Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải BĐT đối xứng

Được đăng lên bởi Mỹ Linh Vietnamese
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
---NGUYỄN ANH CƯỜNG ---

A. Lời giới thiệu
Một lần nữa tôi lại có dịp gặp lại các bạn với một phương pháp chứng minh bất đẳng thức mới. Nếu như
phương pháp chính phương hoá đã khơi dậy trong ta bao nhiêu sự thích thú và thỏa thuê khi hàng trăm bài
bất đẳng thức khó đã ngã rạp trước sức mạnh của nó thì tôi tin chắc các bạn sẽ còn hạnh phúc hơn với
phương pháp này. Các bạn có thể tin được không, khi trước đây chúng ta phải cực khổ lấy giấy nháp ra và
biến đối thì bây giờ chúng ta sẽ có thể giải bài toán chỉ với cái lướt nhìn đầu tiên. Nào chúng ta hãy cùng
nhau thưởng thức viên kim cương này sẽ cắt bánh chưng ra sao nhé J.
B. Phương pháp ABC
Tôi xin mở đầu phương pháp này bằng việc xét một số bài toán sau:
Bài 1:
Cho ab + bc + ca = 1 và
i) a + b + c = m, m ∈ − ∞,− 3 ∪

[

[

] [ 3,+∞]. Tìm điều kiện của abc sao cho a, b, c là các số thực.

]

ii) a + b + c ∈ 3 ,+∞ , a, b, c ≥ 0 . Tìm điều kiện abc sao cho a, b, c là các số thực không âm.
Giải:
Chúng ta đã có hai đại lượng trung bình của a, b, c . Sự xuất hiện của abc khiến chúng ta liên tưởng tới định
lý Viete, vì vậy ta nghĩ tới việc xét phương trình;
X 3 − mX 2 + X − abc = 0(*)
Yêu cầu của đề bài tương đương với việc, tìm điều kiện của abc để
i) Phương trình (*) có ba nghiệm thực.
ii) Phương trình (*) có ba nghiệm không âm.
Đặt f ( X ) = X 3 − mX 2 + X − abc
Ta có: f ' ( X ) = 3 X 2 − 2mX + 1 .Phương trình có hai nghiệm
X1 =

m + m2 − 3
m − m2 − 3
;X2 =
3
3

X

−∞

f ' (X )

X2
+

0

+∞

X1
-

0

+

f (X )
Phương trình có ba nghiệm khi và chỉ khi f ( X 2 ) ≥ 0 , f ( X 1 ) ≤ 0

(

)

(6 + 2 m 2 ) X 2 − m
6 + 2m 2 X 1 − m
≤ abc ≤
(1)
9
9
Đây cũng chính là đáp số của câu i).

Từ đây suy ra:

Câu ii) , nhận xét rằng để a, b, c là các số thực dương thì ngoài việc phải thoả mãn (1) , abc còn chịu thêm
ràng buột 0 ≤ abc , và ngược lại với (1), abc ≥ 0, a + b + c ≥ 0, ab + bc + ca ≥ 0 thì a, b, c ≥ 0 . Vậy nên đáp
số sẽ là:
 (6 + 2 m 2 ) X 2 − m 
6 + 2m 2 X 1 − m
max 0,
(2)
 ≤ abc ≤
9
9


Như vậy là ta đã hoàn thành hai câu hỏi được nêu ra của bài toán.
-------------------------------------------------------------------------------------Bài tóan trên giúp ta rút ra hai nhận xét sau:
Nhận xét i)
Ø Điều kiện cần và đủ để tồn tại các số thực a, b, c khi đã biết trước các giá trị ab + bc + ca = 1 và

(

[

)

] [

(

]

)

(6 + 2 m 2 ) X 2 − m
6 + 2m 2 X 1 − m
≤ abc ≤
.
a + b + c = m, m ∈ − ∞,− 3 ∪ 3 ,+∞ là
9
9
Ø Điều kiện cần và đủ để tồn tại các số thực không âm a, b, c khi đã biết trước các giá trị

[ 3,+∞] ...
---NGUYN ANH CƯỜNG ---
A. Li gii thiu
Mt ln na tôi li có dp gp li các bn vi mt phương pháp chng minh bt đẳng thc mi. Nếu như
phương pháp chính phương hoá đã khơi dy trong ta bao nhiêu s thích thú và tha thuê khi hàng trăm bài
bt đẳng thc khó đã ngã rp trước sc mnh ca nó thì tôi tin chc các bn s còn hnh phúc hơn vi
phương pháp này. Các bn có th tin được không, khi trước đây chúng ta phi cc kh ly giy nháp ra và
biến đối thì bây gi chúng ta s có th gii bài toán ch vi cái lướt nhìn đầu tiên. Nào chúng ta hãy cùng
nhau thưởng thc viên kim cương này s ct bánh chưng ra sao nhé J.
B. Phương pháp ABC
Tôi xin m đầu phương pháp này bng vic xét mt s bài toán sau:
Bài 1:
Cho 1
=
+
+
cabcab
i)
[
]
[
]
+∞=++ ,33,,mmcba . Tìm điu kin ca abc sao cho cba ,, là các s thc.
ii)
[
]
0,,,,3 +∞++ cbacba . Tìm điu kin abc sao cho cba ,, là các s thc không âm.
Gii:
Chúng ta đã có hai đại lượng trung bình ca cba ,, . S xut hin ca abc khiến chúng ta liên tưởng ti định
lý Viete, vì vy ta nghĩ ti vic xét phương trình;
(*)0
23
=+ abcXmXX
Yêu cu ca đề bài tương đương vi vic, tìm điu kin ca abc để
i) Phương trình (*) có ba nghim thc.
ii) Phương trình (*) có ba nghim không âm.
Đặt abcXmXXXf +=
23
)(
Ta có:
(
)
123
2'
+= mXXXf .Phương trình có hai nghim
3
3
;
3
3
2
2
2
1
=
+
=
mm
X
mm
X
X
2
X
1
X
+
(
)
Xf
'
+ 0 - 0 +
(
)
Xf
Phương trình có ba nghim khi và ch khi
(
)
0
2
Xf ,
(
)
0
1
Xf
T đây suy ra:
(
)
)1(
9
26
9
)26(
1
2
2
2
mXm
abc
mXm +
+
Đây cũng chính là đáp s ca câu i).
Phương pháp giải BĐT đối xứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải BĐT đối xứng - Người đăng: Mỹ Linh Vietnamese
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phương pháp giải BĐT đối xứng 9 10 318