Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp tổ chức học tập hiệu quả

Được đăng lên bởi Nano Aerospaceline Flat
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3424 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời giới thiệu
Thưa các thầy cô giáo,
Công nghệ ngày nay có khả năng xóa bỏ hàng rào ngăn cách giữa người học và người dạy
trên toàn thế giới. Sức mạnh của các phần mềm và mạng Internet đang thay đổi cơ hội tiếp
cận tri thức của chúng ta. Các phương pháp dạy và học sáng tạo giúp chúng ta xác định lại
những kinh nghiệm trong lớp học. Và học sinh ngày nay còn có nhiều kỳ vọng mới: ngoài
những kỹ năng cơ bản, họ cần phải thành thạo trong quan hệ hợp tác, giao tiếp, và quản lý
thông tin- tất cả các kỹ năng của thế kỷ 21- và những cơ hội tiếp cận với các công cụ phục vụ
học tập sẽ giúp chúng ta dễ dàng đạt được những kỹ năng này.
Mục đích của chương trình Partners in Learning nhằm giúp nhà trường thúc đẩy việc học của
học sinh thông qua phát triển khả năng chuyên môn và lãnh đạo cho giáo viên. Cùng với
đồng nghiệp của mình, đội ngũ các chuyên gia giáo dục của Microsoft xin trân trọng cảm ơn
sự cống hiến tận tâm cho hoc trò cũng như nỗ lực học hỏi không ngừng của các thầy cô.
Chúng tôi hi vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp các thầy cô tạo ra một sự thay đổi, và giúp các
em học sinh nhận thức về khả năng của họ rõ ràng hơn, đầy đủ hơn.
Xin chân thành cảm ơn,
Daniel Maly
Giám đốc chương trình giáo dục
Tập đoàn Microsoft

1

Nội dung
Lời giới thiệu
Mục lục
I. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HỌC TẬP HIỆU QUẢ
Tổ chức học tập truyền thống
Làm việc trước lớp
Làm việc độc lập
Phương pháp tổ chức học tập hiệu quả: phương pháp xây dựng
Sự khác biệt trong lớp học
Những sự khác biệt giữa học sinh
Các nguyên tắc cơ bản trong việc tổ chức học tập dựa trên sự khác biệt của học sinh
Các mức độ khác nhau trong việc tổ chức học tập dựa trên sự khác biệt của học sinh
Các nguyên tắc phân biệt học tập cơ bản
Các hình thức tổ chức học tập
Làm việc nhóm
Làm việc theo cặp
Làm việc cá nhân
Thiết kế tài liệu học tập và phiếu học tập có khả năng phân biệt
Chuẩn bị các nhiệm vụ khiến học sinh luôn bận rộn
Các giai đoạn của giáo dục dựa trên nguyên tắc xây dựng
Các loại bài giảng gợi ý
Các loại nhiệm vụ
Tổ chức học tập hợp tác
Học tập dựa trên giải quyết vấn đề
Thảo luận hợp tác
Dùng đóng kịch như một phương pháp dạy học
Học tập hợp tác của Kagan
Dự án dạy học
So sánh phương pháp dạy học truyền thống với dạy học xây dựng
Yêu cầu về con người
Quan điểm của giáo viên
Quan điểm của học sinh
Vấn đề về kiểm tra và đánh giá

2

II. CÁC HOẠT ĐỘNG
Địa lý
Chụp ảnh bầu trời đầy sao (để mô tả chuyển động quay)
Mô tả sự lên xuống mực nước của sông hoặc lạch
Biểu diễn sự thay đổi hàng ngày của nhiệt độ
Sử dụng n...
1
Li gii thiu
Thưa các thy cô giáo,
Công ngh ngày nay kh năng xóa b hàng rào ngăn cách gia người hc người dy
trên toàn thế gii. Sc mnh ca các phn mm mng Internet đang thay đổi cơ hi tiếp
cn tri thc ca chúng ta. Các phương pháp dy hc sáng to giúp chúng ta xác định li
nhng kinh nghim trong lp hc. hc sinh ngày nay còn nhiu k vng mi: ngoài
nhng k năng cơ bn, h cn phi thành tho trong quan h hp tác, giao tiếp, qun
thông tin- tt c các k năng ca thế k 21- và nhng cơ hi tiếp cn vi các công c phc v
hc tp s giúp chúng ta d dàng đạt được nhng k năng này.
Mc đích ca chương trình Partners in Learning nhm giúp nhà trường thúc đẩy vic hc ca
hc sinh thông qua phát trin kh năng chuyên môn lãnh đo cho giáo viên. Cùng vi
đồng nghip ca mình, đội ngũ các chun gia giáo dc ca Microsoft xin trân trng cm ơn
s cng hiến tn tâm cho hoc trò cũng như n lc hc hi không ngng ca các thy cô.
Chúng tôi hi vng rng cun sách này s giúp các thy cô to ra mt s thay đổi, giúp các
em hc sinh nhn thc v kh năng ca h rõ ràng hơn, đầy đủ hơn.
Xin chân thành cm ơn,
Daniel Maly
Giám đốc chương trình giáo dc
Tp đoàn Microsoft
phương pháp tổ chức học tập hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp tổ chức học tập hiệu quả - Người đăng: Nano Aerospaceline Flat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
phương pháp tổ chức học tập hiệu quả 9 10 683