Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp luyện chữ đẹp

Được đăng lên bởi nguyenhoa198625
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
D¹y LuyÖn ch÷ ®Ñp NGUYỄN THỊ HÒA
Bµi 1: Nh÷ng kÜ n¨ng c¬ b¶n
I. Môc tiªu
- Kh¶o s¸t chÊt lîng ch÷ viÕt, thèng lçi sai HS thêng m¾c. Ph©n tÝch nguyªn
nh©n cña c¸c lçi sai ®ã.
- HS n¾m ®îc mét n¨ng t thÕ ngåi, ®Ó vë, cÇm bót, luyÖn tay.ViÕt ®óng
mét sè nÐt c¬ b¶n.
- NhËn thøc vÎ ®Ñp cña ch÷ viÕt. Yªu thÝch say mª høng thó luyÖn ch÷ ®Ñp.
II. ChuÈn bÞ
- Mét sè bµi viÕt ®Ñp, c¸c c©u chuyÖn vÒ tÊm g¬ng luyÖn ch÷…
IIi. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Lµm quen
- GV lµm c«ng t¸c tæ chøc, néi quy häc tËp, ch¬ng tr×nh häc tËp
- G©y høng thó häc tËp cho HS KÓ chuyÖn, nªu g¬ng, trùc quan…
2. Kh¶o s¸t ch÷ viÕt
- GV híng dÉn HS viÕt bµi kh¶o s¸t:
C¶nh ®Ñp Hå T©y
Giã ®a cµnh tróc la ®µ
TiÕng chu«ng TrÊn Vò, canh gµ Thä X¬ng.
MÞt mï khãi to¶ ngµn s¬ng,
NhÞp chµy Yªn Th¸i mÆt g¬ng T©y Hå.
Ca dao.
- Thu bµi vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña HS
3. C¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n
GV híng dÉn kÜ tõng ®éng t¸c, tõng kÜ n¨ng:
* T thÕ ngåi: Ngåi ngay ng¾n, lng th¼ng kh«ng t× ngùc vµo bµn, vai th¨ng b»ng, ®Çu
h¬i cói nghiªng sang tr¸i, m¾t c¸ch kho¶ng 25cm ®Õn 30cm. Tay tr¸i gi÷ vë,
tay ph¶i cÇm bót, ch©n chôm l¹i ®Ó phÝa tríc cho tho¶i m¸i.
* C¸ch ®Ó vë: ®Ó hoµn toµn trªn t bµn, ®Ó më kh«ng gËp ®«i, h¬i nghiªng
sang tr¸i kho¶ng 15
0
* CÇm bót: CÇm bót b»ng 3 ngãn tay, ngãn c¸i, ngãn trá vµ ngãn gi÷a. Ngãn gi÷a
ë díi, ngãn trá ë trªn, ngãn c¸i ë phÝa ngoµi, bót tiÕp xóc ë 3 ®Çu ngãn tay. tay
th¼ng sao cho ngãn c¸i th¼ng víi c¸nh tay.
* Bót ®Ó xuèng vë: Bµn tay ë t thÕ nghiªng, c©y bót t¹o víi mÆt giÊy mét gãc 45
0
nghiªng vÒ phÝa ngêi viÕt vµ gÇn nh song song víi mÐp vë, ngßi bót ®Ó óp xuèng.
- Lµm mÉu, chØnh söa cho c¸c em cßn sai.
Phương pháp luyện chữ đẹp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp luyện chữ đẹp - Người đăng: nguyenhoa198625
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phương pháp luyện chữ đẹp 9 10 340