Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp luận thống kê

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 2012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN THỐNG KÊ

2.2.5. Số tương đối cường độ

MỤC LỤC

2.3. Số bình quân (trong thống kê)

Trang
LỜI NÓI ĐẦU

9

PHẦN MỘT: ĐIỀU TRA CHỌN MẪU VÀ SAI SỐ
TRONG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ
1.1. Điều tra chọn mẫu

13
13

1.1.1. Điều tra chọn mẫu, ưu điểm, hạn chế và điều kiện vận dụng

14

1.1.2. Một số khái niệm và định nghĩa dùng trong điều tra chọn mẫu

18

1.1.3. Xác định cỡ mẫu, phân bổ mẫu và tính sai số chọn mẫu

26

1.2. Sai số trong điều tra thống kê
1.2.1. Sai số trong quá trình chuẩn bị điều tra thống kê

44

1.2.2. Sai số trong quá trình tổ chức điều tra

49

1.2.3. Sai số liên quan đến quá trình xử lý thông tin

52

PHẦN HAI: BIỂU HIỆN CÁC MỨC ĐỘ
CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1. Số tuyệt đối (trong thống kê)

54

2.2. Số tương đối (trong thống kê)

55

60

2.3.2. Số bình quân điều hoà

61

2.3.3. Số bình quân nhân

62

2.3.4. Mốt

64

2.3.5. Số trung vị

66
68

2.4.1. Khoảng biến thiên

68

2.4.2. Độ lệch tuyệt đối bình quân

69

2.4.3. Phương sai

71

2.4.4. Độ lệch chuẩn

72

2.4.5. Hệ số biến thiên

74

2.5. Mức đồng đều của phân phối

54

58

2.3.1. Số bình quân số học

2.4. Độ biến thiên của tiêu thức

43

58

75

2.5.1. Đường cong Lorenz

75

2.5.2. Hệ số GINI

77

PHẦN BA: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG DÙNG
TRONG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ
3.1. Phương pháp phân tổ thống kê

80
81

2.2.1. Số tương đối động thái

57

3.1.1. Khái niệm phân tổ thống kê và tiêu thức phân tổ

81

2.2.2. Số tương đối so sánh

57

3.1.2. Các loại phân tổ và cách thức tiến hành phân tổ

82

2.2.3. Số tương đối kế hoạch

57

2.2.4. Số tương đối kết cấu

58

3

3.2. Phương pháp đồ thị thống kê
3.2.1. Biểu đồ hình cột

4

85
86

3.2.2. Biểu đồ diện tích

87

3.2.3. Biểu đồ tượng hình

89

3.2.4. Đồ thị đường gấp khúc

90

3.2.5. Biểu đồ hình màng nhện

92

3.3. Phương pháp phân tích dãy số biến động theo thời gian

3.6.2. Bảng cân đối "kép"
PHẦN BỐN: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
TRONG THỐNG KÊ TÀI KHOẢN QUỐC GIA
4.1. Một số khái niệm cơ bản

94

154

156
156

4.1.1. Sản xuất

156

3.3.1. Khái niệm và đặc điểm của dãy số biến động theo thời gian

94

4.1.2. Đơn vị thường trú

157

3.3.2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số biến động theo thời gian

95

4.1.3. Đơn vị thể chế

158

4.1.4. Giá cơ bản, giá sản xuất và giá sử dụng

159

4.1.5. Thu nhập sở hữu

162

4.1.6. Chuyển nhượng

162

4.1.7. Biến điểm và biến kỳ

163

4.1.8. Tích sản và tiêu sản

163

4.1.9. Chỉ tiêu cân đối

165

3.3.3. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản
của hiện tượng
3.4. Phương pháp phân...
MT S PHƯƠNG PHÁP LUN THNG KÊ
Phương pháp luận thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp luận thống kê - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Phương pháp luận thống kê 9 10 936