Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp giải phương trình, hệ phương trình

Được đăng lên bởi duy-khanh-ps
Số trang: 339 trang   |   Lượt xem: 9014 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Mục lục

1

2

3

4

5

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Các thành viên tham gia chuyên đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH HỮU TỈ

7

Phương trình bậc ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Phương trình bậc bốn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Phương trình dạng phân thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Xây dựng phương trình hữu tỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Một số phương trình bậc cao

25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÓ THAM SỐ

28

Phương pháp sử dụng đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Phương pháp dùng định lý Lagrange - Rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Phương pháp dùng điều kiện cần và đủ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Phương pháp ứng dụng hình học giải tích và hình học phẳng . . . . . . . . . . . . .

51

Hình học không gian và việc khảo sát hệ phương trình ba ẩn . . . . . . . . . . . . .

74

Một số bài phương trình, hệ phương trình có tham số trong các kì thi Olympic . . .

79

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

92

Phương pháp dùng lượng liên hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

Phương pháp dùng đơn điệu hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

Phương pháp dùng bất đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

PHƯƠNG TRÌNH MŨ-LOGARIT

123

Lý thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Phương pháp đặt ẩn phụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Phương pháp dùng đơn điệu hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Phương pháp biến đổi đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

Bài tập tổng hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139

HỆ PHƯƠNG TRÌNH

143

Các loại hệ cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143

Hệ phương trình hoán vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Phương pháp biến đổi đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

1

2

6

Phương pháp dùng đơn điệu hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Mục lục
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Các thành viên tham gia chuyên đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH HỮU TỈ 7
Phương trình bậc ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Phương trình bậc bốn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Phương trình dạng phân thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
y dựng phương trình hữu tỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Một số phương trình bậc cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2 PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ 28
Phương pháp sử dụng đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Phương pháp dùng định Lagrange - Rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Phương pháp dùng điều kiện cần và đủ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Phương pháp ứng dụng hình học giải tích và hình học phẳng . . . . . . . . . . . . . 51
Hình học không gian và việc khảo sát hệ phương trình ba ẩn . . . . . . . . . . . . . 74
Một số bài phương trình, hệ phương trình tham số trong các thi Olympic . . . 79
3 C PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 92
Phương pháp dùng lượng liên hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Phương pháp dùng đơn điệu hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Phương pháp dùng bất đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4 PHƯƠNG TRÌNH MŨ-LOGARIT 123
thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Phương pháp đặt ẩn ph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Phương pháp dùng đơn điệu hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Phương pháp biến đổi đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Bài tập tổng hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5 HỆ PHƯƠNG TRÌNH 143
Các loại hệ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Hệ phương trình hoán vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Phương pháp biến đổi đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
1
phương pháp giải phương trình, hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp giải phương trình, hệ phương trình - Người đăng: duy-khanh-ps
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
339 Vietnamese
phương pháp giải phương trình, hệ phương trình 9 10 205