Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4906 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Phạm Văn Hiền
pvhien@hcmuaf.edu.vn

TP. Hồ Chí Minh, 2010

Chương 1. Đại cương về nghiên cứu khoa học
1.1. Khái niệm
- Phương pháp luận (Methodology)
* Phương pháp (Method): Cách thức nhận thức, nghiên
cứu hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội.
* Phương pháp luận: Học thuyết về phương pháp nhận
thức khoa học và cải tạo thế giới.
* Methodos và Logos: Lý thuyết về phương pháp
(Methodology)
- Khoa học
• là “hệ thống trí thức về mọi quy luật của vật chất và
sự vận động của vật chất, những quy luật của tự
nhiên, xã hội, tư duy” (Pierre Auger, 1961);
• là sản phẩm trí tuệ của người nghiên cứu.

1.2. Phân loại
a. Tri thức kinh nghiệm (Experiential/Local/Indigenous
Knowledge-IK)
• Tác động của thế giới khách quan, phải xử lý những
tình huống xuất hiện trong tự nhiên, lao động và ứng
xử;
• Tri thức được tích luỹ ngẫu nhiên trong đời sống.
b. Tri thức khoa học (Academic-AK)
là những hiểu biết được tích luỹ một cách hệ thống,
dựa trên một hệ thống phương pháp khoa học.

c. Tri thức khoa học khác gì tri thức kinh nghiệm?

• Tổng kết số liệu và sự kiện ngẫu nhiên, rời rạc để
khái quát hoá thành cơ sở lý thuyết.
• Kết luận về quy luật tất yếu đã được khảo nghiệm
• Lưu giữ # lưu truyền ?
EX: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa?
Lương – Giá!
• Vấn đề IK – AK @

1.3. Khái niệm nghiên cứu khoa học
• Tìm kiếm những điều khoa học chưa biết:

- Phát hiện bản chất sự vật
- Sáng tạo phương pháp/phương tiện mới
• Tìm kiếm, vậy biết trước chưa?
 Giả thuyết NCKH: phán đoán đúng/sai?
 Khẳng định luận điểm KH or bác bỏ giả thuyết
NCKH = tìm kiếm các luận cứ để chứng minh
giả thuyết nghiên cứu/luận điểm khoa học

1.4. Các bước nghiên cứu khoa học

•
•
•
•

Bước 1: Lựa chọn “vấn đề”
Bước 2: Xây dựng luận điểm khoa học
Bước 3: Chứng minh luận điểm khoa học
Bước 4: Trình bày luận điểm khoa học

Phân biệt các khái niệm
Phát hiện, phát minh, sáng chế
•
•
•
•
•
•
•
•

Phát minh ra nghề in hay phát hiện ra nghề in?
Phát minh thuốc nổ?
Phát hiện máy hơi nước?
Mua bán phát minh, cấp bằng phát minh?
Phát minh Học thuyết di truyền
Cá hồi đẻ nhân tạo
Chọn lọc giống sắn có nguồn gốc từ Thailand
Máy cắt mía

1.5. Sản phẩm của nghiên cứu khoa học
• Phát minh
– Phát hiện ra quy luật, tính chất, hiện tượng của giới tự
nhiên. Ex: Archimede, Newton
– Không cấp patent, không bảo hộ
• Phát hiện
– Nhận ra quy luật xã hội, vật thể đang tồn tại khách
quan. Ex: Marx, Colomb, Kock
– Không cấp patent, không bảo hộ
• Sáng chế...
PGS.TS. Phạm Văn Hiền
pvhien@hcmuaf.edu.vn
http://pgo.hcmuaf.edu.vn/pvhien
TP. Hồ Chí Minh, 2010
Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học
Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học 9 10 310