Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Được đăng lên bởi tom3332226
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp nghiên cứu khoa học
cho sinh viên
Nguyễn Ngọc Danh
Giảng viên UEH
(NCS Kinh tế học tài chính – University of Paris
Dauphine, France)

Nội dung
Khái niệm nghiên cứu khoa học
Những loại hình nghiên cứu khoa học
Phương pháp tư duy
Những chủ đề nghiên cứu gợi ý
Những điều cần làm trước khi nghiên cứu
Lợi ích và đánh đổi

Quy trình nghiên cứu

1. Các khái niệm cơ bản và vai trò
của nghiên cứu khoa học
1. Nghiên cứu là gì?
đặt ra nhưng câu hỏi cho những vấn đề mà ta
chưa hiểu
tìm cách trả lời
nhờ vào thông tin sẵn có, kinh nghiệm của người
khác
quan sát, chiêm nghiệm của bản thân
thực thi các hoạt động để tìm được câu trả lời
3

2. Các loại hình nghiên cứu khoa học
Phân loại theo tính ứng dụng
Phân loại theo phương thức nghiên cứu
Phân loại theo mục tiêu nghiên cứu
Phân loại theo hình thức thu thập dữ liệu

4

2. Các loại hình nghiên cứu khoa học
2.1 Phân loại theo tính ứng dụng
Nghiên cứu ứng dụng hình thành chính sách,
cách thức quản lý mới hoặc cải thiện sự hiểu biết
Nghiên cứu cơ bản
phát triển, thử nghiệm,
kiểm chứng các phương pháp, quy trình, kỹ thuật
và công cụ nghiên cứu nhằm cải thiện bản thân
phương pháp luận nghiên cứu

5

2. Các loại hình nghiên cứu khoa học
2.2 Phân loại theo phương thức nghiên cứu
Nghiên cứu thực nghiệm (empirical research): liên
quan đến các hoạt động của đời sống thực tế;
khảo sát thực tế hoặc trong điều kiện có kiểm
soát
Nghiên cứu lý thuyết (theoretical research): là
hình thức nghiên cứu chủ yếu thông qua sách vở,
tài liệu, các học thuyết và tư tưởng
6

2. Các loại hình nghiên cứu khoa học
2.3 Phân loại theo mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả (descriptive research)
Nghiên cứu so sánh (comparative research)
Nghiên cứu tương quan (correlational research)
Nghiên cứu giải thích (explanatory research)

7

2. Các loại hình nghiên cứu khoa học
2.4 Phân loại theo hình thức thu thập dữ liệu
nghiên cứu định lượng (quantitative research):
lượng hóa sự biến thiên của đối tượng nghiên
cứu
Nghiên cứu định tính (qualitative research): nhằm
mô tả sự vật, hiện tượng; không quan tâm đến sự
biến thiên của đối tượng nghiên cứu và cũng
không nhằm lượng hóa sự biến thiên này

8

3. Các phương pháp tư
duy

9

3. Các phương pháp tư duy
Lập luận hay lý lẽ (reasoning): cách thức tư duy
để phân tích và xử lý thông tin
Hai cách tiếp cận hay phương pháp:
quy nạp (inductive method) và
diễn dịch (deductive method).

10

3. Các phương pháp tư duy
3.1 Tư duy diễn dịch
1. Phát biểu một giả thiết (dựa trên lý thuyết hay
tổng quan nghiên ...
Nguyễn Ngọc Danh
Phương pháp nghiên cứu khoa học
cho sinh viên
Nguyễn Ngọc Danh
Giảng viên UEH
(NCS Kinh tế học tài chính – University of Paris
Dauphine, France)
Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - Người đăng: tom3332226
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên 9 10 174