Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải đạo hàm hay

Được đăng lên bởi thoainguyn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm
I.

1.

KiÕn thøc c¬ b¶n
§¹o hµm cña mét sè hµm sè thêng gÆp. (Ký hiÖu U=U(x))

 C =0
 x =1

(C lµ h»ng sè)

 x =n.xn-1

(n


 1  =- 1
 
x2
 x

(x 0)


 1  =- U 
 
U 
U2

(x>0)



n

(

x ) =

1

 N, n 2)

2 x

U =n.Un-1. U 
n

U

U
U

= 2

C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm (Ký hiÖu U=U(x), V=V(x)).
U V  = U  V 

2.

UV  

= U V  UV 

( k .U )

= k .U  (k lµ h»ng sè)

U 
 
V 
1
 
V 

3.
II.
III.



=



U .V  U .V 
V2

=-

1
V2

§¹o hµm cña hµm sè hîp: g(x) = f[U(x)].
g ' x = f ' u . U x

Kü n¨ng c¬ b¶n
VËn dông thµnh th¹o c¸c c«ng thøc, quy t¾c tÝnh ®¹o hµm cña tæng,
hiÖu, tÝch, th¬ng c¸c hµm sè.
TÝnh ®îc ®¹o hµm hµm sè hîp.
Mét sè vÝ dô
A.VÝ dô tù luËn
VD1. TÝnh ®¹o hµm cña c¸c hµm sè
1/

y=2x5-3x4+x3- 1 x2+1

2/

y= 1 x4- 4 x3+ 1 x2+3x-2

3/

y=2x2 (x-3)

4/

y= mx  2

2

2

m 1

Gi¶i
1/

Ta cã:

3

4

víi m lµ tham sè kh¸c -1

y'

2/

Ta cã:
y'

3/

= 10x4-12x3+3x2 –x

= 2x3- 4x2+ 1 x+3
2

Ta cã:
y= 2x3- 6x2


4/

y'

= 6x2-12x

Ta cã:
y=
y'

m
x+ 2
m 1
m 1

=

Do m lµ tham sè kh¸c (-1), nªn

m
m 1

VD2. TÝnh ®¹o hµm c¸c hµm sè
1/

y=

1
x 1

3/

y= 3x

2/

y=

x 2
x 1

4/

y=(3x-2)(x2+1)

2

 x 1
4x  1

Gi¶i:
1/

Ta cã:
y'

2/

=-

( x  1)'
( x  1) 2

=-

1
( x  1) 2

 x -1

Ta cã:
y'

( x  2)'.( x  1)  ( x  2).( x  1)'
=
( x  1) 2

=

( x  1)  ( x  2)
( x  1) 2

 x -1

3/

Ta cã:
y'

=

(3 x 2  x  1)' ( 4 x  1)  (3 x 2  x  1)( 4 x  1)'
( 4 x  1) 2

=

(6 x  1)(4 x  1)  (3 x 2  x  1).4
(4 x  1) 2

=

12 x 2  6 x  5
( 4 x  1) 2

 x

1
4

=

3
( x  1) 2

4/

Ta cã:
y'

=

(3 x  2)' (x2+1)

- (3x-2) ( x 2

 1)'

= 3(x2+1)-(3x-2).2x
= 3x2+3- 6x2+4x
= -3x2+4x+3
VD3. TÝnh ®¹o hµm cña c¸c hµm sè
1/

y= x

2/

y=

3/

y=

1 x2
x

(x2-

x

+1)

1 x
1 x

Gi¶i:
1/

Ta cã:
y'

= ( x).

=
2/

+x 

x2

+

1 x2

=

1 x2



1  2x 2
1 x2

Ta cã:
y'

3/

1 x

2

1 x2

=

( x )

(x2-

=

x2 

=

x2  x 1
2 x

x 1

2 x

x

+

+1) +
x

+ 2x

x (x2 

1

(2xx

-

2 x

x  1) 

)

1
2

x>0





Ta cã:
y'

=
=

=

(1  x) 1  x  (1  x)
1 x

1 x 

1 x

1 x

2 1 x
1 x

2(1  x )  1  x
2(1  x ) 1  x

=

 x 3
2(1  x) 1  x

VD4. TÝnh ®¹o hµm hµm sè

 x <1

1/

y= (2x+3)10

2/

y= (x2+3x-2)20

3/

y=

x2

(a lµ h»ng sè)

x2  a2

Gi¶i:
1/

Ta cã:
y'

= 10(2x+3)9. (2 x  3)'

= 20(2x+3)9
2/

Ta cã:
y'

= 20(x2+3x-2)19. ( x 2  3x 

2) 

= 20(x2+3x-2)19.(2x+3)
3/

Ta cã:
y'

=

2
2
2
2
2
2
= ( x )' x  a...
C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm
I. KiÕn thøc c¬ b¶n
1. §¹o hµm cña mét sè hµm sè thêng gÆp. (Ký hiÖu U=U(x))
C
=0 (C lµ h»ng sè)
x
=1
n
x
=n.x
n-1
(n
N, n
2)
n
U
=n.U
n-1
.
U
x
1
=-
(x
0)
U
1
=-
2
U
U
)( x
=
x2
1
(x>0)
U
=
U
U
2
2. C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm (Ký hiÖu U=U(x), V=V(x)).
VU
=
VU
UV
=
VUVU
).(
Uk
=
Uk
.
(k lµ h»ng sè)
V
U
=
2
..
V
VUVU
V
1
= -
2
1
V
3. §¹o hµm cña hµm sè hîp: g(x) = f[U(x)].
'g
x
=
u
f '
.
x
U
II. Kü n¨ng c¬ b¶n
- VËn dông thµnh th¹o c¸c c«ng thøc, quy t¾c tÝnh ®¹o hµm cña tæng,
hiÖu, tÝch, th¬ng c¸c hµm sè.
- TÝnh ®îc ®¹o hµm hµm sè hîp.
III. Mét sè vÝ dô
A.VÝ dô tù luËn
VD1. TÝnh ®¹o hµm cña c¸c hµm sè
1/ y=2x
5
-3x
4
+x
3
-
2
1
x
2
+1
2/ y=
2
1
x
4
-
3
4
x
3
+
4
1
x
2
+3x-2
3/ y=2x
2
(x-3)
4/ y=
1
2
m
mx
víi m lµ tham sè kh¸c -1
Gi¶i
1/ Ta cã:
Phương pháp giải đạo hàm hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải đạo hàm hay - Người đăng: thoainguyn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phương pháp giải đạo hàm hay 9 10 123