Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp học tập siêu tốc

Được đăng lên bởi hahaianh212
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 6343 lần   |   Lượt tải: 9 lần
AOTRANGTB.COM

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP SIÊU TỐC
Khơi dậy năng lực tiềm ẩn trong bạn
--------o0o-------Tác giả: Bobbi Deporter & Mike Hernaki
Dịch giả: Nguyễn Thị Yến, Hiền Thu
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Tri Thức – Công ty Sách Alpha - AOTRANGTB.COM
Ngày xuất bản: Quí I/2007
Tủ sách: Tâm lý – Giáo dục
Số trang: 350 trang
Khổ sách: 15 x 23cm, in 1000 bản
Hình thức: Bìa mềm
Giá sách: 39.000đ
Đánh máy: Duyhoa83, Annsuri, Alex_r, Linh12a4, Nhoclienxo
Biên tập: Annsuri
Thực hiện ebook: Zaqqaz
Nguồn: thuvien-ebook.com
Ngày hoàn thành: 02/2009

(Bạn có thể sao chép, post tác phẩm lên bất cứ trang web nào, nhưng nên ghi rõ nguồn gốc cùng đội ngũ thực hiện ebook. Tuyệt đối không
thực
hiện với mục đích thương mại. Xin chân thành cảm ơn.)
Download tài li u h c t p t i : 
MỤC LỤC
LỜI TỰA
LỜI GIỚI
THIỆU
1. NGHIÊN CỨU LẠI PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
1.1. ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SUPERCAMP
1.2. CON ĐƯỜNG DẪN TỚI SỰ THÀNH CÔNG
1.3. NGUYÊN TẮC 80/20
2.3. THỜI GIANPHÁP HỌC TẬP SIÊU TỐC TRÍ TUỆ
1.4. PHƯƠNG VÀ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN
2.4. NÃO PHẢI,VÔ HẠN CỦA TRÍ TUỆ
2. KHẢ NĂNG NÃO TRÁI
3. SỨC MẠNH CỦA WIFIM – “ĐIỀU NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI MÌNH”
2.1. VÀI NÉT VỀ BỘ NÃO NGƯỜI
3.1. TẠOPHẦN SAY MÊ – WIIFM HỌC TẬP TO LỚN CHỨC NĂNG RIÊNG
2.2. MỖI NIỀM CỦA BỘ NÃO ĐỀU ĐẢM NHIỆM CÁC
3.2. WIIFM VÀ HỌC TẬP SIÊU TỐC
3.3. SỰ BIỂU DƯƠNG
3.4. ĐÁNG LẼ RA PHẢI LÀ THẾ
4. TẠO KHUNG CẢNH HỌC TẬP: MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP ĐÚNG ĐẮN
4.1. KHUNG CẢNH NHỎ BÉ XUNG QUANH BẠN – SÁNG TẠO RA KHÔNG GIAN LÀM VIỆC
4.2. ÂM NHẠC – YẾU TỐ ĐÓNG VAI TRÒ CƠ BẢN ĐỐI VỚI HỌC TẬP SIÊU TỐC
4.3. DẤU HIỆU TÍCH CỰC

4.4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NHỎ BÉ TRONG MÔI TRƯỜNG RỘNG LỚN BAO LA CHUNG
4.5. CỦNG CỐ LẠI KIẾN THỨC (“THỜI GIAN NGHỈ GIẢI LAO”)
5. GIỮ THÁI ĐỘ CHIẾN THẮNG: BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU BIẾT MÌNH KHÔNG THỂ THẤT BẠI?
5.1. TỰ KHUYẾN KHÍCH MÌNH – MỘT TRẠNG THÁI TÂM LÝ CỦA THÁI ĐỘ TIN CẬY
5.2. SINH LÝ HỌC CÓ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?
6. KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP HỌC CỦA BẠN
6.1. CHỌN PHƯƠNG THỨC HỌC: NHÌN, NGHE, HAY ĐỘNG LỰC?
6.2. BẠN XỬ LÝ THÔNG TIN BẰNG CÁCH NÀO?
6.3. NHỮNG NGƯỜI TƯ DUY THEO PHƯƠNG THỨC CỤ THỂ LIÊN TỤC
6.4. NHỮNG NGƯỜI TƯ DUY THEO PHƯƠNG THỨC CỤ THỂ NGẪU NHIÊN
6.5. NHỮNG NGƯỜI TƯ DUY THEO PHƯƠNG THỨC TRỪU TƯỢNG NGẪU NHIÊN
6.6. NHỮNG NGƯỜI TƯ DUY THEO PHƯƠNG PHÁP TRỪU TƯỢNG LIÊN TỤC
6.7. LẬP KẾ HOẠCH KỲ NGHỈ THEO PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY KHÁC NHAU
6.8. CÂN BẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NÃO
7. KỸ THUẬT GHI CHÉP CÔNG NGHỆ CAO
7.1. TẠI SAO PHẢI HỌC CÁCH GHI CHÉP
7.2. PHƯƠNG PHÁP PHÁC HỌA TRUYỀN THỐNG
7.3. NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NÃO
7.4. LẬ...
P H Ư Ơ N G P H Á P H C T P S I Ê U T C
Khơi dy năng lc tim n trong bn
- - - - - - - - o 0 o - - - - - - - -
T á c g i : Bobbi Deporter & Mike Hernaki
Dch gi: N g u y n T h Y ế n , H i n T h u
N ơ i x u t b n : N h à x u t b n T r i T h c C ô n g t y S á c h A l p h a - AOTRANGTB.COM
N g à y x u t b n : Q u í I / 2 0 0 7
T s á c h : T â m l ý G i á o d c
S trang: 350 trang
Kh sách: 15 x 23cm, in 1000 bn
H ì n h t h c : Bìa mm
G i á s á c h : 39.000đ
Đánh máy: Duyhoa83, Annsuri, Alex_r, Linh12a4, Nhoclienxo
Biên tp: Annsuri
T h c h i n e b o o k : Z a q q a z
N g u n : t h u v i e n - e b o o k . c o m
N g à y h o à n t h à n h : 02/2009
( B n c ó t h s a o c h é p , p o s t t á c p h m l ê n b t c t r a n g w e b n à o , n h ư n g n ê n g h i r õ n g u n g c c ù n g đ i n g ũ t h c h i n e b o o k . T u y t đ i k h ô n g
t h c
h i n v i m c đ í c h t h ư ơ n g m i . X i n c h â n t h à n h c m ơ n . ) D o w n l o a d t à i l i 󰗈 u h 󰗎 c t 󰖮 p t 󰖢 i : h t t p : / / a o t r a n g t b . c o m
M C L C
LI TA
LI GII
T H I U
1. NGHIÊN CU LI PHƯƠNG PHÁP HC TP
1.1. ĐIU K DIU CA SUPERCAMP
1.2. CON ĐƯNG DN TI S THÀNH CÔNG
1.3. NGUYÊN TC 80/20
1.4. PHƯƠNG PHÁP HC TP SIÊU TC
2. KH NĂNG VÔ HN CA TRÍ TU
2.1. VÀI NÉT V B NÃO NGƯI
2.2. MI PHN CA B NÃO ĐU ĐM NHIM CÁC CHC NĂNG RIÊNG
2.3. THI GIAN VÀ MC Đ PHÁT TRIN TRÍ TU
2.4. NÃO PHI, NÃO TRÁI
3. SC MNH CA WIFIM ĐIU NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐI VI MÌNH
3.1. TO NIM SAY MÊ WIIFM HC TP TO LN
3.2. WIIFM VÀ HC TP SIÊU TC
3.3. S BIU DƯƠNG
3.4. ĐÁNG L RA PHI LÀ TH
4. TO KHUNG CNH HC TP: MÔI TRƯNG HC TP ĐÚNG ĐN
4.1. KHUNG CNH NH BÉ XUNG QUANH BN SÁNG TO RA KHÔNG GIAN LÀM VIC
4.2. ÂM NHC YU T ĐÓNG VAI TRÒ CƠ BN ĐI VI HC TP SIÊU TC
4.3. DU HIU TÍCH CC
AOTRANGTB.COM
Phương pháp học tập siêu tốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp học tập siêu tốc - Người đăng: hahaianh212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Phương pháp học tập siêu tốc 9 10 12