Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi huedang170186-gmail-com
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 5554 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Phương pháp luận
nghiên cứu khoa học
(Science research methodology)

PGS.TS. Phạm Văn Hiền
pvhien@hcmuaf.edu.vn
pvhien61@gmail.com

ĐỀ CƯƠNG
• Mô tả môn học:
– Giới thiệu các khái niệm và bản chất logic của
NCKH
– Phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài,
thu thập xử lý thông tin, trình tự thực hiện đề
tài
– Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ
• MƯỜI CHƯƠNG

Chương 1
KHOA HỌC VÀ PHÂN LOẠI KHOA HỌC
1. Khái niệm
2. Phân loại khoa học
3. Qui luật hình thành và phát triển khoa học

Chương 2
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Khái niệm nghiên cứu khoa học
Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học
Phân loại nghiên cứu khoa học
Một số sản phẩm đặc trưng của nghiên cứu
khoa học
Cấu trúc logic của một khảo luận khoa học
Trình tự logic của nghiên cứu khoa học

Chương 3
VẤN ĐỀ KHOA HỌC
1. Khái niệm “vấn đề khoa học”
2. Phân loại vấn đề khoa học
3. Hình thức ngôn ngữ của vấn đề khoa học
4. Ba tình huống của vấn đề khoa học
5. Phương pháp phát hiện vấn đề khoa học

Chương 4
GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Khái niệm “giả thuyết khoa học”
Vai trò của giả thuyết trong nghiên cứu khoa học
Tiêu chí xem xét một giả thuyết khoa học
Thuộc tính cơ bản của giả thuyết khoa học
Bản chất logic của giả thuyết khoa học
Liên hệ giữa giả thuyết với phân loại nghiên cứu
Liên hệ giữa giả thuyết với vấn đề khao học
Thao tác logic để đưa ra một giả thuyết khoa học
Kiểm chứng giả thuyết khoa học

Chương 5
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.
2.
3.

Khái niệm “cơ sở lý luận của đề tài”
Nội dung cơ sở lý luận của đề tài
Phương pháp xây dựng luận cứ lý thuyết

Chương 6
PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bản chất thông tin của quá trình nghiên cứu
Thông tin và vật mang thông tin
Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin
Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Phương pháp phi thực nghiệm
Phương pháp trắc nghiệm
Phương pháp thực nghiệm
Phạm vi áp dụng các phương pháp thu thập thông tin

Chương 7
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Khái niệm
Xử lý số liệu
Xử lý logic đối với các sự kiện
Sai lệch quan sát và sai số phép đo
Viết kết quả nghiên cứu
Mô tả tài liệu được trích dẫn trong nghiên cứu

Chương 8
CÁC HÌNH THỨC CÔNG BỐ KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU
1.
2.
3.

Ý nghĩa của việc công bố
Các hình thức công bố
Viết báo cáo kết quả nghiên cứu

Chương 9
TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU KHOA HỌC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Khái niệm về tổ chức thực hiện đề tài
Đề tài nghiên cứu khoa học
Triển khai thực hiện đề tài
Hội thảo khoa học
Đánh giá kết quả ng...
PGS.TS. Phm Văn Hin
pvhien@hcmuaf.edu.vn
pvhien61@gmail.com
Phương pháp lun
nghiên cu khoa hc
(Science research methodology)
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: huedang170186-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 609