Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở

Được đăng lên bởi Nguyễn Tùng
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu ®iÖn trë
Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n m¹ch cÇu
®iÖn trë
1 - §Þnh h íng chung:
Bµi tËp m¹ch cÇu ®iÖn trë rÊt ®a d¹ng phong phó. §Ó gi¶i c¸c bµi tËp lo¹i nµy chØ
dïng kiÕn thøc §Þnh luËt «m th× cha ®ñ. Muèn lµm tèt c¸c bµi tËp m¹ch cÇu cÇn ph¶i
n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc sau:
1.1 - Kü n¨ng ph©n tÝch m¹ch ®iÖn
1.2 - §Þnh luËt «m cho ®éng m¹ch cã ®iÖn trë R: I=
R
U
1.3 - C¸c tÝnh chÊt cña m¹ch ®iÖn cã c¸c ®iÖn trë m¸c nèi tiÕp, m¾c song song.
1.4 - C¸c c«ng thøc biÕn ®æi hiÖu ®iÖn thÕ ( nh c«ng thøc céng thÕ, phÐp chia thÕ
thuËn).
1.5 - C¸c c«ng thøc biÕn ®æi cêng ®é dßng ®iÖn (nh c«ng thøc céng dßng ®iÖn, phÐp chia
dßng û lÖ nghÞch).
1.6 - C«ng thøc chuyÓn m¹ch tõ m¹ch sao thµnh m¹ch tam gi¸c vµ ngîc l¹i.
1.7 - C¸ch m¾c vµ vai trß cña c¸c dông cô ®o v«n kÕ va am pe kÕ trong m¹ch.
1.8 - §Þnh luËt kiÕc Sèp.
¸p dông vµo viÖc gi¶i bµi tËp vÒ m¹ch cÇu ®iÖn trë trong ®Ò tµi nµy, t«i sÏ tr×nh bµy c¸c
vÊn ®Ò sau:
a- Kh¸i qu¸t vÒ m¹ch cÇu ®iÖn trë, m¹ch cÇu c©n b»ng vµ m¹ch cÇu kh«ng c©n b»ng
b- Ph¬ng ph¸p tÝch ®iÖn trë cña m¹ch cÇu tæng qu¸t.
c-Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c ®¹i lîng hiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cÇu.
d - Bµi to¸n vÒ m¹ch cÇu d©y:
* Ph¬ng ph¸p ®o ®iÖn trë b¨ng m¹ch cÇu d©y.
* C¸c lo¹i bµi to¸n thêng gÆp vÒ m¹ch cÇu d©y.
2 - PhÇn cô thÓ:
2.1 - Kh¸i qu¸t m¹ch cÇu ®iÖn trë, m¹ch cÇu c©n b»ng
m¹ch cÇu kh«ng c©n b»ng:
- M¹ch cÇu m¹ch dïng p biÕn trong c¸c phÐp ®o chÝnh x¸c ë phßng thÝn nghiÖm
®iÖn.
- M¹ch cÇu ®îc vÏ nh (H - 0.a) vµ (H - 0.b)
(H-0.a) (H.0.b)
1
Phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở - Người đăng: Nguyễn Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Phương pháp giải bài toán mạch cầu điện trở 9 10 85