Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp lấp lỗ hổng kiến thức cho học sinh lớp 9a2 Trường THCS Trần Hưng Đạo lấy lại kiến thức căn bản và học tốt môn Toán

Được đăng lên bởi tranducdung
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI........................................................................................2
2. GIỚI THIỆU..................................................................................................3
2.1 Hiện trạng.................................................................................................3
2.2 Giải pháp thay thế....................................................................................4
2.3 Vấn đề nghiên cứu....................................................................................4
2.4 Giả thuyết nghiên cứu..............................................................................4
3. PHƯƠNG PHÁP...........................................................................................5
3.1 Khách thể nghiên cứu...............................................................................5
3.2 Thiết kế nghiên cứu..................................................................................5
3.3 Quy trình nghiên cứu................................................................................5
3.4 Đo lường...................................................................................................7
4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ..................................8
4.1 Trình bày kết quả......................................................................................8
4.2 Phân tích dữ liệu.......................................................................................9
4.3 Bàn luận....................................................................................................9
5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ..............................................................10
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................12
PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI..................................................................................13
PHỤ LỤC 1: Các kiến thức vận dụng trong quá trình thực nghiệm..................13
PHỤ LỤC 2: Đề và đáp án kiểm tra Đại số 9(bài số 1)....................................19
PHỤ LỤC 3: Đề và đáp án kiểm tra Hình học 9(bài số 2).................................23
PHỤ LỤC 4: Bảng điểm trước tác động(bài số 1).............................................25
PHỤ LỤC 5: Bảng điểm sau tác động(bài số 2)................................................26

Nghiên cứu KHSPƯD
Giáo viên thực hiện: Trần Đức Dũng

1

1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI :
Toán học là một môn học gắn liền với cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên
việ...
MỤC LỤC
1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI........................................................................................2
2. GIỚI THIỆU..................................................................................................3
2.1 Hiện trạng.................................................................................................3
2.2 Giải pháp thay thế....................................................................................4
2.3 Vấn đề nghiên cứu....................................................................................4
2.4 Giả thuyết nghiên cứu..............................................................................4
3. PHƯƠNG PHÁP...........................................................................................5
3.1 Khách thể nghiên cứu...............................................................................5
3.2 Thiết kế nghiên cứu..................................................................................5
3.3 Quy trình nghiên cứu................................................................................5
3.4 Đo lường...................................................................................................7
4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ..................................8
4.1 Trình bày kết quả......................................................................................8
4.2 Phân tích dữ liệu.......................................................................................9
4.3 Bàn luận....................................................................................................9
5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ..............................................................10
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................12
PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI..................................................................................13
PHỤ LỤC 1: Các kiến thức vận dụng trong quá trình thực nghiệm..................13
PHỤ LỤC 2: Đề và đáp án kiểm tra Đại số 9(bài số 1)....................................19
PHỤ LỤC 3: Đề và đáp án kiểm tra Hình học 9(bài số 2).................................23
PHỤ LỤC 4: Bảng điểm trước tác động(bài số 1).............................................25
PHỤ LỤC 5: Bảng điểm sau tác động(bài số 2)................................................26
Nghiên cứu KHSPƯD
Giáo viên thực hiện: Trần Đức Dũng
1
Phương pháp lấp lỗ hổng kiến thức cho học sinh lớp 9a2 Trường THCS Trần Hưng Đạo lấy lại kiến thức căn bản và học tốt môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp lấp lỗ hổng kiến thức cho học sinh lớp 9a2 Trường THCS Trần Hưng Đạo lấy lại kiến thức căn bản và học tốt môn Toán - Người đăng: tranducdung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phương pháp lấp lỗ hổng kiến thức cho học sinh lớp 9a2 Trường THCS Trần Hưng Đạo lấy lại kiến thức căn bản và học tốt môn Toán 9 10 39