Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp Dạy học Tin học 2 – Thực hành Tin học

Được đăng lên bởi Hoàng Hiệp Lại
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1883 lần   |   Lượt tải: 1 lần
•

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí
Minh
• Khoa Công nghệ Thông tin
• Lớp Sư phạm Tin 3

Phương pháp Dạy học Tin học 2 – Thực hành
Tin học

KỊCH BẢN DẠY
HỌC

GVHD: Th.S Lê Đức Long
Thầy Nguyễn Khắc Văn
Nhóm thực hiện: Nhóm 1 (Hiệp + Ninh)

Cung cấp
những
khái niệm
cơ bản về
tin học
Góp phần
phát triển
tư duy
thuật toán
Dạy học
hệ điều
hành và
mộ t s ố
ứng dụng

Chương 1: Một
số khái niệm cơ
bản của Tin học

Chươn
g trình
Tin học
10

Chương 2:
Hệ điều hành

Chương 3:
Soạn thảo
văn bản
Chương 4:
Mạng máy tính
và Internet

Chươn
g trình
Tin học
10

Bài 1: Giới thiệu ngành khoa học
Tin học
Bài 2: Thông tin và dữ
liệu.
Bài 3: Giới thiệu về máy
tính
Bài 4: Bài toán và thuật
Chương 1:
toán
Một số khái
Bài 5: Ngôn ngữ lập
niệm cơ bản
trình
của Tin học Bài 6: Giải bài toán trên máy
tính
Bài 7: Phần mềm máy
tính
Bài 8: Các ứng dụng của Tin
học
Bài 9: Tin học và xã hội

Mục tiêu
1. Về kiến thức:
- Liệt kệ và trình bày được 3 thành phần
của hệ thống tin học.
- Nêu được sơ đồ cấu trúc của máy tính.
- Định nghĩa được CPU là gì và phân biệt
các bộ phận của nó.
- Trình bày chức năng của bộ nhớ trong,
bộ nhớ ngoài.
- Kể tên và phân biệt được các thiết bị
vào và các thiết bị ra.
- Trình bày được các nguyên lý hoạt
động của máy tính.
2. Về kỹ năng:
- Vận dụng được các kiến thức đã học
vào việc lựa chọn các thiết bị, bộ phận
cần thiết cho 1 máy tính để máy tính hoạt
động được và phù hợp với nhu cầu, khả
năng chi tiêu của bản thân.
3. Về thái độ:
- Nhận ra được tầm quan trọng của các
thành phần cấu tạo nên máy tính, cần
những gì để máy tính có thể hoạt động
và máy tính hoạt động dựa trên nguyên
tác gì để từ đó có thái độ học tập nghiêm
túc, hăng say phát biểu xây dựng bài.
- Rèn luyện phong cách, tác phong làm
việc khoa học, tạo cảm ứng đối với môn
Tin học.

Nội dung trọng
tâm và khó
1. Nội dung trọng tâm:
- Khái niệm thống tin học và các
thành phần của nó.
- Cấu trúc chung của các máy tính.
- Bộ xử lý trung tâm (CPU).
- Chức năng và các bộ phận của bộ
nhớ trong (lưu trữ dữ liệu đang xử
lý), bộ nhớ ngoài (lưu trữ d ữ liệu lâu
dài).
- Các thiết bị vào (bàn phím,
chuột…): dùng để đưa thông tin vào
máy tính.
- Các thiết bị ra (màn hình, máy
chiếu, máy in...): dùng để đưa thông
tin ra máy tính.
- Các nguyên lý hoạt động c ủa máy
tính: Nguyên lý đi ều khiển b ằng
chương trình, nguyên lý lưu trữ
chương
trình, nguyên lý truy c ập
theo địa chỉ, nguyên lý Phôi Nôiman.
2. Nội dung khó:
- Cách thức hoạt động của máy
tính.
- Phân biệt được RAM, ROM.
- Phân biệt được bộ nhớ trong, b ộ
...
Ph ng pháp D y h c Tin h c 2 – Th c hành ươ
Tin h c
K CH B N D Y
H C
Tr ng Đ i h c S ph m TP. H Chí ườ ư
Minh
Khoa Công ngh Thông tin
L p S ph m Tin 3 ư
GVHD: Th.S Lê Đức Long
Thầy Nguyễn Khắc Văn
Nhóm thực hiện: Nhóm 1 (Hiệp + Ninh)
Phương pháp Dạy học Tin học 2 – Thực hành Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp Dạy học Tin học 2 – Thực hành Tin học - Người đăng: Hoàng Hiệp Lại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phương pháp Dạy học Tin học 2 – Thực hành Tin học 9 10 863