Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi manhhoanght
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 4

TRÌNH BÀY
BÁO CÁO KHOA HỌC

Bài báo khoa học
Cấu trúc logic của các loại bài báo
Loại bài báo

Công bố ý tưởng khoa học

Vấn
đê

Luận
điểm

Luận
cứ

Phương
pháp

x

x

-

-

[x]

x

x

x

Đề xướng một cuộc thảo luận
khoa học trên báo chí

x

[x]

-

-

Tham gia thảo luận trên báo
chí

[x]

[x]

x

x

Báo cáo đề dẫn hội nghị khoa
học

x

[x]

-

-

Tham luận tại hội nghị khoa
học

[x]

[x]

x

x

Công bố kết quả nghiên cứu

Nội dung báo cáo NCKH
1. Đặt vấn đề, giới thiệu về nội dung nghiên cứu
– Lý do của nghiên cứu
– Ý nghĩa lý thuyết và ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu
– Ai được hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu ?
2. Lịch sử nghiên cứu – trước khi tiến hành nghiên cứu
– Mô tả sơ lược các thành tựu và tác giả
– Mặt mạnh và yếu của các nghiên cứu cũ
– Kết luận về những nội dung cần giải quyết
3. Mục tiêu (nhiệm vụ) của công trình nghiên cứu
– Trả lời cho câu hỏi: “Tôi sẽ làm gì trong nghiên cứu này ?”
– Những vấn đề gì cần phải giải quyết (trước mắt & lâu dài)

Nội dung báo cáo NCKH
4. Vấn đề nghiên cứu và các luận điểm
– Những vấn đề đang tồn tại + vấn đề được tác giả đề cập
– Những luận điểm đã biết về các vấn đề đã được nêu
– Luận điểm riêng của bản thân tác giả, trả lời cho câu hỏi:
“Luận điểm của tôi là gì ?”

5. Phương pháp và luận cứ chứng minh luận điểm
– Cơ sở lý luận (luận cứ lý thuyết) và phương pháp được rút
ra từ lý thuyết để sử dụng cho công trình nghiên cứu
– Các luận cứ thực tiễn và phương pháp thu thập thông tin
được sử dụng: quan sát, phỏng vấn, điều tra, thí nghiệm,
trắc nghiệm

Nội dung báo cáo NCKH
6. Phân tích kết quả
– Nêu rõ sự khác biệt giữa thực tế và giả thiết của thực
nghiệm đã được tiến hành – để tránh sự ngộ nhận,
phóng đại về thành tựu của nghiên cứu
– Phân tích độ tin cậy của luận cứ (phép đo, phép tính,
tài liệu), những hạn chế của việc thu thập thông tin

7. Kết luận
– Đề tài đạt được những gì ?
– Khẳng định mặt mạnh, mặt yếu của phương pháp
được chọn
– Khẳng định những đóng góp về lý thuyết
– Khả năng áp dụng của nghiên cứu

8. Khuyến nghị

Hình thức của báo cáo
• Phần khai tập:
– Bìa, gồm Bìa chính và Bìa phụ.
– Lời nói đầu để trình bày một cách rất vắn tắt lý do, bối cảnh,
ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của công trình nghiên cứu.
– Lời cảm ơn
– Mục lục
– Ký hiệu và viết tắt

Hình thức của báo cáo
• Phần bài chính
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lý do nghiên cứu (Tại sao tôi nghiên cứu)
Lịch sử nghiên cứu (Ai đã làm gì?)
Mục tiêu nghiên cứu (Tôi sẽ làm gì?)
Mẫu khảo sát (Tôi là...




Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Người đăng: manhhoanght
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 9 10 394