Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp Nghiên cứu Khoa học P0

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3258 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I.

THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC
1. Tên môn học: Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
2. Mục tiêu, yêu cầu môn học
Nắm bắt các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học ngay từ những
năm đầu học đại học sẽ giúp sinh viên học tập ở bậc đại học đạt hiệu quả hơn. Môn
học này sẽ hướng dẫn cho sinh viên:
•

Cách chọn lựa đề tài nghiên cứu, giới hạn vấn đề - phạm vi nghiên cứu, lập đề
cương chi tiết, lên kế hoạch trước khi bắt tay vào triển khai nghiên cứu

•

Phương pháp thu thập và xử lý các tài liệu tham khảo/ thông tin thứ cấp; cũng như
các kỹ thuật thiết kế nghiên cứu để thu thập thông tin sơ cấp.

•

Hướng dẫn cách thức viết, trình bày bản báo cáo kết quả nghiên cứu – Đặc biệt là
tập trung vào việc giúp sinh viên luyện tập để có thể thực hiện được các tiểu luận,
đề án, luận văn tốt nghiệp.

3. Soá ñôn vò hoïc trình: 3
4. Phaân boå thôøi gian: 45 tiết
5. Caùc kieán thöùc caên baûn caàn hoïc tröôùc: Logic hoïc; Tin hoïc.
6.

Hình thöùc giaûng daïy chính cuûa moâ hoïc: Lyù thuyeát treân lôùp keát hôïp vôùi thaûo
luaän nhoùm.

7. Đánh giá kết quả học tập:
Thực hiện 2 lần:
• Làm bài tập giữa khóa: 30% số điểm
• Thi kiểm tra cuối kỳ theo dạng tự luận: 70% số điểm
II. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.1. KHOA HỌC (KH)

1

1.1.1. Khái niệm chung
1.1.2. Phân loại
1.2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.2.1. Khái niệm chung
1.2.2. Phân loại
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.3.1. Khái niệm chung
1.3.2. Các mô hình nghiên cứu cơ bản
1.3.3. Một số phương pháp nghiên cứu cơ bản
1.4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU
Bước 1: Lựa chọn chủ đề nghiên cứu
Bước 2: Xác định qui mô - phạm vi, giới hạn chủ đề nghiên cứu
Bước 3: Thiết kế, lập kế hoạch, lên qui trình, tiến độ thực hiện
Bước 4: Thu thập và xử lý dữ liệu thông tin đầu vào
Bước 5: Phân tích số liệu, dữ liệu. Giải thích – làm sáng tỏ các vấn đề nảy sinh từ kết
quả tổng hợp các số liệu nghiên cứu
Bước 6: Viết báo cáo - Đề xuất kiến nghị/ ý kiến cá nhân.
1.5. KẾT QUẢ CỦA MỘT CUỘC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.5.1. Các hình thức trình bày kết quả nghiên cứu khoa học
1.5.2. Một số tiêu chuẩn đánh giá kết quả của một cuộc NCKH
1.6. SINH VIÊN VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CHƯƠNG 2:
XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. CHỌN LỰA ĐỀ TÀI
2.1.1.Từ vấn đề nghiên cứu đến đề tài nghiên cứu
2.1.2.Các tiêu chí chọn đề tài
2.1.3.Sai lầm dễ gặp
2.2. GIỚI HẠN ...
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC
1. Tên môn học: Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
2. Mục tiêu, yêu cầu môn học
Nắm bắt các kiến thức bản về phương pháp nghiên cứu khoa học ngay t những
năm đầu học đại học sẽ giúp sinh viên học tập bậc đại học đạt hiệu quả n. n
học này sẽ hướng dẫn cho sinh viên:
Cách chọn lựa đề tài nghiên cứu, giới hạn vấn đề - phạm vi nghiên cứu, lập đề
cương chi tiết, lên kế hoạch trước khi bắt tay vào triển khai nghiên cứu
Phương pháp thu thập và xử lý các tài liệu tham khảo/ thông tin thứ cấp; cũng như
các kỹ thuật thiết kế nghiên cứu để thu thập thông tin sơ cấp.
Hướng dẫn cách thức viết, trình bày bản báo cáo kết quả nghiên cứu – Đặc biệt
tập trung vào việc giúp sinh viên luyện tập để có thể thực hiện được các tiểu luận,
đề án, luận văn tốt nghiệp.
3. Soá ñôn vò hoïc trình: 3
4. Phaân boå thôøi gian: 45 tiết
5. Caùc kieán thöùc caên baûn caàn hoïc tröôùc: Logic hoïc; Tin hoïc.
6. Hình thöùc giaûng daïy chính cuûa moâ hoïc: L thuyeát treân lôùp keát hôïp vôùi thaûo
luaän nhoùm.
7. Đánh giá kết quả học tập:
Thực hiện 2 lần:
Làm bài tập giữa khóa: 30% số điểm
Thi kiểm tra cuối kỳ theo dạng tự luận: 70% số điểm
II. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.1. KHOA HỌC (KH)
1
Phương pháp Nghiên cứu Khoa học P0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp Nghiên cứu Khoa học P0 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phương pháp Nghiên cứu Khoa học P0 9 10 879