Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tọa độ độ trong mặt phẳng

Được đăng lên bởi nhanet55
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ
PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
A. LÝ THUYẾT
I. Tọa độ
   
1. Hệ trục toạ độ Oxy gồm ba trục Ox, Oy đôi một vuông góc với nhau với ba vectơ đơn vị i , j i  j  1 .
2.






a  a1; a2   a  a1i  a2 j ;











M(x;y) OM  xi  y j





3. Tọa độ của vectơ: cho u( x; y), v( x '; y ')
 
 
a. u  v  x  x '; y  y '
b. u  v   x  x '; y  y '


 



c. ku  (kx; ky)

f. u  x 2  y 2



e. u  v  xx ' yy '  0

d. u.v  xx ' yy '
 
u.v
 
g. cos u, v    .

 

u.v

4. Tọa độ của điểm: cho A(xA;yA), B(xB;yB)


a. AB   xB  xA ; yB  y A 
b. AB 
c. G là trọng tâm tam giác ABC ta có:

 xB  xA 2   yB  y A 2

y  yB  yC
x A  xB  xC
; yG= A
3
3
xA  kxB
y A  kyB
d. M chia AB theo tỉ số k: xM 
; yM 
1 k
1 k

xG=

xA  xB
y  yB
; yM  A
.
2
2

Đặc biệt: M là trung điểm của AB: xM 
II. Phƣơng trình đƣờng thẳng


1. Một đường thẳng  được xác định khi biết một điểm M(x0;y0) và một vectơ pháp tuyến n   A; B  hoặc

một vectơ chỉ phương a   a; b 
n

Phương trình tổng quát A  x  x0    y  y0   0  Ax  By  C  0 .

 x  x0  at
Phương trình tham số: 
, t  R  .
 y  y0  bt

a



Phương trình đường thẳng qua M có hệ số góc k: y  k  x  x0   y0 .
2. Khoảng cách từ một điểm M(xM;yM) đến một đường thẳng : Ax  By  C  0 là:

d  M ,  

AxM  ByM  C
A2  B 2

.



III. Phƣơng trình đƣờng tròn
1. Một đường tròn được xác định khi biết tâm I(a;b) và bán kính r.

r
M

Phương trình:

I

Dạng 1:  x  a    y  b   r 2 .
2

2

(C)

Dạng 2: x2  y 2  2ax  2by  d  0 , điều kiện a2  b2  d  0 và r  a 2  b2  d .
2. Điều kiện để đường thẳng : Ax  By  C  0 tiếp xúc với đường tròn (C) là:
Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

1

d  I ,  

Aa  Ba  C
A2  B 2

r

IV. Ba đƣờng conic
Elip
1. Phương trình chính tắc:

x2 y 2

 1 , (a>b>0).
a 2 b2

2. Các yếu tố: c2  a 2  b2 , c>0.
Tiêu cự: F1F2=2c;

Độ dài trục lớn A1A2=2a

Độ dài trục bé B1B2=2b.

Hai tiêu điểm F1  c;0  , F2  c;0  .
Bốn đỉnh: đỉnh trên trục lớn A1  a;0  , A2  a;0  ,

y

B

đỉnh trên trục bé B1  0; b  , B2  0; b  .
Bán kính qua tiêu điểm: MF1  r1  a  exM ; MF2  r2  a  exM

A

1

F2

F1

1

A

2

x

O

Tâm sai: e 

c
1
a

Đường chuẩn: x  

B2

M

a
e

Khoảng cách giữa hai đường chuẩn: d  2

a
.
e

3. Điều kiện để đường thẳng Ax+By+C=0 tiếp xúc với elip là: A2a2+B2b2=C2.
Hyperbol

x2 y 2
1. Phương trình chính tắc: 2  2  1 , (a>0, b>...
Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
1
CHUYÊN ĐỀ
PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
A. LÝ THUYẾT
I. Tọa độ
1. Hệ trục toạ độ Oxy gồm ba trục Ox, Oy đôi một vuông góc với nhau với ba vectơ đơn vị
,ij
1ij

.
2.
1 2 1 2
; aa a a a i a j
; M(x;y)
OM xi y j
3. Tọa độ của vectơ: cho
( ; ), ( '; ')u x y v x y

a.
'; 'u v x x y y

b.
'; 'u v x x y y

c.
d.
. ' 'u v xx yy
e.
' ' 0u v xx yy

f.
22
u x y
g.
cos ,
.
.


uv
uv
uv
.
4. Tọa độ của điểm: cho A(x
A
;y
A
), B(x
B
;y
B
)
a.
;
B A B A
AB x x y y
b.
22
B A B A
AB x x y y
c. G là trọng tâm tam giác ABC ta có:
x
G
=
3
A B C
xxx
; y
G
=
3
A B C
yyy
d. M chia AB theo tỉ số k:
;
11
A B A B
MM
x kx y ky
xy
kk



Đặc biệt: M là trung điểm của AB:
;.
22
A B A B
MM
x x y y
x y


II. Phƣơng trình đƣờng thẳng
1. Một đường thẳng được xác định khi biết một điểm M(x
0
;y
0
) một vectơ pháp tuyến
;n A B
hoặc
một vectơ chỉ phương
;a a b
Phương trình tổng quát
00
00A x x y y Ax By C
.
Phương trình tham số:
0
0
x x at
y y bt


,
tR
.
Phương trình đường thẳng qua M có hệ số góc k:
00
y k x x y
.
2. Khoảng cách từ một điểm M(x
M
;y
M
) đến một đường thẳng :
0Ax By C
là:
22
,
MM
Ax By C
dM
AB


.
III. Phƣơng trình đƣờng tròn
1. Một đường tròn được xác định khi biết tâm I(a;b) và bán kính r.
Phương trình:
Dạng 1:
22
2
x a y b r
.
Dạng 2:
22
2 2 0x y ax by d
, điều kiện
22
0abd
22
r a b d
.
2. Điều kiện để đường thẳng :
0Ax By C
tiếp xúc với đường tròn (C) là:
a
n
(C)
r
I
M
Phương pháp tọa độ độ trong mặt phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tọa độ độ trong mặt phẳng - Người đăng: nhanet55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phương pháp tọa độ độ trong mặt phẳng 9 10 403