Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
Khoa Công nghệ Thông tin

Bài giảng môn:

PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH

Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++

CHƯƠNG 1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA C++
Các yếu tố cơ bản
Môi trường làm việc của C++
Các bước để tạo và thực hiện một chương trình
Vào/ra trong C++

I. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN
Một ngôn ngữ lập trình (NNLT) bậc cao cho phép người sử dụng (NSD) biểu
hiện ý tưởng của mình để giải quyết một vấn đề, bài toán bằng cách diễn đạt gần với
ngôn ngữ thông thường thay vì phải diễn đạt theo ngôn ngữ máy (dãy các kí hiệu 0,1).
Hiển nhiên, các ý tưởng NSD muốn trình bày phải được viết theo một cấu trúc chặt chẽ
thường được gọi là thuật toán hoặc giải thuật và theo đúng các qui tắc của ngôn ngữ
gọi là cú pháp hoặc văn phạm. Trong giáo trình này chúng ta bàn đến một ngôn ngữ
lập trình như vậy, đó là ngôn ngữ lập trình C++ và làm thế nào để thể hiện các ý tưởng
giải quyết vấn đề bằng cách viết thành chương trình trong C++.
Trước hết, trong mục này chúng ta sẽ trình bày về các qui định bắt buộc đơn giản
và cơ bản nhất. Thông thường các qui định này sẽ được nhớ dần trong quá trình học
ngôn ngữ, tuy nhiên để có một vài khái niệm tương đối hệ thống về NNLT C++ chúng
ta trình bày sơ lược các khái niệm cơ bản đó. Người đọc đã từng làm quen với các
NNLT khác có thể đọc lướt qua phần này.
1. Bảng ký tự của C++

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều sử dụng các kí tự tiếng Anh, các kí
hiệu thông dụng và các con số để thể hiện chương trình. Các kí tự của những ngôn ngữ
khác không được sử dụng (ví dụ các chữ cái tiếng Việt). Dưới đây là bảng kí tự được
phép dùng để tạo nên những câu lệnh của ngôn ngữ C++.
− Các chữ cái la tinh (viết thường và viết hoa): a .. z và A .. Z. Cùng một chữ cái
nhưng viết thường phân biệt với viết hoa. Ví dụ chữ cái 'a' là khác với 'A'.
− Dấu gạch dưới: _
− Các chữ số thập phân: 0, 1, . ., 9.

1

Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++

− Các ký hiệu toán học: +, -, *, /, % , &, ||, !, >, <, = ...
− Các ký hiệu đặc biệt khác: , ;: [ ], {}, #, dấu cách, ...
2. Từ khoá

Một từ khoá là một từ được qui định trước trong NNLT với một ý nghĩa cố định,
thường dùng để chỉ các loại dữ liệu hoặc kết hợp thành câu lệnh. NSD có thể tạo ra
những từ mới để chỉ các đối tượng của mình nhưng không được phép trùng với từ
khoá. Dưới đây chúng tôi liệt kê một vài từ khoá thường gặp, ý nghĩa của các từ này, sẽ
được trình bày dần trong các đề mục liên quan.
auto, break, case, char, continue, default, do, double, else, externe, float,
for, go...
TRƯỜNG
ĐẠI
HC
CÔNG
NGHIP TP. HCM
Khoa
Công
ngh
Thông
tin
Bài giảng môn:
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH 9 10 86