Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp mô tả lựa chon tự do

Được đăng lên bởi trietav
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 2 lần
STT

Họ và Tên

MSSV

Nội dung công
việc

Đánh giá

1

Nguyễn Thị Minh Hòa

2005120259

100%

2

Nguyễn Thị Nhi

2005120264

3

Nguyễn Thị Kim Thy

2005120265

100%

4

Nguyễn Hửu Tài

2005120361

100%

Tìm tài liệu

100%

Word
5

Nguyễn Thanh Triết

2005120285

100%

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

MỤC LỤC

2

LỜI MỞ ĐẦU
Lựa chọn thực phẩm không xác định chỉ bởi các tính chất nhận thức của một
loại thực phẩm. Nó phụ thuộc vào thái độ từng cá nhân đối với các thuộc tính
sản phẩm. Phản ứng của người tiêu dùng là rất quan trọng trong sự phát triển của
một sản phẩm nếu muốn cạnh tranh thành công trên thị trường. Phương pháp lựa
chọn tự do cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào nhận thức của người tiêu dùng, là
một phương pháp tương đối rẻ tiền và dễ áp dụng.
1.

3

PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN TỰ DO
( Free choice profilling)
1. Giới thiệu phương pháp
Có rất nhiều cách để tạo ra một phân tích mô tả cảm giác. Một trong số đó là
phương pháp mô tả lựa chọn tự do. Phương pháp mô tả lựa chọn tự do (FCP)
khác với các phương pháp mô tả khác bởi vì nó không cần thiết sử dụng một vốn
từ vựng chung của các thuộc tính để mô tả mẫu.
FCP cho phép mỗi cảm quan viên tạo ra các thuật ngữ và mô tả cho các thông
tin mẫu của mình. Có các điều khoản có thể khác nhau giữa các hội đồng cảm
quan, FCP là một phương pháp phổ biến của các đánh giá chủ quan và một tiếp
cận với hồ sơ phân tích, trong đó mỗi người quan sát tạo ra các thuật ngữ cá
nhân để mô tả một mẫu hoặc một vật . Nguyên tắc cơ bản của sự lựa chọn tự do
được rằng một số cảm quan viên tạo các mô tả tính từ của riêng mình mà sau đó
được sử dụng để đánh giá mẫu. Quan sát và họ hoàn toàn tự do trong việc lựa
chọn thuật ngữ mô tả, nó là một phương pháp đánh giá lâu đời được biết đến đầu
tiên được sử dụng trong nghiên cứu cảm giác.
1.1 Một số thành tựu của phương pháp lựa chọn tự do
Williams và Langron (1984) đã chứng minh các kỹ thuật lựa chọn tự do để
đánh giá mùi vị của rượu vang. Các tác giả đã mô tả sự lựa chọn tự do như là
một "cách tự nhiên" để đánh giá sản phẩm, bởi vì mọi người có thể sử dụng thuật
ngữ riêng của mình. Các cảm quan viên phải liệt kê các đặc điểm cảm giác, trong
đó mô tả các tính chất cảm quan của rượu vang.
Nghiên cứu của Williams và Langron (1984) đã chứng minh rằng không cần
thiết sử dụng các từ xác định chính xác để mô tả mẫu hiển thị các mối quan hệ
và sự khác biệt. Mặc dù, Hội đồng cảm quan sử dụng các cách nói khác nhau để
mô tả các loại rượu vang, nhưng vẫn cho thấy một sự tương đồng cao trong đánh
giá của ...
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
1
STT Họ và Tên MSSV
Nội dung công
việc
Đánh giá
1 Nguyễn Thị Minh Hòa 2005120259
Tìm tài liệu
100%
2 Nguyễn Thị Nhi 2005120264 100%
3 Nguyễn Thị Kim Thy 2005120265 100%
4 Nguyễn Hửu Tài 2005120361
Word
100%
5 Nguyễn Thanh Triết 2005120285 100%
Phương pháp mô tả lựa chon tự do - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp mô tả lựa chon tự do - Người đăng: trietav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phương pháp mô tả lựa chon tự do 9 10 978