Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải nhanh các bài tập hóa K12

Được đăng lên bởi Trịnh Minh Nhật
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I/. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN VỀ LƯỢNG
1.1 Lý thuyết:
* Bảo toàn khối lượng theo phản ứng:
Tổng khối lượng các chất tham gia vào phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng.
Ví dụ: trong phản ứng A + B → C + D ta có: mA + mB = mC + mD
* Bảo toàn khối lượng theo một nguyên tố:
Tổng khối lượng một nguyên tố trong các chất phản ứng bằng tổng khối lượng một nguyên tố đó
trong các chất sản phẩm sau phản ứng (vì là một nguyên tố nên phương trình khối lượng tương
đương phương trình số mol). Như vậy tổng số mol của một nguyên tố trong hỗn hợp trước phản
ứng bằng tổng số mol nguyên tố đó trong hỗn hợp sau phản ứng.
(∑nX)trước pứ = (∑nX)sau pứ
Như vậy: Gọi mT là tổng khối lượng các chất trước phản ứng, mS là tổng khối lượng các chất sau
phản ứng. Theo bảo toàn khối lượng luôn có: mT = mS
* Bảo toàn khối lượng về chất:
Khối lượng của một hợp chất bằng tổng khối lượng các ion có trong chất đó, hoặc bằng tổng khối
lượng các nguyên tố trong chất đó.
Thí dụ: khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng gốc axit
khối lượng oxit kim loại = khối lượng kim loại + khối lượng oxi.
1.2 Bài tập áp dụng:
1.2.1 Toán Vô Cơ:
Dạng 1: Tính lượng chất của một sản phẩm:
Vd: Lấy 13,4 gam hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat kim loại hoá trị II đem hoà tan trong dung dịch
HCl dư, nhận được 3,36 lít CO2 (đkc) và dung dịch X. Tính khối lượng muối khan khi cô cạn dung
dịch X.A 14,8 g
B. 15,05 g
C. 16,8 g
D. 17,2 g.
+Quan hệ thay thế:
+Quan hệ kết hợp:
+Quan hệ sản phẩm:
2Na+ ↔ Mg2+
H+ ↔ -OH
2M+ ↔ H2
3Na+ ↔ Fe3+
Mg2+ ↔ O2MII ↔ H2
2+
3+
2+
2III
3Mg ↔ 2Al
Ca ↔ CO3
2M ↔ 3H2
2+
2Ba ↔ SO4
2H+↔ CO3213,4 g R CO3

 3,36 lít CO2
    
 dd X
ddHCl du

m

CO32- → CO2
0,15

3,36
0,15
22,4

RCl 2

mRCO 
3

m

CO32 

 mCl 

= 13,4 – 0,15(60) + 0,3(35,5)

2Cl- ↔ CO32= 15,05 gam.
0,3
0,15
Dạng 2: Phản ứng nhiệt nhôm:
Vd: Lấy 21,4 gam hỗn hợp X gồm: Al, Fe2O3 đem nung một thời gian ta nhận được hỗn hợp Y gồm:
Al, Al2O3, Fe, Fe2O3. Hỗn hợp Y hoà tan vừa đủ trong 100 ml dd NaOH 2M. Vậy khối lượng Fe2O3
trong hỗn hợp X là:
A. 12,02 g
B. 14,8 g
C. 15,2 g
D. 16,0 g.
t
21,4 g hh: Al, Fe2O3  Y: Al, Al2O3, Fe, Fe2O3
Al → NaAlO2 → NaOH
0,2
0,2
0,2
t
2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe Al(dư) + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2↑
x
x/2
y
y

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
nAl(đ) = x + y = nNaOH = 0,2
 mFe2O3 = 21,4 – 0,2(27) = 16 gam.
x/2
x
Dạng 3: Khử oxit kim loại bằng CO hoặc H2:
Hỗn hợp rắn X gồm: Fe2O3 và FeO đem đốt nóng, cho CO đi qua được hỗn hợp rắn Y và khí CO2.
Theo bảo toàn khối lượng thì mX + mCO = mY + m...
I/. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN VỀ LƯỢNG
1.1 Lý thuyết:
* Bảo toàn khối lượng theo phản ứng:
Tổng khối lượng các chất tham gia vào phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng.
Ví dụ: trong phản ứng A + B → C + D ta có: m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
* Bảo toàn khối lượng theo một nguyên tố:
Tổng khối lượng một nguyên tố trong các chất phản ứng bằng tổng khối lượng một nguyên tố đó
trong các chất sản phẩm sau phản ứng (vì là một nguyên tố nên phương trình khối lượng tương
đương phương trình số mol). Như vậy tổng số mol của một nguyên tố trong hỗn hợp trước phản
ứng bằng tổng số mol nguyên tố đó trong hỗn hợp sau phản ứng.
(∑n
X
)trước pứ = (∑n
X
)sau pứ
Như vậy: Gọi m
T
là tổng khối lượng các chất trước phản ứng, m
S
là tổng khối lượng các chất sau
phản ứng. Theo bảo toàn khối lượng luôn có: m
T
= m
S
* Bảo toàn khối lượng về chất:
Khối lượng của một hợp chất bằng tổng khối lượng các ion có trong chất đó, hoặc bằng tổng khối
lượng các nguyên tố trong chất đó.
Thí dụ: khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng gốc axit
khối lượng oxit kim loại = khối lượng kim loại + khối lượng oxi.
1.2 Bài tập áp dụng:
1.2.1 Toán Vô Cơ:
Dạng 1: Tính lượng chất của một sản phẩm:
Vd: Lấy 13,4 gam hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat kim loại hoá trị II đem hoà tan trong dung dịch
HCl dư, nhận được 3,36 lít CO
2
(đkc) và dung dịch X. Tính khối lượng muối khan khi cô cạn dung
dịch X.A 14,8 g B. 15,05 g C. 16,8 g D. 17,2 g.
+Quan hệ thay thế: +Quan hệ kết hợp: +Quan hệ sản phẩm:
2Na
+
↔ Mg
2+
H
+
-
OH 2M
+
↔ H
2
3Na
+
↔ Fe
3+
Mg
2+
↔ O
2-
M
II
↔ H
2
3Mg
2+
↔ 2Al
3+
Ca
2+
↔ CO
3
2-
2M
III
↔ 3H
2
Ba
2+
↔ SO
4
2-
2H
+
↔ CO
3
2-
13,4 g
R
CO
3
duddHCl
Xdd
COlít
2
36,3
CO
3
2-
→ CO
2
mmmm
ClCOCORClR
2
332
0,15
15,0
4,22
36,3
= 13,4 – 0,15(60) + 0,3(35,5)
2Cl
-
↔ CO
3
2-
= 15,05 gam.
0,3 0,15
Dạng 2: Phản ứng nhiệt nhôm:
Vd: Lấy 21,4 gam hỗn hợp X gồm: Al, Fe
2
O
3
đem nung một thời gian ta nhận được hỗn hợp Y gồm:
Al, Al
2
O
3
, Fe, Fe
2
O
3
. Hỗn hợp Y hoà tan vừa đủ trong 100 ml dd NaOH 2M. Vậy khối lượng Fe
2
O
3
trong hỗn hợp X là:
A. 12,02 g B. 14,8 g C. 15,2 g D. 16,0 g.
21,4 g hh: Al, Fe
2
O
3
0
t
Y: Al, Al
2
O
3
, Fe, Fe
2
O
3
Al → NaAlO
2
→ NaOH
0,2 0,2 0,2
2Al + Fe
2
O
3
0
t
Al
2
O
3
+ 2Fe Al(dư) + NaOH + H
2
O → NaAlO
2
+ 3/2H
2
x x/2 y y
Al
2
O
3
+ 2NaOH → 2NaAlO
2
+ H
2
O
n
Al(đ)
= x + y = n
NaOH
= 0,2
x/2 x
m
Fe2O3
= 21,4 – 0,2(27) = 16 gam.
Dạng 3: Khử oxit kim loại bằng CO hoặc H
2
:
Hỗn hợp rắn X gồm: Fe
2
O
3
và FeO đem đốt nóng, cho CO đi qua được hỗn hợp rắn Y và khí CO
2
.
Theo bảo toàn khối lượng thì m
X
+ m
CO
= m
Y
+ m
CO2
Phương pháp giải nhanh các bài tập hóa K12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải nhanh các bài tập hóa K12 - Người đăng: Trịnh Minh Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phương pháp giải nhanh các bài tập hóa K12 9 10 484