Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp giải một số dạng bài tập khảo sát hàm số trong kỳ thi TSĐH

Được đăng lên bởi Lần Đầu Yêu Em
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 5192 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
KHẢO SÁT HÀM SỐ TRONG KỲ THI TSĐH
Phần một: Các bài toán liên quan đến điểm cực đại cực tiểu
A) Cực đại cực tiểu hàm số bậc 3: y  ax 3  bx 2  cx  d
* ) Điều kiện để hàm số có cực đại cực tiểu là: y’=0 có 2 nghiệm phân biệt
* ) Hoành độ điểm cực đại cực tiểu kí hiệu là x1 , x2 khi đó x1 , x2 là 2 nghiệm của phương trình
y’=0
* ) Để tính tung độ điểm cực đại cực tiểu ta nên dùng phương pháp tách đạo hàm để tính phương
trình đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu
+ Cơ sở của phương pháp này là: nếu hàm số bậc 3 đạt cực đại cực tiểu tại x1 , x2 thì
f '( x1 )  f '( x2 )  0
+ Phân tích y  f '( x). p( x)  h( x ) . Từ đó ta suy ra tại x1 , x2 thì y1  h( x1 ); y2  h( x2 )  y  h( x )
là đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu
+ Kí hiệu k là hệ số góc của đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu

* ) Các câu hỏi thường gặp liên quan đến điểm cực đại cực tiểu hàm số bậc 3 là:
1) Tìm điều kiện để đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu của hàm số song song với
đường thẳng y=ax+b
+ Điều kiện là : y’=0 có 2 nghiêm phân biệt
+ Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu
+ Giải điều kiện k=a
2) Tìm điều kiện để đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu vuông góc với đường thẳng
y=ax+b
+ Điều kiện là : y’=0 có 2 nghiêm phân biệt
+ Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu
1
+ Giải điều kiện k= 
a
Ví dụ 1) Tìm m để f  x   x 3  mx 2  7 x  3 có đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu vuông
góc với đường thẳng y=3x-7.
Giải: hàm số có cực đại, cực tiểu  f '( x)  3x 2  2mx  7  0 có 2 nghiệm phân biệt

   m 2  21  0  m  21 . Thực hiện phép chia f(x) cho f’(x) ta có:
1 
2
7m
1
f  x    x  m  . f   x    21  m 2  x  3 
. Với m  21 thì f’(x)=0 có 2 nghiệm x1, x2
9 
9
9
3
phân biệt và hàm số f(x) đạt cực trị tại x1,x2.

2

2
7m

2
 f  x1   9 (21  m ) x1  3  9
 f ( x1 )  0
Do 
nên 
.
 f ( x2 )  0
 f  x   2 (21  m 2 ) x  3  7 m
2
2

9
9
2
7m
21  m 2 x  3 
9
9
 m  21
 m  21
 m  21
3 10



Ta có     y  3 x  7   2

3   2 45  m   2
2
2
 21  m .3  1 21  m 
m 
9

2

2

Suy ra đường thẳng đi qua CĐ, CT có phương trình    : y 









3) Tìm điều kiện để đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu tạo với trục Ox một góc 
+ Điều kiện là : y’=0 có 2 nghiêm phân biệt
+ Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu
+ Giải điều kiện k  tan 
Ví dụ 1) Cho hàm số y  x 3  3 x 2  mx  2 (1) với...
2
PHƯƠNG PHÁP GII MT S DNG BÀI TẬP
KHẢO SÁT HÀM S TRONG K THI TSĐH
Phần một: Các bài toán liên quan đến đim c ực đi cực tiu
A) Cực đi c ực tiu h à m s bậc 3:
3 2
axy bx cx d
* ) Điều kin để hàm s có cc đi cc tiu là: y’=0 có 2 nghim phân bit
* ) Hoành độ điểm cực đại cực tiểu kí hiệu là
1 2
,
x x
khi đó
1 2
,
x x
l à 2 n g h i m ca phương trì n h
y = 0
* ) Để tính tung độ đim cực đại cực tiểu ta nên dùng phương pháp tách đạo hàm để tính phương
trình đường thẳng đi qua đim cực đại cực tiểu
+ Cơ sở ca pơng pp y : nếu hàm s bc 3 đạt cực đại c ực tiu ti
1 2
,
x x
t hì
1 2
' ( ) ' ( ) 0f x f x
+ Pn tích
' ( ) . ( ) ( )y f x p x h x
. T đ ó ta suy ra ti
1 2
,
x x
t hì
1 1 2 2
( ); ( ) ( )y h x y h x y h x
l à đưng thng đi q u a đi m c ực đại c ực tiu
+ Kí hiu k là h s góc của đường thẳng đi q u a đim c ực đại cực tiểu
* ) Các câu hi t h ường gp liên quan đến đi m c ực đại c ực tiu hàm s bc 3 :
1) Tìm điều kiện để đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu của hà m s song song v i
đường thẳng y=ax+b
+ Đi ều kin l à : y = 0 c ó 2 n g h i ê m p h â n b i t
+ Viết pơng trì n h đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu
+ Gii đi u kin k = a
2) Tìm điều kiện để đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu vuông góc với đường thẳng
y=ax+b
+ Đi u kin l à : y = 0 c ó 2 n g h i ê m p h â n b i t
+ Viết pơng trì n h đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu
+ Gii đi u kin k =
1
a
Ví d 1) Tìm m đ
3 2
7 3f x x mx x
có đưng thng đi qua cc đi, cc tiu vuông
góc vi đưng thng y=3x-7.
Giải: h à m s có cực đại, cực tiu
2
' ( ) 3 2 7 0f x x mx có 2 nghim p h â n b i t
2
21 0 21m m
. Thực hin p h é p c h i a f ( x ) c h o f
(x) ta có:
2
1 1 2 7
. 21 3
3 9 9 9
m
f x x m f x m x
. Vi
21m
t hì f
(x)=0 có 2 nghim x
1,
x
2
phân bit và hàm s f(x) đạt cực tr t i x
1
,x
2
.
phương pháp giải một số dạng bài tập khảo sát hàm số trong kỳ thi TSĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp giải một số dạng bài tập khảo sát hàm số trong kỳ thi TSĐH - Người đăng: Lần Đầu Yêu Em
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
phương pháp giải một số dạng bài tập khảo sát hàm số trong kỳ thi TSĐH 9 10 850