Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập giới hạn dãy số

Được đăng lên bởi Trần Lê Trung Hiếu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 14720 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Phương pháp giải bài tập giới hạn dãy số

01234332133

CHƯƠNG 4. GIỚI HẠN
Bài1. Giới hạn của dãy số
Phương pháp giải bài tập:
Dạng 1: Tìm giới hạn của một dãy:
Phương pháp 1: Dùng định nghĩa để tìm giới hạn của một dãy
lim un 0 khi và chỉ khi |un| cĩ thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý,
n

kể từ số hạng nào đĩ trở đi.
lim vn

n

a

lim un

n

lim vn a

n

0

khi và chỉ khi un cĩ thể lớn hơn một số dương lớn tuỳ

ý, kể từ một số hạng nào đĩ trở đi.
lim un

n

lim ( un )

n

BÀI TẬP MẪU:
Bài 1. Cho dãy (un) thoả mãn un

n với mọi n. Chứng minh rằng lim un
n

Giải:
lim n

vì vậy n lớn hơn một số dương bất kì kể từ một số hạng

nào đó trở đi. mặt khác u n

n nên un lớn hơn một số dương bất kì kể

từ một số hạng nào đó.
Vậy lim un
n

Bài 2. Cho dãy số (un) cĩ un
2n 1
1
2
.
n
n
1
2 vì lim un
0
n
n

2n 1
. Tìm lim un .
n
n
Giải:

Ta biến đổi: un
Vậy lim un
n

Bài 3. Biết dãy số (un) thỗ mãn un

n 1
với mọi n. Chứng minh rằng lim un
n
n2

0

Giải Đặt
n 1
n 1
.Ta có lim vn lim 2
0. Do đó, vn có thể nhỏ hơn một số dương
n2
n
tùy ý kể từ một số hạng nào đó trở đi.
(1)

vn

Mặt khác, theo giả thiết ta có un

vn

vn

(2)

Từ (1) và (2) suy ra un có thể nhỏ hơn một số dương tùy ý kể từ một số hạng
nào đó trở đi, nghĩa là lim un

0

Trần Đình Cư - Trường THPT Phong Điền

1


Phương pháp giải bài tập giới hạn dãy số
BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Bài 1. Biết dãy số (un) thỗ mãn un

01234332133

n2 với mọi n. Chứng minh rằng lim un
n

Giải:
Vì lim n2

nên n 2 có thể lớn hơn một số dương tùy ý, kể từ số hạng nào đó trở đi

Mặt khác, theo giả thiết un

n2 với mọi n, nên un cũng có thể lớn hơn một số dương tùy

ý, kể từ số hạng nào đó trở đi. Vậy lim un

Bài 2. Cho biết lim un

và vn

n

Hướng dẫn:
lim un

lim ( un )

n

un với mọi n. Cĩ kết luận gì về giới hạn vn.

vn

n

lim ( vn )

un

n

Vậy lim vn
n

Bài 3. Cho dãy số (un) hội tụ, dãy (vn) khơng hội tụ. Cĩ kết luận gì về sự hội tụ của dãy
un vn .
Hướng dẫn: Kết luận dãy un vn khơng hội tụ
Thật vậy:
Xét dãy un

vn , giả sử nó hội tụ nghĩa là lim un

Khi đó lim un

lim vn

n

Vậy lim vn
n

n

a

n

Vì lim un

vn

n

n

b.

a

lim un

n

lim vn

b

a và lim un

n

a b

Vậy (vn ) là hội tụ, điều này không đúng.
Vậy dãy un

vn không hội tụ.

Bài 4. Cho dãy (un) xác định bởi: un
a) Tìm số n sao cho un 3

3n 2
n 1

1
1000

b) Chứng minh rằng với mọi n > 999 thì các số hạng của dãy...
Phương pháp giải bài tập giới hn dãy s 01234332133
Trần Đình Cư - Trường THPT Phong Đin 1
Bài1. Giới hạn của dãy s
Phương pháp giải bài tập:
BÀI TẬP MẪU:
Bài 1. Cho dãy (u
n
) tho mãn
n
u n
với mọi n. Chng minh rằng
lim
n
n
u


Giải:
lim vì vaäy lôùn hôn moät soá döông baát kì keå töø moät soá haïng
naøo ñoù trôû ñi. maët khaùc u neân lôùn hôn moät soá döông baát kì k
töø moät soá haïng naøo ñoù.
Vaäy lim
n n
n
n
n n
n u
u

Bài 2. Cho dãy s (u
n
) có
2 1
n
n
u
n
. Tìm
lim
n
n
u

.
Giải:
2 1 1
Ta bieán ñoåi: 2 .
1
Vaäy lim 2 lim 0
n
n n
n n
n
u
n n
u u
n
 
Bài 3. Biếty s (u
n
) thoã mãn
2
1
n
n
u
n
với mọi n. Chng minh rằng
lim 0
n
n
u

Giải Đặt
2 2
1 1
.Ta coù lim lim 0. Do ñoù, coù theå nhoû hôn moät soá döông
tuøy yù keå töø moät soá haïng naøo ñoù trôû ñi. (1)
Maët khaùc, theo giaû thieát ta coù (2)
Töø (1) vaø (2) suy ra
n n n
n n n
n n
v v v
n n
u v v
coù theå nhoû hôn moät soá döông tuøy keå töø moät soá haïng
naøo ñoù trôû ñi, nghóa laø lim 0
n
n
u
u
CHƯƠNG 4. GIỚI HẠN
Dạng 1: Tìm giới hạn của một dãy:
Phương pháp 1: Dùng định nghĩa để tìm giới hạn của một dãy
lim 0
n
n
u

khi và chỉ khi |u
n
| có th nh hơn một s dương bé tuý,
k t s hạng nào đó trở đi.
lim lim 0
n n
n n
v a v a
 
lim
n
n
u

khi và chỉ khi u
n
có th lớn hơn một s dương lớn tu
ý, k t một s hạng nào đó trở đi.
lim lim( )
n n
n n
u u
 

www.VNMATH.com
Phương pháp giải bài tập giới hạn dãy số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tập giới hạn dãy số - Người đăng: Trần Lê Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập giới hạn dãy số 9 10 54