Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp dạy Hóa

Được đăng lên bởi Quang Tu Vu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

Lời cảm ơn
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3.Câu hỏi nghiên cứu
4. Giả thuyết nghiên cứu
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
7. Phạm vi nghiên cứu
8. Phương pháp nghiên cứu
9. Đóng góp mới của đề tài
10. Cấu trúc của đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Dạy học tích cực trong dạy học hoá học ở trường phổ thông
1.1.1. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực
1.1.2. Các phương pháp dạy học tích cực
1.1.3. Sử dụng phương tiện dạy học trong dạy học tích cực
1.2. Vai trò của năng lực vận dụng kiến thức trong quá trình nhận thức

1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
6
6
6
6
7

và học tập
1.2.1. Năng lực vận dụng kiến thức là khâu quan trọng nhất của quá 7
trình nhận thức và học tập
1.2.2. Năng lực vận dụng kiến thức đòi hỏi sự huy động tổng hợp nhiều 10
năng lực của người học
1.2.3. Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn là mục tiêu đào tạo 13
con người năng động, sáng tạo.
1.3. Thực trạng về việc rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức hoá học 15
vào thực tiễn thông qua quá trình dạy học môn hoá ở trường phổ thông
hiện nay
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN THÔNG QUA DẠY
HỌC CHƯƠNG ANCOL LỚP 11 NÂNG CAO

19
20

2.1. Phân tích cấu trúc chương trình hóa học hữu cơ THPT:
2.1.1.Mục tiêu môn học
2.1.2. Nội dung chương trình hóa học phổ thông
2.1.3. Định hướng đổi mới chương trình hóa học phổ thông
2.1.4. Phân tích cấu trúc chương trình hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao
2.2. Hệ thống các kiến thức trong chương ancol lớp 11 nâng cao có liên

20
20
21
21
22
23

quan đến thực tiễn
2.3. Một số nguyên tắc phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học 24
vào thực tiễn
2.4. Quy trình phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực 24
tiễn trong dạy học hóa học
2.5. Một số biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học 31
vào thực tiễn cho học sinh thông qua quá trình dạy học ở trường phổ
thông.
2.5.1. Biện pháp 1: Lựa chọn, xây dựng các vấn đề thực tiễn, các tình 31
huống có vấn đề và các bài tập sản xuất gắn liền với cuộc sống, môi
trường xung quanh thông qua bài hình thành kiến thức mới trong
chương trình hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao
2.5.2. Biện pháp 2: Lựa chọn xây dựng và sử dụng bài tập hóa học có 33
nội dung liên quan đến thực tiễn trong dạng bài luyện tập, ôn tập để
phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: TH...
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 3
3.Câu hỏi nghiên cứu 3
4. Giả thuyết nghiên cứu 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
6. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4
7. Phạm vi nghiên cứu 4
8. Phương pháp nghiên cứu 4
9. Đóng góp mới của đề tài 4
10. Cấu trúc của đề tài 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 6
1.1. Dạy học tích cực trong dạy học hoá học ở trường phổ thông 6
1.1.1. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực 6
1.1.2. Các phương pháp dạy học tích cực 6
1.1.3. Sử dụng phương tiện dạy học trong dạy học tích cực 6
1.2. Vai trò của năng lực vận dụng kiến thức trong quá trình nhận thức
và học tập
7
1.2.1. Năng lực vận dụng kiến thức khâu quan trọng nhất của quá
trình nhận thức và học tập
7
1.2.2. Năng lực vận dụng kiến thức đòi hỏi sự huy động tổng hợp nhiều
năng lực của người học
10
1.2.3. Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn mục tiêu đào tạo
con người năng động, sáng tạo.
13
1.3. Thực trạng v việc rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức hoá học
vào thực tiễn thông qua quá trình dạy học môn h trường phổ tng
hiện nay
15
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 19
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN THÔNG QUA DẠY
HỌC CHƯƠNG ANCOL LỚP 11 NÂNG CAO
20
Phương pháp dạy Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp dạy Hóa - Người đăng: Quang Tu Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phương pháp dạy Hóa 9 10 893