Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp giải phương trình mũ và logarit

Được đăng lên bởi VietAnh Luong
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2733 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI
PHƯƠNG TRÌNH- BẤT PHƯƠNG TRÌNH- HỆ MŨ- LÔGARIT

CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH- BẤT PHƯƠNG TRÌNH- HỆ MŨ
BIÊN SOẠN GV NGUYỄN TRUNG KIÊN 0988844088
CHỦ ĐỀ I:PHƯƠNG TRÌNH MŨ
BÀI TOÁN 1: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG
I. Phương pháp:
Ta sử dụng phép biến đổi tương đương sau:
a = 1
 a > 0

a f ( x ) = a g ( x ) ⇔  0 < a ≠ 1
hoặc 
( a − 1)  f ( x ) − g ( x )  = 0
  f ( x ) = g ( x )

II. VD minh hoạ:

(

VD1: Giải phương trình: 2 + x − x 2

)

sin

(

= 2 + x − x2

)

2 − 3 cos x

Giải: Phương trình được biến đổi về dạng:
−1 < x < 2(*)
 2 + x − x 2 > 0

⇔   x 2 − x − 1 = 0(1)

2
 2 + x − x − 1 sin x − 2 + 3 cos x = 0

 sin x + 3 cos x = 2(2)

(

)(

)

1± 5
thoả mãn điều kiện (*)
2
1
3
π
π π
π

cos x = 1 ⇔ sin x  x +  = 1 ⇔ x + = + 2kπ ⇔ x = + 2kπ , k ∈ Z
Giải (2): sin x +
2
2
3
3 2
6

Để nghiệm thoả mãn điều kiện (*) ta phải có:
π
1 
π
1 
π
π
−1 < + 2 k π < 2 ⇔
 −1 −  < k <
 2 −  ⇔ k = 0, k ∈ Z khi đó ta nhận được x3 =
6
2π 
6
2π 
6
6
1± 5
π
Vậy phương trình có 3 nghiệm phân biệt x1,2 =
; x 3= .
2
6
Giải (1) ta được x1,2 =

VD2: Giải phương trình: ( x − 3)

3 x 2 −5 x + 2

(

= x2 − 6 x + 9

Giải: Phương trình được biến đổi về dạng: ( x − 3)

)

x2 + x − 4

3 x 2 −5 x + 2

2
= ( x − 3 ) 



x − 3 = 1
x = 4
x = 4


⇔  0 < x − 3 ≠ 1
⇔  x < 3 ≠ 4
⇔
x = 5
 3x 2 − 5 x + 2 = 2 x 2 + 2 x − 8
  x 2 − 7 x + 10 = 0



x2 + x −4

= ( x − 3)

2( x 2 + x − 4)

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt x=4, x=5.
BÀI TOÁN 2: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LÔGARIT HOÁ VÀ ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ
I. Phương pháp:
Để chuyển ẩn số khỏi số mũ luỹ thừa người ta có thể logarit theo cùng 1 cơ số cả 2 vế của
phương trình, ta có các dạng:
Dạng 1: Phương trình:
0 < a ≠ 1, b > 0
a f ( x) = b ⇔ 
 f ( x ) = log a b
1


Dạng 2: Phương trình :
a f ( x ) = b g ( x ) ⇔ log a a f ( x ) = log a b f ( x ) ⇔ f ( x ) = g ( x ).log a b
f ( x)
= log b b g ( x ) ⇔ f ( x).log b a = g ( x).
hoặc log b a

II. VD minh hoạ:
VD1: Giải phương trình:
3
x2 −2 x
=
2
2
Giải: Lấy logarit cơ số 2 hai vế phương trình ta được:
2
3
log 2 2 x −2 x = log 2 ⇔ x 2 − 2 x = log 2 3 − 1 ⇔ x 2 − 2 x + 1 − log 2 3 = 0
2
,
Ta có ∆ = 1 − 1 + log 2 3 = log 2 3 > 0 suy ra phương trình có nghiệm
x = 1 ± log 2 3.
VD2: Giải phương trình:
x −1
x

5 .8 = 500.
Giải: Viết lại phương trình dưới dạng:
x

5 x.8

x −1
8

= 500 ⇔ 5 x.2

3

x −1
x

= 53.22 ⇔ 5 x −3.2

x −3
x

=1

Lấy logarit cơ số 2 vế, ta được:
x −3...
C PH NG PHÁP GI IƯƠ
PH NG TRÌNH- B T PH NG TRÌNH- H MŨ- LÔGARITƯƠ ƯƠ
CH NG I:ƯƠ PH NG PHÁP GI I PH NG TRÌNH- B T PH NG TRÌNH- H ƯƠ ƯƠ ƯƠ
BIÊN SO N GV NGUY N TRUNG KIÊN 0988844088
CH Đ I:PH NG TRÌNH MŨ ƯƠ
BÀI TOÁN 1: S D NG PH NG PHÁP BI N Đ I T NG Đ NG ƯƠ ƯƠ ƯƠ
I. Ph ng pháp:ươ
Ta s d ng phép bi n đ i t ng đ ng sau: ế ươ ươ
( ) ( )
( ) ( )
1
0 1
f x g x
a
a
a a
f x g x
=
<
=
=
ho c
( ) ( ) ( )
0
1 0
a
a f x g x
>
=
II. VD minh ho :
VD1: Gi i ph ng trình ươ :
( ) ( )
sin 2 3 cos
2 2
2 2
x
x x x x
+ = +
Gi i: Ph ng trình đ c bi n đ i v d ng: ươ ượ ế
( )
( )
2
2
2
1 2(*)
2 0
1 0(1)
2 1 sin 2 3 cos 0
sin 3 cos 2(2)
x
x x
x x
x x x x
x x
< <
+ >
=
+ + =
+ =
Gi i (1) ta đ c ượ
1,2
1 5
2
x
±
=
tho n đi u ki n (*)
Gi i (2):
1 3
sin cos 1 sin 1 2 2 ,
2 2 3 3 2 6
x x x x x k x k k Z
π π π π
π π
+ = + = + = + = +
Đ nghi m tho mãn đi u ki n (*) ta ph i có:
1 1
1 2 2 1 2 0,
6 2 6 2 6
k k k k Z
π π π
π
π π
< + < < < =
khi đó ta nh n đ c ượ
3
6
x
π
=
V y ph ng trình có 3 nghi m phân bi t ươ
.
VD2: Gi i ph ng trình ươ :
( )
( )
2
2
4
3 5 2
2
3 6 9
x x
x x
x x x
+
+
= +
Gi i: Ph ng trình đ c bi n đ i v d ng: ươ ượ ế
( ) ( ) ( )
2
2 2
4
3 5 2 2 2( 4)
3 3 3
x x
x x x x
x x x
+
+ +
= =
2 2 2
3 1 4
4
0 3 1 3 4
5
3 5 2 2 2 8 7 10 0
x x
x
x x
x
x x x x x x
= =
=
< <
=
+ = + + =
V y ph ng trình có 2 nghi m phân bi t x=4, x=5. ươ
BÀI TOÁN 2: S D NG PH NG PHÁP LÔGARIT HOÁ VÀ Đ A V CÙNG C S ƯƠ Ư Ơ
I. Ph ng pháp: ươ
Đ chuy n n s kh i s mũ lu th a ng i ta có th logarit theo cùng 1 c s c 2 v c a ườ ơ ế
ph ng trình, ta có các d ng:ươ
D ng 1: Ph ng trình: ươ
( )
( )
0 1, 0
log
f x
a
a b
a b
f x b
< >
=
=
1
www.VNMATH.com
phương pháp giải phương trình mũ và logarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp giải phương trình mũ và logarit - Người đăng: VietAnh Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
phương pháp giải phương trình mũ và logarit 9 10 355