Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp dạy học môn Mĩ thuật ở Tiểu học

Được đăng lên bởi muathu1984
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 9639 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Phần 2
PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC MĨ THUẬT
Thời gian: 30 tiết.
Chủ đề 1
MÔN MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠYHỌC MĨ THUẬT
Thời gian: 15 tiết ( 10, 5 )
1. Hoạt động
Hoạt động 1: Tìm hiểu môn mĩ thuật ở trường Tiểu học
Thời gian: 2 tiết

³ Thông tin cho hoạt động 1
1. Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình dạy-học môn mĩ thuật ở trường Tiểu
học
1.1. Mục tiêu dạy-học mĩ thuật ở trường tiểu học
- Giáo dục thẩm mĩ, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc làm quen, cảm nhận
được vẻ đẹp của thiên nhiên, của đời sống và của các sản phẩm mĩ thuật.
- Cung cấp cho học sinh những hiểu biết ban đầu về môn mĩ thuật, hình thành và
củng cố các kĩ năng cần thiết để học sinh hoàn thành bài tập trong chương trình.
- Bồi dưỡng năng lực quan sát, phân tích, phát triển trí tuệ, phát huy trí tưởng
tượng, sáng tạo, góp phần hình thành nhân cách người lao động mới.
- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu mĩ thuật của học sinh.
1.2. Nhiệm vụ dạy-học mĩ thuật ở trường tiểu học
- Giáo dục thẩm mĩ là chính.
- Giúp học sinh tiếp xúc, làm quen, cảm nhận, thưởng thức và bằng kiến thức,
kinh nghiệm của bản thân thể hiện cái hay, cái đẹp trong thiên nhiên, trong
cuộc sống; đồng thời vận dụng những hiểu biết về cái đẹp vào sinh hoạt, học
tập hàng ngày.
- Góp phần tạo dựng môi trường thẩm mĩ cho xã hội.
1.3. Chương trình mĩ thuật Tiểu học
Chương trình mĩ thuật có các phân môn
- Vẽ theo mẫu
- Vẽ trang trí
- Vẽ tranh
- Tập nặn tạo dáng
- Thường thức mĩ thuật
* Lưu ý:

1

+ Mĩ thuật là môn học có kết cấu đồng tâm: Kiến thức cơ bản được lặp đi lặp lại
nhưng nâng cao dần qua các bài tập ở các cấp học, vì thế vừa có tính kế thừa, vừa có tính
nâng cao.
+ Các phân môn được sắp xếp đan xen, theo trình tự từ dễ đến khó để có thể bổ
sung, hỗ trợ lẫn nhau.
Chương trình mĩ thuật được chia 2 giai đoạn
- Giai đoạn 1 (lớp 1, 2, 3 ): Giai đoạn này gọi là Nghệ thuật (gồm mĩ thuật, âm nhạc
và thủ công).
+ Thời lượng cho mĩ thuật: 35 tiết/năm (1 tuần học 1 tiết; mỗi tiết từ 35 đến
40 phút).
+ Học sinh không có sách giáo khoa nhưng có Vở thực hành.
+ Giáo viên có sách hướng dẫn.
- Giai đoạn 2: Mĩ thuật (lớp 4, 5)
+ Là môn học độc lập.
+ Thời lượng: 35 tiết/năm (1 tuần học 1 tiết; mỗi tiết từ 35 đến 40 phút).
+ Học sinh có sách giáo khoa và Vở thực hành
+ Giáo viên có sách hướng dẫn.
1.4. Nội dung cơ bản của môn Mĩ thuật ở trường tiểu học
Nội dung môn Mĩ thuật từ lớp 1 đến lớp 5 được trình bày cụ thể trong chương trình
từng khối lớp, nhìn chung có những nội dung chính sau:
- Vẽ theo mẫu: Hướng dẫn học sinh vẽ từ những ...
1
Phn 2
PHƯƠNG PHÁP DY - HC MĨ THUT
Thi gian: 30 tiết.
Ch đề 1
MÔN MĨ THUT TRƯỜNG TIU HC VÀ PHƯƠNG PHÁP DY-
HC MĨ THUT
Thi gian: 15 tiết ( 10, 5 )
1. Hot động
Hot động 1: Tìm hiu môn mĩ thut trường Tiu hc
Thi gian: 2 tiết
³
Thông tin cho hot động 1
1. Mc tiêu, nhim v, chương trình dy-hc môn mĩ thut trường Tiu
hc
1.1. Mc tiêu dy-hc mĩ thut trường tiu hc
- Giáo dc thm mĩ, to điu kin cho hc sinh tiếp xúc làm quen, cm nhn
được v đẹp ca thiên nhiên, ca đời sng và ca các sn phm mĩ thut.
- Cung cp cho hc sinh nhng hiu biết ban đầu v môn mĩ thut, hình thành và
cng c các kĩ năng cn thiết để hc sinh hoàn thành bài tp trong chương trình.
- Bi dưỡng năng lc quan sát, phân tích, phát trin trí tu, phát huy trí tưởng
tượng, sáng to, góp phn hình thành nhân cách người lao động mi.
- Phát hin và bi dưỡng năng khiếu mĩ thut ca hc sinh.
1.2. Nhim v dy-hc mĩ thut trường tiu hc
- Giáo dc thm mĩ là chính.
- Giúp hc sinh tiếp xúc, làm quen, cm nhn, thưởng thc và bng kiến thc,
kinh nghim ca bn thân th hin cái hay, cái đẹp trong thiên nhiên, trong
cuc sng; đồng thi vn dng nhng hiu biết v cái đẹp vào sinh hot, hc
tp hàng ngày.
- Góp phn to dng môi trường thm mĩ cho xã hi.
1.3. Chương trình mĩ thut Tiu hc
Chương trình mĩ thut có các phân môn
- V theo mu
- V trang trí
- V tranh
- Tp nn to dáng
- Thường thc mĩ thut
* Lưu ý:
Phương pháp dạy học môn Mĩ thuật ở Tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp dạy học môn Mĩ thuật ở Tiểu học - Người đăng: muathu1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Phương pháp dạy học môn Mĩ thuật ở Tiểu học 9 10 695