Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp dạy học môn hóa 8

Được đăng lên bởi Gia Su Su Pham
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: các loại hợp chất vô cơ
Nội dung chương nhằm hoàn chỉnh các kiến thức về các hợp chất vô cơ quan trọng.
Mỗi loại chất nghiên cứu về tính chất chung và một số chất quan trọng đại diện cho chất
đó.
Kết thúc chương có xem xét về mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ => giúp
học sinh khái quát được thành phần, tính chất, điều chê, nhận biết các chất…
Chương 2: kim loại và chương 3: phi kim – sơ lược về bảng tuần hoàn các
nguyên tố hóa học
Nội dung hai chương: nghiên cứu đơn chất kim loại và phi kim, đặc biệt những
kim loại và phi kim tiêu biểu như nhôm, sắt, clo, cacbon, silic. Từ đó cung cáp
thêm một số kiến thức lí thuyết, thục tiễn và kĩ thuật tổng hợp như:
Dãy hoạt động hóa học của kim loại
Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Công nghiệp luyện kim: gang, thép
Công nghiệp silicat.
Cuối chương 3 nghiên cứu về nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố, cấu tạo bảng
tuần hoàn, mối liên quan của vị trí nguyên tố với cấu tạo nguyên tử, sự biến đổi
tính chất của các nguyên tố…
Chương 4: Hiđrocacbon- Nhiên liệu và chương 5: dẫn xuất của hiđrocacbon.
Polime
Nội dung : cung cấp kiến thức về hợp chất hữu cơ cơ bản, có nhiều ứng dụng
trong thực tiễn, giúp học sinh có khái niệm đầy đủ về chất và tính đa dạng,
phong phú của các hợp chất của nguyên tố cacbon. cung cấp cho học sinh các
kiến thức về các chất hữu cơ cơ bản, tiêu biểu, có ý nghĩa trong sản xuất và đời
sống như metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etilic…=> giúp cho học sinh:
+ nhận thức đầy đủ về khái niệm chất, khái niệm phản ứng hóa học và vai trò
hóa học đối với đời sống, sản xuất, kinh tế quốc dân.
+ những kĩ năng hóa học, phương pháp nhận thức hóa hữu cơ trên cơ sở mối
liên hệ : thành phần và cấu trúc phân tử với tính chất lí , hóa, ứng dụng…
những kĩ năng hóa học

...
Ch ng 1: các lo i h p ch t vô cươ ơ
N i dung ch ng nh m hoàn ch nh các ki n th c v các h p ch t vô c quan tr ng. ươ ế ơ
M i lo i ch t nghiên c u v tính ch t chung và m t s ch t quan tr ng đ i di n cho ch t
đó.
K t thúc ch ng có xem xét v m i quan h gi a các lo i h p ch t vô c => giúpế ươ ơ
h c sinh khái quát đ c thành ph n, tính ch t, đi u chê, nh n bi t các ch t… ượ ế
Ch ng 2: kim lo i và ch ng 3: phi kim – s l c v b ng tu n hoàn các ươ ươ ơ ượ
nguyên t hóa h c
N i dung hai ch ng: nghiên c u đ n ch t kim lo i và phi kim, đ c bi t nh ng ươ ơ
kim lo i và phi kim tiêu bi u nh nhôm, s t, clo, cacbon, silic. T đó cung cáp ư
thêm m t s ki n th c lí thuy t, th c ti n và kĩ thu t t ng h p nh : ế ế ư
-
Dãy ho t đ ng hóa h c c a kim lo i
-
S ăn mòn kim lo i và b o v kim lo i không b ăn mòn
-
Công nghi p luy n kim: gang, thép
-
Công nghi p silicat.
Cu i ch ng 3 nghiên c u v nguyên t c s p x p các nguyên t , c u t o b ng ươ ế
tu n hoàn, m i liên quan c a v trí nguyên t v i c u t o nguyên t , s bi n đ i ế
tính ch t c a các nguyên t
Ch ng 4: Hiđrocacbon- Nhiên li u và ch ng 5: d n xu t c a hiđrocacbon. ươ ươ
Polime
N i dung : cung c p ki n th c v h p ch t h u c c b n, có nhi u ng d ng ế ơ ơ
trong th c ti n, giúp h c sinh có khái ni m đ y đ v ch t và tính đa d ng,
phong phú c a các h p ch t c a nguyên t cacbon. cung c p cho h c sinh các
ki n th c v các ch t h u c c b n, tiêu bi u, có ý nghĩa trong s n xu t và đ i ế ơ ơ
s ng nh metan, etilen, axetilen, benzen, r u etilic…=> giúp cho h c sinh: ư ượ
+ nh n th c đ y đ v khái ni m ch t, khái ni m ph n ng hóa h c và vai trò
hóa h c đ i v i đ i s ng, s n xu t, kinh t qu c dân. ế
+ nh ng kĩ năng hóa h c, ph ng pháp nh n th c hóa h u c trên c s m i ươ ơ ơ
liên h : thành ph n và c u trúc phân t v i tính ch t lí , hóa, ng d ng…
nh ng kĩ năng hóa h c
phương pháp dạy học môn hóa 8 - Người đăng: Gia Su Su Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
phương pháp dạy học môn hóa 8 9 10 897