Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải toán điện phân

Được đăng lên bởi quoctoank3715
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 701 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ÔN – LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌCTHEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ

LTĐH 1.0

Chuyªn ®Ò: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN TRONG DUNG DỊCH
MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN PHÂN
(1) H2O bắt đầu điện phân tại các điện cực khi:
+ Ở catot: bắt đầu xuất hiện bọt khí hoặc khối lượng catot không đổi nghĩa là các ion kim loại bị điện
phân trong dung dịch đã bị điện phân hết.
+ Khi pH của dung dịch không đổi có nghĩa là các ion âm hoặc dương (hay cả hai loại) có thể bị điện
phân đã bị điện phân hết. Khi đó tiếp tục điện phân sẽ là H2O bị điện phân.
(2) Khi điện phân các dung dịch:
+ Hiđroxit của kim loại hoạt động hóa học mạnh (KOH, NaOH, Ba(OH)2,…)
+ Axit có oxi (HNO3, H2SO4, HClO4,…)
+ Muối tạo bởi axit có oxi và bazơ kiềm (KNO3, Na2SO4,…)
→ Thực tế là điện phân H2O để cho H2 (ở catot) và O2 (ở anot).
(3) Khi điện phân dung dịch với anot là một kim loại không trơ (không phải Pt hay điện cực than chì) thì tại
anot chỉ xảy ra quá trình oxi hóa điện cực.
(4) Có thể có các phản ứng phụ xảy ra giữa từng cặp: chất tạo thành ở điện cực, chất tan trong dung dịch, chất
dùng làm điện cực như:
+ Điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn tạo ra nước Gia–ven và có khí H2 thoát ra ở catot
+ Phản ứng giữa axit trong dung dịch với kim loại bám trên catot .
(5) Khối lượng catot tăng chính là khối lượng kim loại tạo thành sau điện phân bám vào.
Độ giảm khối lượng của dung dịch: ∆m = (mkết tủa + mkhí)
(6)Viết bán phản ứng (thu hoặc nhường electron) xảy ra ở các điện cực:
+ Theo đúng thứ tự, không cần viết phương trình điện phân tổng quát và sử dụng CT: .
+ Viết phương trình điện phân TQ (như những phương trình thông thường) để tính toán khi cần thiết.
(7) Từ công thức Faraday → số mol chất thu được ở điện cực .
- Nếu đề bài cho I và t thì trước hết tính số mol electron trao đổi ở từng điện cực (ne) theo công thức: (

n=

I.t
) (với F = 96500 khi t = giây và F = 26,8 khi t = giờ). Sau đó dựa vào thứ tự điện phân, so sánh tổng số
F

mol electron nhường hoặc nhận với ne để biết mức độ điện phân xảy ra.
(8) Nếu đề bài cho lượng khí thoát ra ở điện cực hoặc sự thay đổi về khối lượng dung dịch, khối lượng điện
cực, pH,…thì dựa vào các bán phản ứng để tính số mol electron thu hoặc nhường ở mỗi điện cực rồi thay vào
công thức ( n =

I.t
) để tính I hoặc t .
F

(9) Nếu đề bài yêu cầu tính điện lượng cần cho quá trình điện phân thì áp dụng công thức: Q = I.t = ne.F .
(10) Có thể tính thời gian t’ cần điện phân hết một lượng ion mà đề bài đã cho rồi so sánh với thời gian t trong
đề bài. Nế...
BÀI TẬP ÔN – LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌCTHEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ
Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Quỳnh – 0979.817.885 – admin@hoahoc.org - www.hoahoc.org
1
LT
Đ
H
1.0
Chuyªn ®Ò:
Chuyªn ®Ò: Chuyªn ®Ò:
Chuyªn ®Ò:
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN TRONG DUNG DỊCH
MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN PHÂN
(1) H
2
O bắt đầu điện phân tại các điện cực khi:
+ catot: bắt đầu xuất hiện bọt khí hoặc khối lượng catot không đổi nghĩa các ion kim loại bị điện
phân trong dung dịch đã bị điện phân hết.
+ Khi pH của dung dịch không đổi nghĩa các ion âm hoặc dương (hay cả hai loại) thbị điện
phân đã bị điện phân hết. Khi đó tiếp tục điện phân sẽ là H
2
O bị điện phân.
(2) Khi điện phân các dung dịch:
+ Hiđroxit của kim loại hoạt động hóa học mạnh (KOH, NaOH, Ba(OH)
2
,…)
+ Axit có oxi (HNO
3
, H
2
SO
4
, HClO
4
,…)
+ Muối tạo bởi axit có oxi và bazơ kiềm (KNO
3
, Na
2
SO
4
,…)
→ Thực tế là điện phân H
2
O để cho H
2
(ở catot) và O
2
(ở anot).
(3) Khi điện phân dung dịch với anot một kim loại không trơ (không phải Pt hay điện cực than chì) thì tại
anot chỉ xảy ra quá trình oxi hóa điện cực.
(4) thể các phản ứng phụ xảy ra giữa từng cặp: chất tạo thành điện cực, chất tan trong dung dịch, chất
dùng làm điện cực như:
+ Điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn tạo ra nước Gia–ven và có khí H
2
thoát ra ở catot
+ Phản ứng giữa axit trong dung dịch với kim loại bám trên catot .
(5) Khối lượng catot tăng chính là khối lượng kim loại tạo thành sau điện phân bám vào.
Độ giảm khối lượng của dung dịch: ∆m = (m
kết tủa
+ m
khí
)
(6)Viết bán phản ứng (thu hoặc nhường electron) xảy ra ở các điện cực:
+ Theo đúng thứ tự, không cần viết phương trình điện phân tổng quát và sử dụng CT: .
+ Viết phương trình điện phân TQ (như những phương trình thông thường) để tính toán khi cần thiết.
(7) Từ công thức Faraday → số mol chất thu được ở điện cực .
- Nếu đbài cho I t ttrước hết tính số mol electron trao đổi từng điện cực (n
e
) theo công thức: (
I.t
n
=
) (với F = 96500 khi t = giây và F = 26,8 khi t = giờ). Sau đó dựa vào thứ tự điện phân, so sánh tổng số
mol electron nhường hoặc nhận với n
e
để biết mức độ điện phân xảy ra.
(8) Nếu đbài cho lượng khí thoát ra điện cực hoặc sự thay đổi vkhối lượng dung dịch, khối lượng điện
cực, pH,…thì dựa vào các bán phản ứng để tính smol electron thu hoặc nhường mỗi điện cực rồi thay vào
công thức (
I.t
n
=
) để tính I hoặc t .
(9) Nếu đề bài yêu cầu tính điện lượng cần cho quá trình điện phân thì áp dụng công thức: Q = I.t = n
e
.F .
(10) thể tính thời gian t’ cần điện phân hết một lượng ion đề bài đã cho rồi so sánh với thời gian t trong
đề bài. Nếu t’ < t thì lượng ion đó đã bị điện phân hết còn nếu t’ > t thì lượng ion đó chưa bị điện phân hết.
(11) Khi điện phân các dung dịch trong các bình điện phân mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện thời gian
điện phân ở mỗi bình là như nhau → sự thu hoặc nhường electron ở các điện cực cùng tên phải như nhau và các
chất sinh ra ở các điện cực cùng tên tỉ lệ mol với nhau.
(12) Trong nhiều trường hợp có thể dùng định luật bảo toàn mol electron (số mol electron thu được ở catot = số
mol electron nhường ở anot) để giải cho nhanh.
Phương pháp giải toán điện phân - Trang 2
Phương pháp giải toán điện phân - Người đăng: quoctoank3715
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phương pháp giải toán điện phân 9 10 465