Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp học tập chủ động bậc đại học 

Được đăng lên bởi trieu-pham-ly
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 5891 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Phương pháp học tập chủ động bậc đại học 

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG
Ở B Ậ C Đ Ạ I HỌ C
(Active Learning in Higher Education)
ThS. Nguyễn Thành Hải
E-mail: nthai@hcmus.edu.vn
Trung tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học ĐH (CEE)
Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia TP. HCM

1. HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC CÓ GÌ KHÁC?
Sự khác nhau trong cách giảng dạy ở bậc phổ thông và Đại học:
Đối với cấp học phổ thông, phương pháp thường thấy là chủ yếu thầy cô giảng và đọc
cho học sinh ghi chép, ít có giờ thảo luận và trao đổi trong quá trình học. Ở đại học: Các thầy cô
giáo chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn sinh viên tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu, những lời
giảng của các thầy cô chỉ mang tính chất gợi ý, và hướng dẫn sinh viên thảo luận, tự nghiên cứu
viết tiểu luận... còn chủ yếu dựa vào khả năng tự tiếp thu, tự nghiên cứu và sử lý kiến thức của
sinh viên đối với bài học đó. Chính vì sự khác nhau đó mà làm cho rất nhiều bạn sinh viên rất bỡ
ngỡ trong việc xác định và tìm kiếm một số phương pháp học hiệu qủa nhất cho mình.
Phương pháp học tập ở Đại học
Khối lượng kiến thức giảng dạy ở bậc ĐH là vô cùng lớn, phương pháp giảng dạy và môi
trường học tập cũng khác xa bậc học phổ thông. Vì vậy, các bạn sinh viên (SV) cần có được
phương pháp học tập thích hợp để có thể tiếp thu hết khối kiến thức đồ sộ đó. Bước vào ĐH,
không ít các bạn tân SV bỡ ngỡ vì cách học, cách dạy mới. Do SV được coi là những con người
đã trưởng thành, việc học và dạy ở ĐH nhấn mạnh đến sự tự giác và tự chịu trách nhiệm về kết
quả học tập của mỗi cá nhân, vì vậy, cách học ở ĐH luôn xoay quanh vấn đề: làm sao để tự nỗ
lực mà đạt kết quả học tập cao nhất.
Cách dạy ở Đại học
Đầu tiên, tân SV cần hiểu rõ cách dạy của các thầy cô bậc ĐH. Mặc dù cách dạy ĐH ở
VN vẫn còn mang nhiều yếu điểm đè bẹp sự năng động của SV như cách dạy đọc chép của một
© 2010 Trung tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học ĐH

|1

Phương pháp học tập chủ động bậc đại học 

số giảng viên, nhưng xu thế dạy của các thầy cô đang dần thay đổi theo sự phát triển của giáo
dục. Thầy cô ở bậc ĐH đóng vai trò là người hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, người đi trước trong
ngành nghề truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho người đi sau. Khối lượng kiến thức ở mỗi
môn học là không hề nhỏ, bạn có thể dễ dàng thấy rõ điều này qua độ dày của những quyển sách
trong chương trình ĐH.
Vì vậy, thời gian lên lớp của thầy cô chủ yếu là giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn các
tài liệu, các phần nên đọc trong học phần của môn học. Cần chú...
Phươngpháphctpchủđộngbcđạihc
© 2010 Trung tâm Nghiên Cu Ci Tiến Phương Pháp Dy và Hc ĐH | 1
P
P
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
P
P
H
H
Á
Á
P
P
H
H
C
C
T
T
P
P
C
C
H
H
Đ
Đ
N
N
G
G
B
B
C
C
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
(Active Learning in Higher Education)
ThS. Nguyn Thành Hi
E-mail: nthai@hcmus.edu.vn
Trung tâm Nghiên Cu Ci Tiến Phương Pháp Dy và Hc ĐH (CEE)
Trường ĐH Khoa Hc T Nhiên – ĐH Quc Gia TP. HCM
1. HC TP BC ĐẠI HC CÓ GÌ KHÁC?
S khác nhau trong cách ging dy bc ph thông và Đại hc:
Đối vi cp hc ph thông, phương pháp thường thy là ch yếu thy cô ging và đọc
cho hc sinh ghi chép, ít có gi tho lun và trao đổi trong quá trình hc. đại hc: Các thy cô
giáo ch đóng vai trò là người hướng dn sinh viên tìm kiếm tài liu và nghiên cu, nhng li
ging ca các thy cô ch mang tính cht gi ý, và hướng dn sinh viên tho lun, t nghiên cu
viết tiu lun... còn ch yếu da vào kh năng t tiếp thu, t nghiên cu và s lý kiến thc ca
sinh viên đối vi bài hc đó. Chính vì s khác nhau đó mà làm cho rt nhiu bn sinh viên rt b
ng trong vic xác định và tìm kiếm mt s phương pháp hc hi
u qa nht cho mình.
Phương pháp hc tp Đại hc
Khi lượng kiến thc ging dy bc ĐH là vô cùng ln, phương pháp ging dy và môi
trường hc tp cũng khác xa bc hc ph thông. Vì vy, các bn sinh viên (SV) cn có được
phương pháp hc tp thích hp để có th tiếp thu hết khi kiến thc đồ s đó. Bước vào ĐH,
không ít các bn tân SV b ng vì cách hc, cách dy mi. Do SV được coi là nhng con người
đã trưởng thành, vic hc và dy ĐH nhn mnh đến s t giáct chu trách nhim v kết
qu hc tp ca mi cá nhân, vì vy, cách hc ĐH luôn xoay quanh vn đề: làm sao để t n
lc mà đạt kết qu hc tp cao nh
t.
Cách dy Đại hc
Đầu tiên, tân SV cn hiu rõ cách dy ca các thy cô bc ĐH. Mc dù cách dy ĐH
VN vn còn mang nhiu yếu đim đè bp s năng động ca SV như cách dy đọc chép ca mt
Phương pháp học tập chủ động bậc đại học  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp học tập chủ động bậc đại học  - Người đăng: trieu-pham-ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phương pháp học tập chủ động bậc đại học  9 10 954