Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp hình thành khái niệm biểu tượng Địa lí 4

Được đăng lên bởi lambaotranqb
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
H×nh thµnh biÓu tîng kh¸i
niÖm ®Þa lÝ
1. nh©n nghiªn cøu c¸ch h×nh thµnh biÓu
tîng kh¸i niÖm ®Þa theo th«ng tin ph¶n
håi vµ tham kh¶o thªm SGV…
2. Th¶o luËn nhãm theo c¸c c©u hái gîi ý sau:
+ ThÕ nµo lµ biÓu tîng ®Þa lÝ ? Kh¸i niÖm ®Þa
lÝ ?
+ MÊy lo¹i biÓu tîng ®Þa lÝ ? Kh¸i niÖm ®Þa lÝ ?
+ Nªu c¸c bíc h×nh thµnh biÓu tîng ®Þa
kh¸i niÖm ®Þa lÝ.
+ Chän mét biÓu tîng ®Þa hoÆc mét kh¸i niÖm
®Þa chia kinh nghiÖm viÖc h×nh thµnh
biÓu tîng ®Þa lÝ hoÆc kh¸i niÖm ®Þa lÝ ®ã
- Trao ®æi líp nh»m hoµn thiÖn phÇn tr×nh
bµy cña c¸c nhãm
Th«ng tin ph¶n håi
Ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Þa lÝ
Néi
dung
BiÓu tîng ®Þa lÝ Kh¸i niÖm ®Þa lÝ
Biểu tượng địa
Kh¸i niÖm ®Þa
1
Phương pháp hình thành khái niệm biểu tượng Địa lí 4 - Trang 2
Phương pháp hình thành khái niệm biểu tượng Địa lí 4 - Người đăng: lambaotranqb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phương pháp hình thành khái niệm biểu tượng Địa lí 4 9 10 884