Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải toán hình học 12

Được đăng lên bởi Shyn Slalomer
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Krông Nô

Mục Lục
Đề mục

Trang

I. Tóm tắt đề tài...........................................................................................02
II. Giới thiệu................................................................................................02
1. Hiện trạng ..........................................................................................02
2. Giải pháp thay thế .............................................................................02
3. Xác định vấn đề nghiên cứu ..............................................................03
4. Giả thuyết nghiên cứu........................................................................03
III. Phương pháp ........................................................................................03
1. Khách thể nghiên cứu .......................................................................03
2. Lựa chọn thiết kế................................................................................03
3. Quy trình nghiên cứu.........................................................................04
IV. Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả .................................................05
V. Kết luận và khuyến nghị........................................................................05
1. Kết luận ...............................................................................................05
2. Khuyến nghị ........................................................................................05
Tài liệu tham khảo ......................................................................................06
Phụ lục........................................................................................................07

Giaùo vieân: Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 

Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

I. Tóm tắt đề tài
Hình học không gian nghiên cứu về điểm, đường thẳng, mặt phẳng trong
không gian, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về hình học không gian, giới
thiệu về quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
trong không gian. Dựa vào các hệ tiên đề Ơclit đã hình thành nên bộ môn này.
Trong quá trình giảng dạy tôi thấy học sinh e ngại bộ môn hình học nói chung và
hình học không gian càng mơ hồ. Vì các em cho rằng nó quá trừu tượng, thiếu
thực tế nên gặp nhiều lúng túng khi làm bài tập. Giáo viên cũng gặp không ít khó
khăn khi truyền đạt phần này, mặt khác các bài tập sách giáo khoa cũng hạn chế
không có nhiều bài tập cơ bản, bài tập tương tự để giáo viên gi...
Trường THPT Krông Nô
Giaùo vieân: Nguyeãn Höõu Phöôùc Trang 
Mục Lục
Đề mục Trang
I. Tóm tt đề tài...........................................................................................02
II. Giới thiệu................................................................................................02
1. Hiện trạng ..........................................................................................02
2. Giải pháp thay thế .............................................................................02
3. Xác định vấn đề nghiên cứu ..............................................................03
4. Giả thuyết nghiên cứu........................................................................03
III. Phương pháp ........................................................................................03
1. Khách thể nghiên cu .......................................................................03
2. Lựa chọn thiết kế................................................................................03
3. Quy trình nghiên cứu.........................................................................04
IV. Phân tích dliệu và bàn luận kết quả.................................................05
V. Kết luận và khuyến ngh........................................................................05
1. Kết luận ...............................................................................................05
2. Khuyến ngh ........................................................................................05
Tài liệu tham khảo ......................................................................................06
Ph lục........................................................................................................07
Phương pháp giải toán hình học 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải toán hình học 12 - Người đăng: Shyn Slalomer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phương pháp giải toán hình học 12 9 10 494