Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4740 lần   |   Lượt tải: 1 lần
www.Diachu.ning.com

CẬP NHẬT LIÊN TỤC CÙNG KỲ THI-NEU

TOÀN BỘ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC CỦA CÔ GIÁO LỚP BĐS 50B-ĐHKTQD
ĐỊA CHỈ CẬP NHẬT CÁC TÀI LIỆU ÔN THI-PHẦN MỀM THI TRẮC
NHIÊM-NGÂN HÀNG ĐỀ THI-NEU…..
www.diachu.ning.com
Chương I: Khoa học, NCKH và pp NCKH
11 Tháng Giêng 2010
11:14 CH
I/ Khoa học
1.

Khái niệm
_ Thời cận đại, KH là những tri thức TQ, những đối tượng của KH ko phải là cái tổng
quan mà là cái tất yếu.
_ Nói đến KH, đó là hệ thống những tri thức đc khái quát từ thực tiễn và được thực tiễn
kiểm nghiệm. Nó phản ánh dưới dạng logic, trừu tượng những thuộc tính, kết cấu, mối
liên hệ về bản chất, về quy luật của TN, XH và con người.
KH là hình thái XH nên KH cũng là sự phản ánh tồn tại XH, do tồn tịa XH quyết định
KH có tác động qua lại đối với các hình thái, ý thức XH khác, triế học chính trị , tôn
giáo.
_ KH là hệ thống tri thức về TN, XH, con người, xuất phát từ yêu cầu, hoạt động thực
tiễn, cải tạo TN, cải tạo XH, và cải tạo bản thân, cho nên nó đc thúc đẩy sự phát triển cả
KH, nhằm phát triển bản chất của nó.
_ Thông qua hoạt động thực tiễn, nó đc kiểm tra, bổ sung và phát triển những hệ thống
tri thức mới làm phản ánh đúng đắn, chính xác hơn hiện thực khác quan.

2.

Phân loại KH
Phân loại KH chỉ ra mối quan hệ tương hỗ giữa các ngành KH trên cơ sở những nguyên
tắc nhất định và biểu thị mối liên hệ đó giữa những hình thức có căn cứ KH,

•

Việc phân loại KH dựa vào các nguyên tắc sau:
o

Nguyên tắc khách quan: dựa vào đặc điểm, đối tượng , nhận thức của KH,
mqh giữa KH vs thực tiễn và đời sống XH.

o

Nguyên tắc phối thuộc: xét theo lịch sử hình thành, mqh chuyển tiếp lẫn nhau
giữa các ngành KH.

www.Diachu.ning.com

CẬP NHẬT LIÊN TỤC CÙNG KỲ THI-NEU

www.Diachu.ning.com

CẬP NHẬT LIÊN TỤC CÙNG KỲ THI-NEU

Marx Engel cho rằng quá trinh phân loại KH phải đảm bảo các nguyên tắc:
Phải đi từ đơn giản đến phức tạp, từ khái niệm đến lý luận, thực nghiệm đến lý
thuyết, cụ thể đến trừu tượng.
•

Một số cách phân loại khác:
Aristotle: căn cứ vào mục đích của KH để phân KH thành 5 loại:

o

KH lý thuyết: tìm hiểu thực tại bao gồm: siêu hình học, vật lý học, toán

•

học
KH sáng tạo: nhằm sáng tạo ra tp mới đem đến tri thức mới: gồm tu từ

•

học, thi pháp, biện chứng pháp
KH thực hành: nhằm hướng dẫn đời sống, gồm: đạo đức học, kinh tế

•

học, chính trị học.
Nhược điểm: mọi KH đều chứa lý thuyết, sáng tạo và thực hành, do vậy ko thể



phân chia như vậy đc
Francis Bacon: căn cứ theo năng lực tư duy

o
•

KH suy luận: vật lý họ...
www.Diachu.ning.com CẬP NHẬT LIÊN TỤC CÙNG KỲ THI-NEU
TOÀN BỘ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC CỦA CÔ GIÁO LỚP BĐS 50B-ĐHKTQD
ĐỊA CHỈ CẬP NHẬT CÁC TÀI LIỆU ÔN THI-PHẦN MỀM THI TRẮC
NHIÊM-NGÂN HÀNG ĐỀ THI-NEU…..
www.diachu.ning.com
Chương I: Khoa học, NCKH và pp NCKH
11 Tháng Giêng 2010
11:14 CH
I/ Khoa học
1. Khái niệm
_ Thời cận đại, KH là những tri thức TQ, những đối tượng của KH ko phải là cái tổng
quan mà là cái tất yếu.
_ Nói đến KH, đó là hệ thống những tri thức đc khái quát từ thực tiễn và được thực tiễn
kiểm nghiệm. Nó phản ánh dưới dạng logic, trừu tượng những thuộc tính, kết cấu, mối
liên hệ về bản chất, về quy luật của TN, XH và con người.
KH là hình thái XH nên KH cũng là sự phản ánh tồn tại XH, do tồn tịa XH quyết định
KH có tác động qua lại đối với các hình thái, ý thức XH khác, triế học chính trị , tôn
giáo.
_ KH là hệ thống tri thức về TN, XH, con người, xuất phát từ yêu cầu, hoạt động thực
tiễn, cải tạo TN, cải tạo XH, và cải tạo bản thân, cho nên nó đc thúc đẩy sự phát triển cả
KH, nhằm phát triển bản chất của nó.
_ Thông qua hoạt động thực tiễn, nó đc kiểm tra, bổ sung và phát triển những hệ thống
tri thức mới làm phản ánh đúng đắn, chính xác hơn hiện thực khác quan.
2. Phân loại KH
Phân loại KH chỉ ra mối quan hệ tương hỗ giữa các ngành KH trên cơ sở những nguyên
tắc nhất định và biểu thị mối liên hệ đó giữa những hình thức có căn cứ KH,
Việc phân loại KH dựa vào các nguyên tắc sau:
o
Nguyên tắc khách quan: dựa vào đặc điểm, đối tượng , nhận thức của KH,
mqh giữa KH vs thực tiễn và đời sống XH.
o
Nguyên tắc phối thuộc: xét theo lịch sử hình thành, mqh chuyển tiếp lẫn nhau
giữa các ngành KH.
www.Diachu.ning.com CẬP NHẬT LIÊN TỤC CÙNG KỲ THI-NEU
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 641