Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp dạy học thủ công kỹ thuật

Được đăng lên bởi Pkt Lian
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAÀN 2 :PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC THUÛ COÂNG – KYÕ THUAÄT ÔÛ TIEÅU HOÏC
CHÖÔNG I :
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỦ CÔNG – KĨ THUẬT
Baøi 1
ÑOÁI TÖÔÏNG, NHIEÄM VUÏ, PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC
THUÛ COÂNG KYÕ THUAÄT
I- Ñoái töôïng :
- Phöông phaùp daïy hoïc (PPDH) thuû coâng, kyõ thuaät laø moät boä phaän cuûa khoa hoïc
giaùo duïc nghieân cöùu quaù trình daïy hoïc thuû coâng, kyõ thuaät ôû tieåu hoïc nhaèm ñaït muïc
ñích daïy hoïc.
- Ñoái töôïng cuûa PPDH TC- KT thöïc chaát laø quaù trình giaùo duïc thoâng qua caùc
hoaït ñoâïng daïy hoïc moân TC –KT, ñöôïc xaùc ñònh veà muïc ñích, noäi dung, phöông phaùp
daïy hoïc vaø caùc ñieàu kieän daïy hoïc, goùp phaàn ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaøo taïo cuûa nhaø
tröôøng tieåu hoïc.
- Noù lyù giaûi caùc vaán ñeà :
+ Daïy vaø hoïc Thuû coâng – Kyõ thuaät ñeå laøm gì?
+ Daïy vaø hoïc caùi gì ?
+ Daïy vaø hoïc nhö theá naøo ?
II. Nhieäm vuï :
1. Nhieäm vuï chung
- Nghieân cöùu quaù trình daïy hoïc thuû coâng, kyõ thuaät ôû tröôøng tieåu hoïc ñeå laøm roõ
baûn chaát vaø tìm ra nhöõng quy luaät cuûa noù.
- Phaùt hieän caùc ñaëc ñieåm cô baûn cuûa quaù trình daïy hoïc TC –KT laømsôû ñeå löïa
choïn PPDH vaø xaây döïng cô sôû lyù luaän ñeå naâng cao chaát löôïng cuûa quaù trình naøy
2. Nhieäm vuï cuï theå
- Trang bò cho SV moät heä thoáng hieåu bieát veà lyù luaän daïy hoïc TC – KT
- Reøn luyeän cho SV moät heä thoáng kyõ naêng daïy hoïc
- Boài döôõng naêng löïc sö phaïm cho SV
- Boài döôõng tình caûm ngheà nghieäp, phaåm chaát ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi GV moân TC
KT
- Laøm cho SV thaáy roõ trí moân TC –KT ôû tieåu hoïc, caùi hay, caùi khoù vaø tính
saùng taïo cuûa vieäc daïy TC KT. Töø ñoù naâng cao traùch nhieäm vaø tình caûm ngheà
nghieäp
1
Phương pháp dạy học thủ công kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp dạy học thủ công kỹ thuật - Người đăng: Pkt Lian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phương pháp dạy học thủ công kỹ thuật 9 10 330