Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp giải bài tập sự điện li

Được đăng lên bởi nguyenthian-hoak09
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 945 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM LTĐH KHAI TRÍ - tel : 0982.166.955
Chủ đề : SỰ ĐIỆN LI

Bài toán 1: CHẤT ĐIỆN LI MẠNH
1. Viết phương trình chất điện li mạnh
 Axit : HCl, H2SO4 , HNO3 ...
 HCl → H+ + Cl H2SO4 → 2H+ + SO42 Bazo : NaOH, Ca(OH)2 ...
 NaOH → Na+ + OH Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH Muối : NaCl, CaCl2 , Al2(SO4)3
 NaCl → Na+ + Cl CaCl2 → Ca2+ + 2Cl Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO422. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ MOL ION
B 1 : Tính số mol chất điện li
B 2 : Viết phương trình điện li, biểu diễn số mol lên phương trình điện li
n
B 3 : Tính nồng độ mol ion : CM 
V
Bài 1.1. Viết phương trình điện li các chất sau đây (nếu có ) :
1. HClO4
2. Sr(OH)2
3. K3PO4
4. BaCl2
5. AgCl
6. Fe(OH)3
7. Al2(SO4)3 8. KMnO4
9. KOH
10. HNO3
11. BaSO4
12.
Bài 1.2. Viết công thức của chất mà khi điện li tạo ra các ion :
a. K+ và CrO42- b. Fe3+ và NO3-c. Mg2+ và MnO4d. Al3+ và SO42Bài 1.3. Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch sau :
a. 100 ml dung dịch chứa 4,26 gam Al(NO3)3
b. 0,2 lít dung dịch có chứa 11,7 gam NaCl
◙
a. nAl(NO)3 = 0,02 (mol)
Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO30,02
0,02 0,06 (mol)
[Al3+] = 0,02/0,1 = 0,2(M) ; [NO3-] = 0,06/0,1 = 0,6 (M)
Bài 1.4. Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch thu được khi :
a. Trộn 200 ml dung dịch NaCl 2M với 200 ml dung dịch CaCl2 0,5M
b. Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3M
c. Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO4 và 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3
◙
a).[ Na+] = 0,4/0,4 = 1(M) ; [Ca2+] = 0,1/0,4 = 0,25 (M) ; [Cl-] = (0,4 + 0,2)/0,4 = 1,5 (M)
b). [Fe3+] = 0,38 (M) ; [SO42-] = 0,48 (M) ; [Cl- ] = 0,18 (M)
c). [ Mg2+] = 0,2(M) ; [Al3+] = 0,4 (M) ; [SO42-] = 0,8 (M)
Bài 1.5. a). Hòa tan 12,5 gam tinh thể CuSO4.5H2O trong nước thành 200 ml dung dịch . Tính nồng độ mol
các ion trong dung dịch thu được .
b). Hòa tan 8,08 gam Fe(NO3)3 .9H2O trong nước thành 500 ml dung dịch . Tính nồng độ mol các ion
trong dung dịch thu được .
◙.
a.) nCuSO4. 5H2O = 12,5/250 = 0,05 (mol)
CuSO4.5H2O → Cu2+ + SO42- + 5H2O
0,05
0,05
0,05 (mol)
[ Cu2+] = [SO42-] = 0,05/0,2 = 0,25 (M)
b.) 0,04 (M) ; 0,12 (M)
Bài 1.6. a). Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M có chứa số mol H+ bằng số mol H+ có trong 0,3 lít dung dịch
HNO3 0,2M .
b). Cần bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M trộn với 180 ml dung dịch H2SO4 3M để được một dung dịch
có nồng độ mol của H+ là 4,5M . Cho biết H2SO4 điện li hoàn toàn.
◙.
a). VHCl = 0,12 (lit) b). VHCl = 108 (ml)
-1-

Biên soạn : Thầy giáo . Phạm Xuân Tân – tel : 0982.166.955
Bài toán 2: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
B 1 : Phát biểu định luật
- Trong d...
TRUNG TÂM LTĐH KHAI TRÍ - tel : 0982.166.955
Ch đ : S ĐIN LI
Bài toán 1: CHT ĐIN LI MNH
1. Viết phương trình cht đin li mnh
Axit : HCl, H
2
SO
4
, HNO
3
...
HCl → H
+
+ Cl
-
H
2
SO
4
→ 2H
+
+ SO
4
2-
Bazo : NaOH, Ca(OH)
2
...
NaOH → Na
+
+ OH
-
Ca(OH)
2
→ Ca
2+
+ 2OH
-
Muối : NaCl, CaCl
2
, Al
2
(SO
4
)
3
NaCl → Na
+
+ Cl
-
CaCl
2
→ Ca
2+
+ 2Cl
-
Al
2
(SO
4
)
3
→ 2Al
3+
+ 3SO
4
2-
2. XÁC ĐNH NNG Đ MOL ION
B
1
: nh số mol chất điện li
B
2
: Viết phương trình điện li, biểu diễn số mol lên phương trình điện li
B
3
: Tính nồng độ mol ion :
M
n
C
V
Bài 1.1. Viết phương trình điện li các chất sau đây (nếu có ) :
1. HClO
4
2. Sr(OH)
2
3. K
3
PO
4
4. BaCl
2
5. AgCl 6. Fe(OH)
3
7. Al
2
(SO
4
)
3
8. KMnO
4
9. KOH 10. HNO
3
11. BaSO
4
12.
Bài 1.2. Viết công thức của chất mà khi điện li tạo ra các ion :
a. K
+
và CrO
4
2-
b. Fe
3+
và NO
3
-
c. Mg
2+
và MnO
4
-
d. Al
3+
và SO
4
2-
Bài 1.3. Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch sau :
a. 100 ml dung dịch chứa 4,26 gam Al(NO
3
)
3
b. 0,2 lít dung dịch có chứa 11,7 gam NaCl
a. n
Al(NO)3
= 0,02 (mol)
Al(NO
3
)
3
→ Al
3+
+ 3NO
3
-
0,02 0,02 0,06 (mol)
[Al
3+
] = 0,02/0,1 = 0,2(M) ; [NO
3
-
] = 0,06/0,1 = 0,6 (M)
Bài 1.4. Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch thu được khi :
a. Trộn 200 ml dung dịch NaCl 2M với 200 ml dung dịch CaCl
2
0,5M
b. Trộn 400 ml dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
0,2M với 100 ml dung dịch FeCl
3
0,3M
c. Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO
4
và 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al
2
(SO
4
)
3
a).[ Na
+
] = 0,4/0,4 = 1(M) ; [Ca
2+
] = 0,1/0,4 = 0,25 (M) ; [Cl
-
] = (0,4 + 0,2)/0,4 = 1,5 (M)
b). [Fe
3+
] = 0,38 (M) ; [SO
4
2-
] = 0,48 (M) ; [Cl
-
] = 0,18 (M)
c). [ Mg
2+
] = 0,2(M) ; [Al
3+
] = 0,4 (M) ; [SO
4
2-
] = 0,8 (M)
Bài 1.5. a). Hòa tan 12,5 gam tinh thể CuSO
4
.5H
2
O trong nước thành 200 ml dung dịch . Tính nồng độ mol
các ion trong dung dịch thu được .
b). Hòa tan 8,08 gam Fe(NO
3
)
3
.9H
2
O trong nước thành 500 ml dung dịch . Tính nồng độ mol các ion
trong dung dịch thu được .
◙. a.) n
CuSO4. 5H2O
= 12,5/250 = 0,05 (mol)
CuSO
4
.5H
2
O → Cu
2+
+ SO
4
2-
+ 5H
2
O
0,05 0,05 0,05 (mol)
[ Cu
2+
] = [SO
4
2-
] = 0,05/0,2 = 0,25 (M)
b.) 0,04 (M) ; 0,12 (M)
Bài 1.6. a). Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M có chứa số mol H
+
bằng số mol H
+
có trong 0,3 lít dung dịch
HNO
3
0,2M .
b). Cần bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M trộn với 180 ml dung dịch H
2
SO
4
3M để được một dung dịch
có nồng độ mol của H
+
là 4,5M . Cho biết H
2
SO
4
điện li hoàn toàn.
◙. a). V
HCl
= 0,12 (lit) b). V
HCl
= 108 (ml)
- 1 -
phương pháp giải bài tập sự điện li - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp giải bài tập sự điện li - Người đăng: nguyenthian-hoak09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
phương pháp giải bài tập sự điện li 9 10 346