Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp tăng giảm khối lượng

Được đăng lên bởi Ly Phung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương pháp tăng giảm khối lượng
I - Nội dung
Dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ chất này sang chất khác để xác định khối
lượng hỗn hợp hay một chất.
- Dựa vào phương trình hoá học tìm sự thay đổi về khối lượng của 1 mol chất trong phản
ứng (A® B) hoặc x mol A ® y mol B. (với x, y tỉ lệ cân bằng phản ứng).
- Tính số mol các chất tham gia phản ứng và ngược lại.
Phương pháp này thường được áp dụng giải bài toán vô cơ và hữu cơ, tránh được việc lập
nhiều phương trình, từ đó sẽ không phải giải những hệ phương trình phức tạp.
II - Bài tập minh hoạ
Bµi 1.
Hòa tan 14 gam hhợp 2 muối MCO3 và N2(CO3)3 bằng dung dịch HCl dư,
thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam
muối khan. m có giá trị là
A. 16,33 gam
gam

B. 14,33 gam

C. 9,265

D. 12,65 gam

Hướng dẫn giải.
Vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.
Theo phương trình ta có:
Cứ 1 mol muối lượng muối tăng 71- 60 =11 gam
Theo đề số mol CO2 thoát ra là 0,03 thì khối lượng muối tăng 11.0,03 = 0,33 (g)
Vậy mmuối clorua = 14 + 0,33 = 14,33 (g).
Đáp án B
Bµi 2.
Nhúng 1 thanh nhôm nặng 45 gam vào 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau
một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 46,38 gam. Khối lượng Cu thoát ra là
A. 0,64 gam

B. 1,28 gam
D. 2,56 gam

C. 1,92 gam

Hướng dẫn giải.
Cứ 2 mol Al ® 3 mol Cu khối lượng tăng 3.(64 - 54) = 138 gam
Theo đề n mol Cu khối lượng tăng 46,38 - 45 = 1,38 gam
nCu = 0,03 mol. Þ mCu = 0,03.64 = 1,92 gam
Đáp án C
Bµi 3.
Hòa tan 5,94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A, B (đều có hoá trị
II) vào nước được dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion Cl- có trong dung dịch X người ta
cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 17,22 gam kết tủa. Lọc bỏ kết
tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m gam hỗn hợp muối khan. m có giá trị là
A. 6,36 gam
gam

B. 63,6 gam

C. 9,12 gam

D. 91,2

Hướng dẫn giải. áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
Cứ 1 mol MCl2 1 mol M(NO3)2 và 2 mol AgCl thì m tăng 2.35,5 - 71 = 53 gam
0,12 mol AgCl khối lượng tăng 3,18 gam
m muối nitrat = mKl + m = 5,94 + 3,18 = 9,12 (g)
Đáp án C
Bµi 4.
Một bình cầu dung tích 448 ml được nạp đầy oxi rồi cân. Phóng điện để ozon
hoá, sau đó nạp thêm cho đầy oxi rồi cân. Khối lượng trong hai trường hợp chênh lệch
nhau 0,03 gam. Biết các thể tích nạp đều ở đktc. Thành phần % về thể tích của ozon trong
hỗn hợp sau phản ứng là
A. 9,375 %

B. 10,375 %

C. 8,375 %

D.11,375 %
Hướng dẫn giải.
Thể tích bình không đổi, do đó khối lượng chênh là do sự ozon hóa.
Cứ 1mol oxi được thay b...
Phương pháp tăng gim khi lượng
I - Ni dung
Da vào s tăng gim khi lượng khi chuyn t cht này sang cht khác để xác định khi
lượng hn hp hay mt cht.
- Da vào phương trình hoá hc tìm s thay đổi v khi lượng ca 1 mol cht trong phn
ng (A® B) hoc x mol A ® y mol B. (vi x, y t l cân bng phn ng).
- Tính s mol các cht tham gia phn ng và ngược li.
Phương pháp này thường đượ
c áp dng gii bài toán vô cơ và hu cơ, tránh được vic lp
nhiu phương trình, t đó s không phi gii nhng h phương trình phc tp.
II - Bài tp minh ho
Bµi 1. Hòa tan 14 gam hhp 2 mui MCO3 và N2(CO3)3 bng dung dch HCl dư,
thu được dung dch A và 0,672 lít khí (đktc). Cô cn dung dch A thì thu được m gam
mui khan. m có giá tr
A. 16,33 gam B. 14,33 gam C. 9,265
gam D. 12,65 gam
Hướng dn gii.
Vn dng phương pháp tăng gim kh
i lượng.
Theo phương trình ta có:
C 1 mol mui lượng mui tăng 71- 60 =11 gam
Theo đề s mol CO2 thoát ra là 0,03 thì khi lượng mui tăng 11.0,03 = 0,33 (g)
Vy mmui clorua = 14 + 0,33 = 14,33 (g).
Đáp án B
Bµi 2. Nhúng 1 thanh nhôm nng 45 gam vào 400 ml dung dch CuSO4 0,5M. Sau
mt thi gian ly thanh nhôm ra cân nng 46,38 gam. Khi lượng Cu thoát ra là
A. 0,64 gam B. 1,28 gam C. 1,92 gam
D. 2,56 gam
phương pháp tăng giảm khối lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp tăng giảm khối lượng - Người đăng: Ly Phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
phương pháp tăng giảm khối lượng 9 10 410