Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp ĐẶT MỘT ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

Được đăng lên bởi khoahoc012345678
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khóa học LTĐH NÂNG CAO – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán
01. PP ĐẶT MỘT ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Thầy Đặng Việt Hùng

Kiểu 1: Đặt t =

f ( x) hoặc t = k + f ( x)

Kiểu 2: Đặt t =

f ( x) + g ( x) hoặc t = a f ( x) + b g ( x)

Kiểu 3: Chia cả hai vế cho x n rồi đặt ẩn phụ.

Bài 1: [ĐVH]. Giải các phương trình
a) 4 x 2 − x + 4 = 3x x +

1
x

b) 4 x 2 − 3x + 4 = 3 x 4 − x 2

Bài 2: [ĐVH]. Giải các phương trình
a) x 2 + 12 x − 8 − 5 3 x − 2 = 0

b)

x( x − 1) + x( x + 2) = x 2

Bài 3: [ĐVH]. Giải các phương trình
a) x 2 − 3x + 2 + x 2 − 4 x + 3 = x 2 − 5 x + 4
b) 5 x 2 + 3x 2 x 2 + 1 + 2 = 0
Bài 4: [ĐVH]. Giải các phương trình

1
= 3x + 1
x

Đ/s: x =

1± 5
2

b) x 2 + 3 x 4 − x 2 = 2 x + 1

Đ/s: x =

1± 5
2

a) 2 x 2 + 3x − 14 = 2 3 2 x 2 + 3x − 10

Đ/s: x =

−3 ± 3 17
4

b) 6 x 2 + 2 x + 3 3x 2 + x + 4 − 10 = 0

Đ/s: x = − ; x = 1

a) x 2 + 2 x x −

Bài 5: [ĐVH]. Giải các phương trình
a)

5 x 2 + 2 x − 1 − 9 − 5 x 2 − 2 x = 10 x 2 + 4 x − 12

7
−1 ± 41
HD: Đặt t = 5 x 2 + 2 x − 1 ⇒ x = − ; x = 1; x =
5
5

b)

2 x 2 + 12 x + 5 + 2 x 2 − 3x + 5 = 5 x

HD: Xét đk, chia cho

x⇒x=

6 ± 26
2

Bài 6: [ĐVH]. Giải các phương trình

4
3

Bài 7: [ĐVH]. Giải các phương trình
Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH !

Khóa học LTĐH NÂNG CAO – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

1
1

= 4−x + 
2
x
x


2 − x2 + 2 −

a)

Facebook: LyHung95

1
x

HD: Đặt t = x + ⇒ t ≥ 2 
→x =1
b) 3

(

)

2 x + 1 + x − 2 x + 11 = 4 2 x 2 + x

HD: Đặt t = 2 x + 1 + x 
→x = 4
Bài 8: [ĐVH]. Giải các phương trình
a) 4 3 ( x + 2)2 − 7 3 4 − x 2 + 3 3 (2 − x) 2 = 0
b)

3

(3 x + 1) 2 + 3 (3 x − 1)2 + 3 9 x 2 − 1 = 1

Đ/s: x = 0; x = −

74
91

Đ/s: x = 0

Bài 9: [ĐVH]. Giải các phương trình
a)

4x2 + 8x + 1
=5 x
2x +1

3x − 2 + x − 1 = 4 x − 9 + 2 3x 2 − 5 x + 2

b)

c) x3 +

(1 − x )

2 3

= x 2 (1 − x 2 )

d) (13 − 4 x ) 2 x − 3 + ( 4 x − 3) 5 − 2 x = 2 + 8 −4 x 2 + 16 x − 15
Bài 10: [ĐVH]. Giải các phương trình
a)

x 2 + x + 7 + x 2 + x + 2 = 3x 2 + 3x + 19

Đ/s: x = 1; x = −2

b)

2 x2 + 8x + 5 + 2 x 2 − 4 x + 5 = 6 x

HD: Đặt t = 2 x +

5
4± 6
⇒x=
x
2

Bài 11: [ĐVH]. Giải các phương trình
x + 1 + x 2 + 4 x + 3 = ( x + 2)3

a)

5x

b)

4 − x2

+

Đ/s: x =

−3 + 5
2

8
2x2
5 4 − x2
+
+
+4=0
x2 4 − x2
x

4 − x2
1
HD: Đặt t =
+
⇒ t = −2; t = − 
→x = − 2
2
x
2
4− x
x

Bài 12: [ĐVH]. Giải các phương trình
a) 3 2 x 2 + 12 x + 12 − − x 2 + 16 x − 6 = 6 x
HD: Đặt t = x +

b) 3

6
⇒ t = 7 ⇒ x = 1; x = 6
x

2x...
Khóa hc LTĐH NÂNG CAOThy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia các gói hc trc tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán ti Moon.vn để đạt đim s cao nht trong k TSĐH !
Kiu 1: Đặt
( )
=
t f x
hoc
( )
= +
t k f x
Kiu 2: Đặt
( ) ( )
= +
t f x g x
hoc
( ) ( )
= +
t a f x b g x
Kiu 3: Chia c hai vế cho
n
ri đặt n ph.
Bài 1: [ĐVH].
Gii các phương trình
a)
2
1
4 4 3
+ = +
x x x x
x
b)
3
2 4 2
4 3 4
+ =
x x x x
Bài 2: [ĐVH].
Gii các phương trình
a)
2
12 8 5 3 2 0
+ =
x x x b)
2
)2()1( xxxxx =++
Bài 3:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình
a)
453423
222
+=+++ xxxxxx
b)
2 2
5 3 2 1 2 0
+ + + =
x x x
Bài 4:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình
a)
2
1
2 3 1
+ = +
x x x x
x
Đ
/s:
1 5
2
±
=x
b)
3
2 4 2
2 1
+ = +
x x x x
Đ
/s:
1 5
2
±
=x
Bài 5:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình
a)
2 2 2
5 2 1 9 5 2 10 4 12
x x x x x x
+ = +
HD:
Đặ
t
2
7 1 41
5 2 1 ; 1;
5 5
t x x x x x
±
= + = − = =
b)
2 2
2 12 5 2 3 5 5
x x x x x
+ + + + =
HD:
Xét
đ
k, chia cho
6 26
2
x x
±
=
Bài 6:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình
a)
3
2 2
2 3 14 2 2 3 10
x x x x
+ = +
Đ
/s:
3 3 17
4
x
±
=
b)
3
2 2
6 2 3 4 10 0
x x x x
+ + + + =
Đ
/s:
4
; 1
3
x x
= =
Bài 7:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình
Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán
01. PP ĐẶT MỘT ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Thầy Đặng Việt Hùng
Phương pháp ĐẶT MỘT ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp ĐẶT MỘT ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - Người đăng: khoahoc012345678
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Phương pháp ĐẶT MỘT ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 9 10 490