Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH

Được đăng lên bởi vietnguyenc1ts2
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH
Phạm Công Vụ
Giáo viên trường THPT Yên Lạc
Bài tập điện phân dung dịch là dạng bài tập khó trong chương trình môn Hóa THPT, từ khi Bộ Giáo dục và
Đào tạo tổ chức kỳ thi ĐH-CĐ bằng hình thức trắc nghiệm, một đề thi có từ 1 đến 2 câu liên quan tới điện phân.

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Khái niệm điện phân: Điện phân là một quá trình oxi hóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực khi có dòng
điện một chiều đi qua.
2. Các phản ứng xảy ra ở điện cực.
- Khi tan vào nước, các chất phân li thành cation và anion, cation di chuyển về catot (Cực âm); anion di chuyển
về anot (Cực dương).
- Tại catot: Thực hiện quá trình khử cation, trình tự khử như sau:
Ag+→Ag, Fe3+ →Fe2+, Cu2+→Cu, 2H+ →H2, Fe2+→Fe, Zn2+ → Zn, H2O. Các ion K+, Na+, Ba2+, Ca2+, Mg2+,
Al3+ không bị khử khi điện phân dung dịch.
2H2O + 2e → H2 + 2OH-.
- Tại anot: Thực hiện quá trình oxi hóa anion, trình tự oxi hóa như sau:
S2-→S, 2I– →I2, 2Br–→Br2, 2Cl–→Cl2, H2O. Các anion NO3–, SO42–, PO43–, CO32–…không bị oxi hóa
2H2O → O2 + 4H+ + 4e.
Chú ý: Ion F- không bị oxi hóa trong dung dịch, nó chỉ bị oxi hóa khi điện phân nóng chảy.
3. Một số lưu ý khi làm bài tập điện phân dung dịch.
A.I.t
m
I.t
- Từ công thức Faraday: m 
 Sè mol e = .n =
96500.n
A
96500
Hệ quả: Tại một thời điểm bất kỳ của quá trình điện phân, ta luôn có:
I.t
Sè mol e cho  Sè mol e nhËn =
96500
Trong đó:
+ I là cường độ dòng điện (A), t là thời gian điện phân (giây);
+ A: khối lượng mol của chất thu được ở điện cực
+ m: khối lượng chất giải phóng ở điện cực (gam).
+ n: số electron trao đổi ở điện cực
- Khối lượng dung dịch sau điện phân giảm = Khối lượng kim loại ở catot + Khối lượng khí ở anot.
- Khi bắt đầu “ thoát khí ” ta hiểu là không có khí thoát ra.
- Khi giải bài tập nên sử dụng các phản ứng xảy ra ở điện cực và phương trình ion rút gọn.

II. MỘT SỐ BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.
Bài 1- ĐHB2007: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn
xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion
SO42- không bị điện phân trong dung dịch)
A. 2b = a.
B. b > 2a.
C. b < 2a.
D. b = 2a.
Giải
Phương trình điện li
CuSO4 →
Cu2+ + SO42-.
a mol
a mol
NaCl → Na+
+
Cl-.
b mol
b mol
Các quá trình xảy ra ở điện cực
Catot: Cu2+, H2O.
Anot: Cl-, SO42-, H2O.
2+
Cu +
2e
→ Cu
2Cl →
Cl2 +
2e
a mol ← 2a mol → 0,005 mol
b mol
b mol
2H2O + 2e → H2 + 2OH- (1’).
2H2O → O2 +
4H+ + 4e (2’).
x mol
Phạm Công ...
Phạm Công Vụ 1 Trường THPT Yên Lạc
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH
Phạm Công Vụ
Giáo viên trường THPT Yên Lạc
Bài tập điện phân dung dch là dạng bài tập khó trong chương trình môn Hóa THPT, tkhi Bộ Giáo dục và
Đào to tổ chức k thi ĐH-CĐ bằng hình thức trắc nghiệm, một đề thi có từ 1 đến 2 câu liên quan tới điện phân.
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Khái niệm điện phân: Điện phân là một quá trình oxi hóa khxảy ra trên bmặt các điện cực khi dòng
điện một chiều đi qua.
2. Các phản ứng xảy ra ở điện cực.
- Khi tan vào nước, các chất phân li thành cation anion, cation di chuyn về catot (Cực âm); anion di chuyn
v anot (Cực dương).
- Tại catot: Thực hiện quá trình khử cation, trình tự khử như sau:
Ag
+
Ag, Fe
3+
→Fe
2+
, Cu
2+
→Cu, 2H
+
→H
2
, Fe
2+
→Fe, Zn
2+
Zn, H
2
O. Các ion K
+
, Na
+
, Ba
2+
, Ca
2+
, Mg
2+
,
Al
3+
không bị khử khi điện phân dung dch.
2H
2
O + 2e H
2
+ 2OH
-
.
- Tại anot: Thực hiện quá trình oxi hóa anion, trình tự oxi hóa như sau:
S
2-
S, 2I
→I
2
, 2Br
→Br
2
, 2Cl
→Cl
2
, H
2
O. Các anion NO
3
, SO
4
2–
, PO
4
3–
, CO
3
2–
…không b oxi hóa
2H
2
O → O
2
+ 4H
+
+ 4e.
Chú ý: Ion F
-
không bị oxi hóa trong dung dch, nó ch bị oxi hóa khi điện phân nóng chảy.
3. Một số lưu ý khi làm bài tập điện phân dung dịch.
- T công thức Faraday:
A.I.t
96500.n
m
m I.t
mol e = .n =
A 96500
Hệ quả: Tại một thời điểm bất kỳ của quá trình điện phân, ta luôn:
I.t
96500
mol e cho mol e nhËn=
Trong đó:
+ I là cường độ dòng điện (A), t là thời gian điện phân (giây);
+ A: khi lượng mol của chất thu được ở điện cực
+ m: khi lượng chất giải phóng ở điện cực (gam).
+ n: selectron trao đổi ở điện cực
- Khi lượng dung dch sau điện phân giảm = Khi lượng kim loại ở catot + Khối lượng k ở anot.
- Khi bắt đầu “ thoát khí ” ta hiểu là không có khí thoát ra.
- Khi giải bài tập nên sử dụng các phản ứng xảy ra ở điện cực và phương trình ion rút gn.
II. MỘT SỐ BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.
Bài 1- ĐHB2007: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO
4
và b mol NaCl (với điện cực trơ, màng nn
xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion
SO
4
2-
không bị điện phân trong dung dch)
A. 2b = a. B. b > 2a. C. b < 2a. D. b = 2a.
Giải
Phương trình điện li
CuSO
4
Cu
2+
+ SO
4
2-
.
a mol a mol
NaCl Na
+
+ Cl
-
.
b mol b mol
Các quá trình xảy ra ở điện cực
Catot: Cu
2+
, H
2
O.
Cu
2+
+ 2e Cu
a mol ← 2a mol → 0,005 mol
2H
2
O + 2e H
2
+ 2OH
-
(1’).
x mol
Anot: Cl
-
, SO
4
2-
, H
2
O.
2Cl
-
Cl
2
+ 2e
b mol b mol
2H
2
O → O
2
+ 4H
+
+ 4e (2’).
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH - Người đăng: vietnguyenc1ts2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH 9 10 786