Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC (30 tiết)

Được đăng lên bởi kimdong503
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Module THCS 18: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
(30 tiết)
 Nội dựng 1: Tìm hiểu về phương pháp dạy học tích cực và các đặc trưng của

1.

phương pháp dạy học tích cực: (1 tiết)
1/ Phương pháp dạy học tích cực là gì? Bản chất của phương pháp dạy học tích cực?
2/ Những đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học tích cực.
Phương pháp dạy học tích cực
Định hướng đổi mới phuơng pháp dạy và học đã đuợc sác định trong
Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII (1/1993), Nghị quyết Trung ương 2
khoáVIII (12/1996), được thể chế hoá trong Luât Giáo dực (02/12/1990),
được cụ thể hoá trong các chỉ thị của Bộ Giáo dực và Đào tạo, đặc biệt là
Chỉ thị sổ 15 (4/1999).
Điều 20.2 của Luật Giáo dực (14/6/2005) đã ghi: “Phương phảp giáo dực
phổ thông phải phảthuy tính tích cực, tự f$ảc r chủ động, sàng tạo của HS;
phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học,
rèn ỉuyện kĩ năng vận dựng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến
tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS
PPDH tích cực là một thuật ngũ rút gọn, đuợc dùng để chỉ những phương
pháp giáo dực, dạy học theo huỏng phát huy tính tích cực, chủ động,
sáng tạo của người họ c.
“Tích cực" trong PPDH tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ
động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo
nghĩa trái với tiêu cực.
PPDH tích cực hướng tới việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của
người học, nghĩa là tập trung vào phảt huy tính tích cực của nguờĩ học không phải tập
trung vào phát huy tính tích cực của nguửi dạy; tuy nhiên,
để dạy học theo phương pháp tích cực thì GV phẳi no lực nhiều so với
dạy học thụ động.

Đặc trưng cùa phương pháp dạy học tích cực
a. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh
Trong PPDH tích cực, người học- đổi tượng của hoạt động “dạy", đồng
thời là chủ thể của hoạt động “học"- được cuốn hút vào các hoạt động
học tập do GV tổ chủc và chỉ đạo, thông qua đỏ tự lực khám phá những
điều mình chưa rõ chủ không phẳi thụ động tiếp thu những tri thức đã
được GV sấp đặt Được đặt vào những tình huống của đời sổng thực tế,
người học trực tiếp quan sát, thâo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề
đặt ra theo cách suy nghĩ của minh, từ đó nắm đuợc kiến thức kỉ năng
mới, vùa nắm được phương pháp “làm ra" kiến thức, kỉ năng đỏ, không
rập theo những khuôn mẫu sẵn có, đuợc bộc lộ và phát huy tiềm năng
sáng tạo.
2.

Dạy theo cách này, GV không chỉ gián đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng
dẫn hành động, chương trình dạy học phẳi giúp cho từng HS biết hành
động ...
Module THCS 18: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
(30 tiết)
Nội dựng 1: Tìm hiểu về phương pháp dạy học tích cực và các đặc trưng của
phương pháp dạy học tích cực: (1 tiết)
1/ Phương pháp dạy học tích cực là gì? Bản chất của phương pháp dạy học tích cực?
2/ Những đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học tích cực.
1. Phương pháp dạy hc ch cc
Định hướng đổi mi phuơng pháp dạy học đã đuợc sác định trong
Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII (1/1993), Nghị quyết Trung ương 2
khoáVIII (12/1996), được thể chế hoá trong Luât Giáo dực (02/12/1990),
được cụ thể h trong các chỉ thị của Bộ Giáo dực và Đào tạo, đặc biệt
Chỉ thị sổ 15 (4/1999).
Điều 20.2 của Luật Giáo dực (14/6/2005) đã ghi: “Phương phảp giáo dực
phổ thông phải phảthuy tính tích cực, tự f$ảc
r
chủ động, sàng tạo của HS;
phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học,
rèn ỉuyện năng vận dựng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến
tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS
PPDH ch cực một thuật ngũ t gọn, đuợc dùng để chỉ những phương
pháp giáo dực, dạy học theo huỏng phát huy tính tích cực, chủ động,
sáng tạo của người họ c.
“Tích cực" trong PPDH tích cực được dùng với nghĩa hoạt động, chủ
động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo
nghĩa trái với tiêu cực.
PPDH tích cực ng tới việc ch cực hoá hoạt động nhận thức của
người học, nghĩa là tập trung vào phảt huy tính tích cực của nguờĩ học không phải tập
trung vào phát huy tính tích cực của nguửi dạy; tuy nhiên,
để dạy học theo phương pháp tích cực thì GV phẳi no lực nhiều so với
dạy học thụ động.
2. Đc trưng cùa phương pháp dy hc tích cc
a. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh
Trong PPDH tích cực, người học- đổi tượng của hoạt động “dạy", đồng
thời chủ thể của hoạt động “học"- được cuốn hút vào các hoạt động
học tập do GV tổ chủc chỉ đạo, thông qua đỏ tự lực khám phá những
điều mình chưa chủ không phẳi thụ động tiếp thu những tri thức đã
được GV sấp đặt Được đặt vào những nh huống của đi sổng thực tế,
người học trực tiếp quan sát, thâo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề
đặt ra theo cách suy nghĩ của minh, từ đó nắm đuợc kiến thức kỉ ng
mới, vùa nắm được phương pháp “làm ra" kiến thức, kỉ năng đỏ, không
rập theo những khuôn mẫu sẵn có, đuợc bộc lộ phát huy tiềm năng
sáng tạo.
Dạy theo cách này, GV không ch gián đơn truyn đạt tri thức còn hướng
dẫn hành động, chương trình dạy học phẳi giúp cho từng HS biết hành
động và tích cực tham gia các chương trinh hành động của cộng đồng.
b. Dạy học chủ trọng rèn luỵện phương pháp tự học
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC (30 tiết) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC (30 tiết) - Người đăng: kimdong503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC (30 tiết) 9 10 607