|=|x + y +10|≥ 0.
Do đó PT ( 2 ) tương đương với

{

(3 x−2 y +10 ) ( 2 x−3 y ) ≤ 0
x + y=10

⇔

⇔

Thay
Mà

{

y=−x vào PT ( 3 ) , ta được 2 ( −x 2 +3 )2=0 x=± √ 3
−2 ≤ x ≤ 0 nên chọn được

x=−√ 3 , suy ra

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất

y=√ 3 .

( x ; y ) = (− √ 3 ; √ 3 ) .

⇔

{

( 5 x +10 ) 5 x ≤ 0 −2 ≤ x ≤0
y=−x
y=−x

{

√
√

x4
+ 4=1+
3
4
4 y
2
+ 4=1+
3
2

Ví dụ 4) Giải hệ phương trình

4

√
√

3| |
y
2
3
| x|
2

Lời giải.

√
√

√
√

4
4
⇔
4 x
4 y
3
3 ⇔
|
x
|
>
|
y
|
2
+
4>
2
+
4
1+
|
y
|
>1+
|x| | y|>|x| (vô lý).
• Nếu
thì ta có
3
3
2
2

• Nếu |x|<| y| thì ta có 2
Vì vậy

4

√
√

√
√

4
⇔
x4
4 y
3
3 ⇔
+4 <2
+4 1+ | y|<1+ |x| | y|<|x| (vô lý).
3
3
2
2

( 1)

|x|=| y|...
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Ví dụ 1) Giải hệ phương trình
{
x + y
xy=3
x +1+
y+1=4
Lời giải. Điều kiện:
xy 0, x 1, y 1.
Từ phương trình thứ nhất kết hợp với điều kiện suy ra
x 0, y 0.
Áp dụng BĐT AM-GM, ta có
x+ y=
xy+3
x+ y
2
+3
x + y 6
(
¿
)
Từ phương trình thứ hai ta có
4=
x+1+
y +1
2
(
(
x +1
)
+
(
y +1
)
)
=
2
(
x+ y +2
)
2
(
6+2
)
=4
(
do
(
¿
)
)
Suy ra
{
x + y =6
x +1=
y +1
{
x + y=6
x= y
x= y=3.
Ví dụ 2) Giải hệ phương trình
{
x
2
+ y
2
2
+
x
2
+xy+ y
2
3
=x+y
(
1
)
x
2 xy +5 x+3=4 xy5 x3
(
2
)
Lời giải. Từ
suy ra
x+ y0.
Ta có
x
2
+xy+ y
2
3
=
1
4
(
x + y
)
2
+
1
12
(
x y
)
2
1
4
(
x+ y
)
2
x
2
+ xy+ y
2
3
1
2
(
x + y
) (
3
)
x
2
+ y
2
2
=
1
4
(
x+ y
)
2
+
3
4
(
x y
)
2
1
4
(
x+ y
)
2
(
4
)
Từ
(
3
)
(
4
)
suy ra
x
2
+ y
2
2
+
x
2
+xy+ y
2
3
x+ y.
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi
x= y
Do đó phương trình
(
1
)
x= y 0
.
Thay
y=x
vào phương trình
(
2
)
, ta được
phương pháp đánh giá để giải hệ phương trình - Trang 2
phương pháp đánh giá để giải hệ phương trình - Người đăng: cutra01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
phương pháp đánh giá để giải hệ phương trình 9 10 686